پرولاپس امنتوم از واژن به دنبال زایمان طبیعی بعد سزارین یک جنین مرده: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اولین و متحمل‌ترین علامت پارگی رحم، الگوی غیر اطمینان بخش ضربان قلب جنین است که می‌تواند باعث مرگ جنین شود. در موارد مرگ جنین داخل رحمی امکان تشخیص زودرس پارگی رحم بر اساس الگوی قلب جنین امکان‌پذیر نیست. در این مطالعه یک مورد نادر خروج امنتوم از واژن به دنبال زایمان طبیعی بعد سزارین یک جنین مرده گزارش شد.
معرفی بیمار: زن 31 ساله G2L1 با سن حاملگی 38 هفته با شکایت درد زایمانی به اورژانس زایشگاه یکی از بیمارستان‌های آموزشی زنان مشهد مراجعه کرد. در بدو مراجعه به اورژانس، قلب جنین سمع نشد. انقباضات خود به خودی مادر برای پیشرفت زایمانی مناسب بود. با توجه به کاهش انقباضات مؤثر، اکسی‌توسین تجویز شد و در نهایت با توجه به توقف نزول و مرگ جنین و عدم رضایت مادر به سزارین، زایمان با وکیوم انجام شد. قبل از بررسی محل انسزیون سزارین امنتوم داخل واژن لمس شد. بیمار با تشخیص پارگی رحم منتقل اتاق عمل شد. لاپاراتومی با انسزیون فان اشتیل در محل اسکار قبلی انجام شد که پارگی رحم در محل اسکار قبلی با گسترش به سگمان تحتانی مشهود بود که ترمیم شد.
نتیجه‌گیری: در زایمان‌هایی که مرگ داخل رحمی اتفاق افتاده است با توجه به عدم دسترسی به قلب جنین به عنوان علامت خطر پارگی رحم توجه به سیر لیبر اهمیت ویژه‌ای دارد و در صورت کاهش انقباضات زایمانی و یا عدم نزول سر بخصوص در فاز فعال زایمانی باید از تجویز اکسی توسین خودداری کرده و اقدام به عمل جراحی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Omentum prolapses after vaginal delivery following cesarean of a fetal death: A case report

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Tara 1
 • Atieh Mohammadzadeh Vatanchi 2
 • Sedigheh Ayati 3
 • Marzieh Lotfalizadeh 1
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The first and most likely sign of uterine rupture is non-reassuring monitoring of fetal heart rate which can lead to fetal death. In cases of intrauterine fetal death, early diagnosis of uterine rupture based on fetal heart rate monitoring is not possible. The aim of this study is to report a rare case of omentum prolapse from vagina after vaginal delivery following cesarean of a fetal death.
Case Report: A 31 years old woman, G2L1 with gestational age of 38 weeks with labor pain referred to emergency maternity of one of the academic hospitals of Mashhad. Fetal heart was not detected at admission. Spontaneous contraction was appropriate for labor progress. Oxytocin was administered according to decreased contractions. Regarding to head undescending and fetal death and mother's no consent for cesarean, delivery was performed by vacuum. Omentum in vagina was touched before examining the cesarean incision. Patient was transferred to the operating room with a diagnosis of uterine rupture. Laparotomy was performed with fannenstiel incision and rupture was detected at previous cesarean scar with extension to inferior segment that suture was done.
Conclusion: In cases of intrauterine fetal death, since fetal heart rate is not accessible as a risk factor for uterine rupture, it is important to notice labor progress; and in the case of reduced contractions or head undescending especially in active phase of labor, oxytocin administration should be avoided and surgery should be performed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fetal death
 • Omentum
 • Vaginal Birth after Cesarean
 1. Ofir K, Sheiner E, Levy A, Katz M, Mazor M. Uterine rupture: risk factors and pregnancy outcome. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(4):1042-6.
 2. Smith JG, Mertz HL, Merrill DC. Identifying risk factors for uterine rupture. Clin Perinatol 2008; 35(1):85–99.
 3. American Academy of Pediatrics and the American College of Obstetricians and Gynecologists. Guidelines for Perinatal Care. 6th ed. Illinois, USA: American Academy of Pediatrics; 2007.
 4. Guasch E, Millan MJ, Gilsanz F, González A. Omentum through the vulva as the first sign of uterine rupture. Anesth Analg 2004; 99(6):1871–8.
 5. Pahlavani Sheikhi Z. Two case reports of uterine rupture following trial of labor for vaginal birth after cesarean delivery. Iran Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(149):17-21. (Persian).
 6. Mwenda AS. 4th stage transvaginal omental herniation during VBAC complicated by shoulder dystocia: a unique presentation of uterine rupture.BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13:76.
 7. Revicky V, Muralidhar A, Mukhopadhyay S, Mahmood T. A case series of uterine rupture: lessons to be learned for future clinical practice. J Obstet Gynaecol India 2012; 62(6):665-73.
 8. Harper LM, Cahill AG, Roehl KA, Odibo AO, Stamilio DM, Macones GA. The pattern of labor preceding uterine rupture. Am J Obstet Gynecol 2012; 207(3):210.e1-6.
 9. Singhal SR, Singhal SK, Gupta P. Bowel and omentum prolapse into the vagina after third stage: an unusual presentation of ruptured uterus. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87(5):577–8.
 10. Macones GA, Cahill AG, Stamilio DM, Odibo A, Peipert J, Stevens EJ. Can uterine rupture in patients attempting vaginal birth after cesarean delivery be predicted? Am J Obstet Gynecol 2006; 195(4):1148-52.
 11. Greene MF. Vaginal delivery after cesarean section--is the risk acceptable? N Engl J Med 2001; 345(1):54-5.
 12. Ramirez MM, Gilbert S, Landon MB, Rouse DJ, Spong CY, Varner MW, et al. Mode of delivery in women with antepartum fetal death and prior cesarean delivery. Am J Perinatol 2010; 27(10):825-30.