بررسی ارتباط درد بعد از سزارین با اضطراب قبل و بعد از جراحی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: شدت درد و اضطراب در همه افراد یکسان نیست، به عبارتی تجربه درد در افراد تحت تأثیر تجارب گذشته درد، اضطراب و انتظارات بیمار از تسکین درد می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین درد بعد از سزارین با اضطراب قبل و بعد از جراحی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی در سال 1394 بر 101 زن مراجعه‌کننده به بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد که تحت سزارین انتخابی قرار گرفتند، انجام شد. افراد با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. جهت سنجش اضطراب قبل از عمل، 3-2 ساعت قبل از جراحی، بیماران پرسشنامه اضطراب اشپیل‌برگر را تکمیل کردند. 5/2-5/1 ساعت پس از جراحی، اضطراب با پرسشنامه اشپیل‌برگر و درد، با پرسشنامه کوتاه شده درد مک‌گیل و مقیاس دیداری درد ارزیابی شد. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کای‌اسکوئر و همبستگی اسپیرمن و پیرسون با کنترل زمان، مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 101 نفر مورد مطالعه، 67 نفر (4/66%) دارای اضطراب آشکار قبل از عمل متوسط و 64 نفر (4/63%) دارای اضطراب پنهان متوسط بودند و پس از عمل 53 نفر (5/52%) از بیماران درد متوسط و 78 نفر (2/77%) اضطراب آشکار متوسط داشتند. بین اضطراب آشکار (91/0=p، 01/0-=r) و پنهان (86/0=p، 018/0=r) قبل از عمل با درد پس از عمل ارتباط معناداری مشاهده نشد؛ اما بین اضطراب آشکار بعد از عمل و شدت درد ارتباط آماری معناداری وجود داشت (001/0=p، 32/0=r).
نتیجه‌گیری: بین اضطراب پس از سزارین با درد ارتباط وجود دارد؛ بنابراین برای کاهش درد بیمار بهتر است راهکارهای کاهش اضطراب نیز مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Postoperative Pain after Cesarean Section with Pre and Postoperative Anxiety

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Sadat Mousavi 1
 • Nahid Golmakani 2
 • Azadeh Saki 3
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant professor, Department of Midwifery, Evidence-Based Caring Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The intensity of anxiety and pain is not the same in all people. In other words, pain experience in patients is affected by past experiences of pain, anxiety and expectation of pain relief. So, this study was performed with aim to investigate the relationship between postoperative pain after cesarean section with pre and postoperative anxiety.
Methods: This correlation study was conducted on 101 pregnant women referred to Mashhad Omolbanin hospital who underwent elective caesarean section in 2015. Sampling was performed by accessible method. To assess preoperative anxiety, the patients completed Spielberger questionnaire2-3 hours before surgery. 1.5-2.5 hours after surgery, anxiety was evaluated by Spielberger questionnaire and pain was measured by short form of Mcgill pain questionnaire and visual analogue scale. Data were analyzed by SPSS software (version 16), Chi-square, Spearman and Pearson correlation tests by controlling the time. PResults: from 101 studied cases, 67 patients)66.4%( had moderate state preoperative anxiety and 64 (63.4%) moderate trait preoperative anxiety and 78 (77.2%) moderate  state postoperative anxiety and 53 (52.5%) had moderate postoperative pain. There was no significant correlation between preoperative state anxiety (r=-0.01 ,P=0.91) and trait anxiety (r=0.018 , P=0.86) with postoperative pain. But, significant relationship was observed between postoperative state anxiety and postoperative pain (r=0.32 ,P=0.001).
Conclusion: There is a significant relationship between postoperative anxiety and postoperative pain in cesarean section. So, it is better to consider the methods of reducing anxiety to decrease the patient's pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • Cesarean section
 • Pain
 • Surgery
 1. Rabiee L, Seyfi S, Shahrbanoo Latifi O. The effect of foot and hand massage on post-cesarean section pain. Anesth Pain 2012; 2(7):102. (Persian).
 2. Miri Farahani L, Abbasi Shavazi MJ. Caesarean section change trends in Iran and some demographic factors associated with them in the past three decades. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2(3):127-34. (Persian).
 3. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw Hill Education; 2014. P. 220.
 4. Gibbons L, Belizán JM, Lauer JA, Betrán AP, Merialdi M, Althabe F. The global numbers and costs of additionally needed and unnecessary caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage. World Health Report 2010; 30:1-31.
 5. Naseh N, Khazaie T, Kianfar S, Dehghan R, Yoosefi S. Prevalence of cesarean and its complications in women referring to Vali-e-Asr hospital. Modern Care J 2010; 7(1):12-8. (Persian).
 6. Ghanei R, Rezaei K, Mahmoodi R. The relationship between preoperative anxiety and postoperative pain after cesarean section. Iran J Obest Gynecol Infertil 2013; 15(39):16-22. (Persian).
 7. Khoshtarash M, Ghanbari A, Yeganeh MR, Kazemnajad E, Rezasoltani P. Survey the effect of foot reflexology on pain and phisiological parameters after cesarean section in patients reffering to Alzahra Educational Center in Rasht. Holistic Nurs Midwifery 2011; 20(64):27-33. (Persian).
 8. Adeli M, Razmjo N, Tara F, Ebrahimzadeh S. The effect of early feeding on post cesarean pain. [Master Thesis]. Mashhad: Mashhad University of Medical Science; 2009. (Persian).
 9. Mokhtari NJ, Sirati NM, Sadeghi SM, Ghanbari Z, Babatabar DH, Mahmoudi H. Comparison of impact of foot reflexology massage and bensone relaxation on severity of pain after cesarean section: a randomized trial. Payesh 2010; 9(3):289-98. (Persian).
 10. Salari P, Alavian F, Habibi Rad A, Tara F. The relationship between stress, anxiety and pain with salivary cortisol levels in first stage of labor in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(55):14-21. (Persian).
 11. Kim WS, Byeon GJ, Song BJ, Lee HJ. Availability of preoperative anxiety scale as a predictive factor for hemodynamic changes during induction of anesthesia. Korean J Anesthesiol 2010; 58(4):328-33.
 12. Nelson FV, Zimmerman L, Barnason S, Nieveen J, Schmaderer M. The relationship and influence of anxiety on postoperative pain in the coronary artery bypass graft patient. J Pain Symptom Manage 1998; 15(2):102-9.
 13. Mirbagher Ajorpaz N, Aghajani M. The effects of music and Holy Quran on patient’s anxiety and vital signs before abdominal surgery. Evide Based Care 2011; 1(1):63-76. (Persian).
 14. Perry F, Parker RK, White PF, Clifford PA. Role of psychological factors in postoperative pain control and recovery with patient-controlled analgesia. Clini J Pain 1994; 10(1):57-63.
 15. Kain ZN, Sevarino F, Alexander GM, Pincus S, Mayes LC. Preoperative anxiety and postoperative pain in women undergoing hysterectomy. A repeated-measures design. J Psychosom Res 2000; 49(6):417-22.
 16. Lim AT, Edis G, Kranz H, Mendelson G, Selwood T, Scott DF. Postoperative pain control: contribution of psychological factors and transcutaneous electrical stimulation. Pain 1983; 17(2):179-88.
 17. Taenzer P, Melzack R, Jeans ME. Influence of psychological factors on postoperative pain, mood and analgesic requirements. Pain 1986; 24(3):331-42.
 18. Kain ZN, Mayes LC, Caldwell-Andrews AA, Karas DE, McClain BC. Preoperative anxiety, postoperative pain, and behavioral recovery in young children undergoing surgery. Pediatrics 2006; 118(2):651-8.
 19. Kain ZN, Sevarino FB, Rinder C, Pincus S, Alexander GM, Ivy M, et al. Preoperative anxiolysis and postoperative recovery in women undergoing abdominal hysterectomy. Anesthesiology 2001; 94(3):415-22.
 20. Vaughn F, Wichowski H, Bosworth G. Does preoperative anxiety level predict postoperative pain? AORN J 2007; 85(3):589-604.
 21. Mahram B. Validity of spielberger state-trait anxiety inventory (STAI) in Mashhad city. Tehran: Allameh Tabatabaei University; 1993. (Persian).
 22. Abbasi Teshnizi M, Kianinejad A, Gandomkar F. Effect of applying Ice bag on pain intensity associated with chest tube removal after cardiac surgery. Horizon Med Sci 2012; 18(3):109-14. (Persian).
 23. Ghanei Gheshlagh R, Dastras M, Fazlali PourMiyandoab M, Naseri O. The relationship between preoperative anxiety and postoperative nausea and vomiting. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Bran 2014; 23(4):269-74. (Persian).
 24. Wetsch WA, Pircher I, Lederer W, Kinzl J, Traweger C, Heinz-Erian P, et al. Preoperative stress and anxiety in day-care patients and inpatients undergoing fast-track surgery. Br J Anaesth 2009; 103(2):199-205.
 25. Soxhuku A, Misja A, Shpata V, Delilaj A, Xhangolli D, Sula H. The role of maternal preoperative anxiety on hypotension after spinal anaesthesia in caesarean delivery. Int J Health Sci Res 2016; 6(4):118-23.
 26. Hobson JA, Slade P, Wrench IJ, Power L. Preoperative anxiety and postoperative satisfaction in women undergoing elective caesarean section. Int J Obstet Anesth 2006; 15(1):18-23.
 27. Endler NS, Kocovski NL. State and trait anxiety revisited. J Anxiety Disord 2001; 15(3):231-45.
 28. Henderson C, MacDonald S. Mayes midwifery: a textbook for midwives. 13th ed. Edinburgh: Bailliere Tindall Limited; 2004. P. 418-54.
 29. Sadeghi N, Azizi S, Molaeinezhad M. Anxiety status in pregnant mothers at third trimester of pregnancy and its related factors in referrals to Bandar Abbas Hospitals in 2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(122):8-15. (Persian).
 30. Kamel HS, Ahmed HN, Eissa MA, Abol‐Oyoun al-S M. Psychological and obstetrical responses of mothers following antenatal fetal sex identification. J Obstet Gynaecol Res 1999; 25(1):43-50.
 31. Heidari P, Latifnejad R. Relationship between psychosocial factors and marital satisfaction in infertile women. J Qazvin Univ Med Sci 2010; 14(1):26-32. (Persian).