بررسی نقش طب مکمل‌ در کنترل علائم سندرم پیش از قاعدگی مبتنی بر شواهد بالینی (مطالعه مروری منظم)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه طب چینی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی یکی از شایع‌ترین علل مراجعه زنان به مراکز درمانی می‌باشد، اتیولوژی آن نامشخص و روش‌های درمانی به طور نسبی بر روی کنترل علائم آن مؤثر می‌باشد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی اثربخشی طب مکمل در کنترل علائم علائم این سندرم انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری مقالات از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعات علمی داخلی (جهاد دانشگاهی، سیلویکا و نشریات دانشگاه‌ها) و پایگاه‌های خارجی نظیرPubMed ،Scopus  وGoogle scholar  با کلید واژه‌های سندرم پیش از قاعدگی، طب مکمل، طب سنتی ایران و گیاهان دارویی بدون اعمال محدودیت زمانی جستجو شدند. از بین 80 مقاله به‌دست آمده، 39 مقاله بررسی شد.
یافته‌ها: در تحقیقاتمختلفتغذیه با مواد مغذی از جمله ویتامین D، مواد معدنی مانند کلسیم و روی، چربی‌ها مانند امگا-3 و گیاهان دارویی زیادی از جمله رازیانه، زعفران، کرفس، انیسون، گل مغربی و روش‌های روان درمانی مبتنی بر شناخت درمانی و استفاده از تکنیک‌های آرام‌سازی، یوگا، مراقبه و ماساژ و ورزش، برای کنترل علائم سندرم به کار رفته‌اند.
نتیجه‌گیری: کارآمدی برخی ظرفیت‌های طب مکمل به همراه استفاده از ظرفیت‌های درمانی طب کلاسیک در سندرم پیش از قاعدگی می‌تواند الگوی جدیدی برای بررسی و درمان این مشکل فراگیر فراهم کند. مطالعات مروری و بالینی که بر این اصول طراحی شوند، می‌توانند در توسعه رویکرد طب تلفیقی و ارتقاء سلامت زنان مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of complementary medicine in control of premenstrual syndrome evidence based (Regular Review Study)

نویسندگان [English]

 • Mina Sepehrirad 1
 • Hamidreza Bahrami 2
 • Mohammadreza Noras 3
1 M.Sc. in Clinical Psychology, Nishapur Unit Azad University, Nishapur, Iran
2 Assistant Professor, Department of Chinese Traditional Medicine, School of Complementary and Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Iranian Traditional Medicine, School of Complementary and Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) is one of the most common causes of women’s refering to medical care. Its etiology is unknown and treatment methods are relatively effective to control its symptoms. This study was performed with aim to evaluate the effectiveness of complementary medicine in controlling the symptoms of PMS.
Methods: This review study, the articles were searched in Iranian databases: SID, cilivika, and universities’ journals, and international databases: PubMed, Scopus, Google Scholar using the key words of premenstrual syndrome, complementary medicine, Iranian Traditional Medicine, and medicinal plants with no time limitation. 39 articles of 80 papers obtained were evaluated.
Results: In different studies, nutrition with nutrients such as vitamin D, minerals including calcium and zinc, fats like omega-3, and medicinal plants including fennel, saffron, celery, anise, evening primrose and psychotherapy methods based on cognitive therapy and using the relaxation techniques, yoga, meditation, massage and sports are used for controlling thr syndrome’s symptoms.
Conclusion: The effectiveness of some potentials of complementary medicine along with therapeutic potentials of classic medicine in premenstrual syndrome can provide a new pattern for evaluation and treatment of this widespread problem. Review and clinical studies which be designed based on these principles can be effective on the development of integrated medicine approach and women's health promotion. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complementary and Alternative Medicine
 • Medicinal Plants
 • Premenstrual Syndrome
 1. Direkvand Moghadam A, Kaikhavani S, Sayehmiri K. The worldwide prevalence of premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(65):8-17. (Persian).
 2. Bloch M, Schmidt PJ, Rubinow DR. Premenstrual syndrome: evidence for symptom stability across cycles. Am J Psychiatry 2014; 154(12):1741-6.
 3. Novak E. Textbook of gynecology. Endocrinology 1944; 35(3):198.
 4. Clayton AH. Symptoms related to the menstrual cycle: diagnosis, prevalence, and treatment. J Psychiatr Pract 2008; 14(1):13-21.
 5. Sadock BJ. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
 6. Rapkin A. A review of treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Psychoneuroendocrinology 2003; 28(Suppl 3):39-53.
 7. Freeman EW. Therapeutic management of premenstrual syndrome. Expert Opin Pharmacother 2010; 11(17):2879-89.
 8. Noras MR, Yousefi M, Kiani MA. Complementary and alternative medicine (CAM) use in pediatric disease: a short review. Int J Pediatr 2013; 1(2):45-9.
 9. World Health Organization. National policy on traditional medicine and regulation of herbal medicines: report of a WHO global survey. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2005.
 10. Babazadeh R, Keramat A. Premenstrual syndrome and complementary medicine in Iran: a systematic review. Feyz J Kashan Univ Med Sci 2011; 15(2):174-87. (Persian).
 11. Scalise D. The everything health guide to PMS: the essential guide to reducing discomfort, minimizing symptoms, and feeling your best. Canada: Everything Books; 2007.
 12. Naseri M. Traditional Iranian medicine (TIM) and its promotion with guidelines of World Health Organization. Daneshvar Med 2004; 11(52):53–68. (Persian).
 13. Ibn-e-sina AH. Al-Qanun fit-tib, The Canon of Medicine. Beirut, Lebanon: Alaalami Beirut library Press; 2005.
 14.  Identification as a randomized trial in the title. Consort. Available at: URL: http://www.consort-statement.org/checklists/view/32 consort/66-title; 2010.
 15. Bakhshani N, Hasanzadeh Z. Relationship of premenstrual syndrome and nutritional style. Med J Mashhad Univ Med Sci 2012; 55(3):151-7. (Persian).
 16. Shobeiri F, Ezzati Arasteh F, Ebrahimi R, Nazari M. Effect of calcium on physical symptoms of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(1-2):1-8. (Persian).
 17. Akhlaghi F, Hamedi A, Javadi Z, Hosseinipour F. Effects of calcium supplementation on premenstrual syndrome. Razi J Med Sci 2004; 10(37):669-75. (Persian).
 18. Takashima-Uebelhoer BB, Bertone-Johnson ER. Calcium intake and premenstrual syndrome, division of biostatistics and epidemiology. Amherst, MA: Department of Public Health, School of Public Health and Health Sciences, University of Massachusetts; 2004.
 19. Giddings LS. Calcium reduced PMS symptoms during the luteal phase of the menstrual cycle. Evid Based Nurs 1999; 2(2):43.
 20. Baghdasaryans A, Bagheri Karimi A. The effect of dietary and reflexology over premenstrual symptoms relief. J Psychol Res 2012; 5(17):1-15. (Persian).
 21. Abedian KK, Shahhosseini Z, Danesh M. Assessment of starch dietary regimen regarding pre-menstrual syndrome among high school students in Sari during 2007. J Mazandaran Univ Med Sci 2008; 18(65):19-27. (Persian).
 22. Rapkin A. A review of treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Psychoneuroendocrinology 2003; 28(Suppl 3):39-53.
 23. Douglas S. Premenstrual syndrome. Evidence-based treatment in family practice. Can Fam Physician 2002; 48:1789-97.
 24. Chocano-Bedoya PO, Manson JE, Hankinson SE, Willett WC, Johnson SR, Chasan-Taber L, et al. Dietary B vitamin intake and incident premenstrual syndrome. Am J Clin Nutr 2011; 93(5):1080–6.
 25. Falls Shelly R. The relationship between caffeine consumption patterns PMS symptom severity in female university students. 6th ed. Massachusetts: American Psychological Association; 2013.
 26. Jamilian M, Jamilian H, Mirzaie S. Rose Damascena vs. omega-3 in the treatment of premenstrual syndrome: a randomized, and placebo-controlled clinical trial. Complement Med J 2013; 3(3):541-51. (Persian).
 27. Tofighiyan T, Kooshki A, Rakhshani MH. The effects of omega-3 fatty acids on premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(32):23-8. (Persian).
 28. Delaram M, Jafari F. The effect of fennel on the pre-menstrual syndrome. Knowledge Health 2011; 6(1):1-6. (Persian).
 29. Khodakrami N, Moatar FA, Ghahiri A. The effect of an Iranian herbal drug on primary dysmenorrhoea- A clinical control trial. Horizon Med Sci 2008; 14(2):11-9.
 30. Ozgoli G, Shahveh M, Esmaielli S, Nassiri N. Essential oil of citrus sinensis for the treatment of premenstrual syndrome; a randomized double-blind placebo-controlled trial. J Reprod Infertil 2011; 12(2):123-9.
 31. Khayat S, Kheirkhah M, Behboodi MZ, Fanaei H, Kasaeiyan A. The effect of ginger on symptoms of premenstrual syndrome in university students. Med Surg Nurs J 2014; 3(1):10-6. (Persian).
 32. Fallah LT, Najafi A, Fathizadeh N, Khaledian Z. The effect of evening primrose oil on premenstrual syndrome. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Facul 2008; 16(1):35-45. (Persian).
 33. Canning S, Waterman M, Orsi N, Ayres J, Simpson N, Dye L. The efficacy of hypericum perforatum (st John’s wort) for the treatment of premenstrual syndrome; a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. CNS Drugs 2010; 24(3):207-25.
 34. Chou PB, Morse CA, Xu H. A controlled trial of Chinese herbal medicine for premenstrual syndrome. J Psychosom Obstet Gynaecol 2008; 29(3):185-92.
 35. Jang SH, Kim DI, Choi MS. Effects and treatment methods of acupuncture and herbal medicine for premenstrual syndrome/premenstrual dysphoric disorder: systematic review. BMC Complement Altern Med 2014; 14:11.
 36. Seedhom AE, Mohammed ES, Mahfouz EM. Life style factors associated with premenstrual syndrome among El-Minia University Students, Egypt. ISRN Public Health 2013; 2013(617123):1-6.
 37. Hassiotis A, Serfaty M, Azam K, Strydom A, Martin S, Parkes C, et al, Cognitive behavior therapy (CBT) for anxiety and depression in adults with mild intellectual disabilities (ID): a pilot randomized controlled trial. Trials 2011; 12(1):95.
 38. Kues JN, Janda C, Kleinstaeuber M, Weise C. Internet-based cognitive behavioral self-help for premenstrual syndrome: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2014; 15(1):472-81.
 39. Lotfi Kashani F, Srafraz G, Pasha Sharifi H. The effect of muscle relaxation training in reducing Premenstrual syndrome. Appl Psychol 2007; 2(5):63-74. (Persian).
 40. Ghaedi L, Moradi M. Assessment of the effects of massage therapy on premenstrual syndrome. Zahedan J Res Med 2011; 13(2):38-43. (Persian).
 41. Kariman N, Rezaeian M, Nesaje F, Valaei N, Gajkar L. Effect of exercise on premenstrual syndrome. J Zanjan Univ Med Sci Health Ser 2005; 3(53):8-18. (Persian).
 42. Dehghan Manshadi F, Emami M, Ghamkhar L, Shahrokhi B , Ghanbari Z. The effect of a three–month regular aerobic exercise on premenstrual syndrome. J Rafsanjan Univ Med Sci 2008; 7(2):89-98. (Persian).
 43. Aghili SMH. Makhzan- Al' Advieh (19th century AD). Tehran: Tehran University Publication; 2008. P. 374.