بررسی ارتباط سن مادر و فصل با بروز پره اکلامپسی در بیماران بستری در بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع) در طی 3 سال (83-1380)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی یکی از بیماری‌های شایع دوران بارداری است و اتیولوژی های مختلفی از جمله تغییرات فصلی، طول مدت شبانه روز و تغییرات دمایی برای آن عنوان شده است تا در صورت وجود ارتباط، اقدامات پیشگیرانه در فصول مربوطه پیشنهاد شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سن و فصل بر روی بروز پره اکلامپسی انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 264 نفر از بیماران مبتلا به پره اکلامپسی که طی سال های 83-1380 در بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین 10829 زایمان بدون عارضه‏ای که در مدت این سه سال انجام شده بود، به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. سن هر بیمار و فصل بروز بیماری در هر گروه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون های آماری کای دو، همبستگی پیرسون و واریانس یک طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه شیوع پره اکلامپسی 37/2% بود. بروز پره اکلامپسی در مادران کمتر از 15 سال 5/12%، در سن بالای 35 سال 65/4% و در مادران بین 35-15 سال، 22/2% بود. بین شیوع پره‌اکلامپسی در دو انتهای سن باروری با گروه 15 تا 35 سال اختلاف معنی‌داری وجود داشت (0000/0=p). بیشترین شیوع پره اکلامپسی در اسفند ماه (55/3%) و کمترین شیوع در تیر ماه (44/1%) بود. شیوع پره اکلامپسی در فصل زمستان بیشترین (25/3%) و در فصل تابستان کمترین (64/1%) میزان را داشت. تفاوت معنی داری بین شیوع پره اکلامپسی در فصل زمستان و تابستان وجود داشت (000/0=p).
نتیجه گیری: شیوع پره اکلامپسی در دو انتهای سن باروری بیشتر است. همچنین شیوع پره اکلامپسی در فصول سرد سال بیشتر و در فصول گرم سال کمتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between maternal age and season with preeclampsia in the patients admitted in gynecology ward of Imam-Reza hospital during 3 years (2001-2004)

نویسندگان [English]

 • Marzieh Lotfalizadeh 1
 • Masoumeh Khoshsima 2
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia is one of the common diseases in pregnancy and has several etiologies including seasonal changes, day-night duration and temperature changes. If there was a relationship, preventive measures are recommended in these seasons; therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of age and season on preeclampsia incidence.
Methods: In this descriptive-analyzing study, 264 preeclampsia cases who had been admitted in gynecology ward of Imam-Reza hospital during 3 years. Control group consisted of 10829 deliveries without any complication in these three years. The age and season of disease incidence were recorded for each group. Data was analyzed by SPSS software (version 15), and Chi-square test, Pearson correlation and ANOVA. PResults: Preeclampsia incidence rate was 2.37% in this study. Preeclampsia incidence was 12.5% in mothers 35 years, and 2.22% in mothers aged 15-35 years. There was significant difference between preeclampsia incidence at both reproductive ending and the group of 15 to 35 years (P=0.000). The highest preeclampsia prevalence was reported in March (3.55%) and the least prevalence in July (1.44%). Prevalence of preeclampsia was highest in winter (3.25%) and lowest in summer (1.64%). Significant difference was observed in preeclampsia incidence between winter and summer (P=0.000)
Conclusion: Prevalence of preeclampsia was higher in both ends of reproductive age. Preeclampsia prevalence was higher in cold seasons and lower in warm seasons

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preeclampsia
 • Reproductive age
 • Seasonal changes
 1. Hallak M. Hypertension in pregnancy. In: James DK, editor. High risk pregnancy management options-expert consult. 15st ed. Philadelphia: W. B. Saunders; 1998. P. 644-7.
 2. Norman F, Jenneth J, Leven MD. Common complications of pregnancy. In: Cunningham FG, editor. Williams obstetrics. 21st ed. New York: Appleton-Century-Crofts; 2001. P. 567-71, 601-8.
 3. Zhang J, Zeister J, Hatch MC, Berkowitz G. Epidemiology of pregnancy-included hypertension. Epidemiol Rev 1997; 19(2):218-32.
 4. Magnus P, Eskild A. Seasonal variation in the occurrence of pre-eclampsia. BJOG 2001; 108(11):1116-9.
 5. Tan GW, Salmon YM. Meteorological factors and pre-eclampsia. Singapore Med J 1988; 29(2):133-7.
 6. Wacker J, Schulz M, Frühauf J, Chiwora FM, Solomayer E, Bastert G. Seasonal change in the incidence of preeclampsia in Zimbabwe. Acta Obstet Gynecol Scand 1998; 77(7):712-6.
 7. Makhseed M, Musin VM, Ahmed MA, Monem RA. Influence of seasonal variation on pregnancy-induced hypertension and/or preeclampsia. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2002; 39(2):196-9.
 8. Ros HS, Cnattingius S, Lipowrth L. Comparison of risk factor preeclampsia and gestational hypertension in a population-based cohort study. Am J Epidemiol 2003; 147(11):1062-70.
 9. Levine RJ, Hauth JC, Curet LB, Sibai BM, Catalano PM, Morris CD, et al. Trial of calcium to prevent preeclampsia. N Engl J Med 2003; 337(2):69-76.