نیازهای زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی برای انجام آزمایش پاپ اسمیر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، مرکز بهداشت شهرستان سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه آموزش بهداشت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان رحم چهارمین سرطان شایع در بین زنان ایرانی است. اکثر زنان آزمایش پاپ اسمیر که یک ابزار غربالگری جهت پیشگیری از سرطان رحم است را به عنوان یک روش معمول انجام نمی‌دهند. مطالعه حاضر با هدف تبیین نیازهای زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ورامین برای انجام آزمایش پاپ اسمیر انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر بر پایه رویکرد کیفی در سال 1394 در شهر ورامین انجام گرفت. 15 زن مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی از طریق نمونه‌گیری هدفمند وارد مطالعه شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ها‌ی عمیق نیمه ساختار شامل 7 مصاحبه فردی و دو مصاحبه گروهی از گروه زنان دارای تجربه آزمایش پاپ اسمیر و نیز مشاهده و یاداشت‌برداری جمع‌آوری شدند. تمام مصاحبه‌ها ضبط و تایپ شد و از نرم افزار MAXQDA (نسخه 2010) جهت فرایند کدگذاری و طبقه‌بندی داده‌ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی انجام گرفت. جهت صحت داده ها از معیارهای تأییدپذیری، اعتبارپذیری و انتقال پذیری استفاده شد.
یافته‌ها: از تجزیه و تحلیل داده‌ها چهار طبقه‌ اصلی شامل "تهدید درک شده"، "رفع موانع فرهنگی- محیطی"، "ایجاد انگیزه" و "تقویت ویژگی‌های فردی" استخراج گردید.
نتیجه گیری: انجام آزمایش پاپ اسمیر جهت پیشگیری از سرطان منوط به تعامل مناسب و صمیمی با پرسنل بهداشتی و درمانی، حمایت خانواده، سیاست‌ها و قوانین تشویق کننده و اطلاع رسانی و هماهنگی سازمان‌ها است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The needs of women referring to health care centers for doing Pap smear Test

نویسندگان [English]

 • Arezoo Fallahi 1
 • Babak Nemat Shahrbabaki 2
 • Masoumeh Hashemian 3
 • Asadolahe Ahmadi Kahanali 4
1 Assistant professor, Department of Public health, School of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 M.Sc. in Health Service Management, Health Center of Sanandaj, Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Health Education, Medical Sciences Education Development and Studies Center, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
4 M.Sc. in Epidemiology, Health-Care Administrative, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervical cancer is the fourth most common cancer among Iranian women. Most women do not perform Pap smear test as a common method which is a screening tool to prevent of cervical cancer.  This study was performed with aim to determine the needs of women referring to health care centers of Varamin city for doing Pap smear test.
Methods: The present study was done based on qualitative approach in Varamin city in 2015. 15 women referring to health care centers were recruited via purposeful sampling. Data was collected through semi-structured deep interviews including 7 individual interviews and 2 group interviews with women who had experience of doing pop smear test, filed note, and observation. All interviews were recorded and typed. MAXQDA software was used for coding and categorizing data. Data was analyzed by conventional qualitative content analysis method. To obtain trustworthiness and rigor of the data, the criteria of credibility, confirmability and transferability was used.
Results: During the data analysis, four main categories of “perceived threat”, “eliminating cultural-environmental barriers”, “making motivation” and “reinforcing personal characters” were extracted.
Conclusion: Doing Pap smear test to prevent cancer is attributed to appropriate and intimate interactions with health professionals, family support, encouraging legislation and policies and coordination and notification of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health care centers
 • Qualitative approach
 • Pap Smear Test
 • Women
 1. Chin’ombe N, Sebata N, Ruhanya V, Matarira HT. Human papillomavirus genotypes in cervical cancer and vaccination challenges in Zimbabwe. Infect Agent Cancer 2014; 9:16.
 2. Naz U, Hanif S. Agreement between visual inspection with acetic acid and papanicolaou’s smear as screening methods for cervical cancer. J Coll Physicians Surg Pak 2014; 24(4):228-31.
 3. Abdullah NN, Al-Kubaisy W, Mokhtar MM. Health behaviour regarding cervical cancer screening among urban women in Malaysia. Proc Soci Behav Sci 2013; 85:110-7.
 4. Kasmaei P, Bab Eghbal S, Atrkar Roshan Z, Estebsari F, Mehrabian F, Karimi M. The effect of health belief model on rural women's pap smear test. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2014; 12(5):401-8.
 5. Akbari H, Jedi Arani T, Gilasi H, Moazami A, Gharlipour Z, Alin Gholinpour A, et al. Study of motivational factors and causes of nonparticipation to breast and cervical cancer screening tests among women attending health centers in Kashan city. Ilam Univ Med Sci 2014; 22(3):137-48. (Persian).
 6. Giorgi Rossi P, Baldacchini F, Ronco G. The possible effects on socio-economic inequalities of introducing HPV testing as primary test in cervical cancer screening programs. Front Oncol 2014; 4:20.
 7. Thippeveeranna C, Mohan SS, Singh LR, Singh NN. Knowledge, attitude and practice of the pap smear as a screening procedure among nurses in a tertiary hospital in north eastern India. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(2):849-52.
 8. Das CM, Shah N, Ghori M, Khursheed F, Zaheen Z. Prevalence and risk factors for cervical intraepithelial neoplasia in patients attending gynecological outpatient department of tertiary care hospital. JLUMHS 2013; 12(1):44-8.
 9. Abedian Z, Dormohamadi M. Investigating awareness, attitude and practice of women who referred to health centers of Mashhad city toward pop smear. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(36):22-8. (Persian).
 10. Kissal A. Perceptions of barriers and facilitators of cervical cancer early detection behaviors among elderly women. Int J Car Sci 2014; 7(1):157-68.
 11. Ersin F, Bahar Z. Barriers and facilitating factors perceived in Turkish women’s behaviors towards early cervical cancer detection: a qualitative approach. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(9):4977-82.
 12. Shakibazade E, Ahmadnia E, Akbari F, Negarandeh R. Barriers and motivating factors related to cervical cancer screening. Hayat 2008; 14(4-3):83-9. (Persian).
 13. Seol H, Ulak R, Ki KD, Lee JM. Cytotoxic and targeted systemic therapy in advanced and recurrent cervical cancer: experience from clinical trials. Tohoku J Exp Med 2014; 232(4):269-76.
 14. Bamanikar SA, Baravkar DS, Chandanwale SS, Dapkekar P. Study of cervical pap smears in a tertiary hospital. Ind Med Gazette 2014; 2014:250-4.
 15. Julinawati S, Domegan C, Brenner M, Rowan NJ. A review of the perceived barriers within the health belief model on pap smear screening as a cervical cancer prevention measure. J Asian Sci Res 2013; 3(6):677-92.
 16. Aziz A, Azman NA, Mahmud A, Abdul Hamid R, Khairuddin L. Socio-economic determinants of pap smear screening among married women in Peninsular Malaysia. Int J Hum Soc Sci 2013; 3(3):186-92.
 17. Sichanh C, Quet F, Chanthavilay P, Diendere J, Latthaphasavang V, Longuet C, et al. Knowledge, awareness and attitudes about cervical cancer among women attending or not an HIV treatment center in Lao PDR. BMC Cancer 2014; 14:161.
 18. Bair AH, Hutson SP, Burnette KM. Parental influence and traditional cultural beliefs: reasons for the lack of cervical cancer screening among second-generation Chinese-American college students. Am Int J Contem Res 2014; 4(5):82-9.
 19. Demirtas B, Acikgoz I. Promoting attendance at cervical cancer screening: understanding the relationship with Turkish womens’ health beliefs. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(1):333-40.
 20. Goodman A. The social ecology of cervical cancer: the challenges to pap smear screening. Int J Clin Med 2013; 4(12A):16-20.
 21. Abedian Z, Dormohamadi M. Investigating awareness, attitude and practice of women who referred to health centers of Mashhad city toward pop smear. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(36):22-8. (Persian).
 22. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res 2005; 15(9):1277-88.
 23. Coyne IT. Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries? J Adv Nurs 1997; 26(3):623-30.
 24. Polit-O'Hara D, Beck C. Essential of nursing research: methods, appraisal, and utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. P. 54-65.
 25. Guba EG, Lincoln YS. Effective evaluation: improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco: Jossey-Bass; 1981.
 26. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health education: theory, research, and practice. New Jersey: John Wiley & Sons; 2002. P. 82-9.
 27. Hajian S, Vakilian K, Najabadi KM, Hosseini J, Mirzaei HR. Effects of education based on the health belief model on screening behavior in high risk women for breast cancer, Tehran, Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2011; 12(1):49-54.
 28. Hay J, McCaul KD, Magnan RE. Does worry about breast cancer predict screening behaviors? A meta-analysis of the prospective evidence. Prev Med 2006; 42(6):401-8.
 29. Zareai M. Women’s knowledge and practice of pap smear test and barriers to performing it in Jahrom. J Jahrom Univ Med Sci 2014; 12(1):39-47.
 30. Al-Naggar RA, Isa ZM. Perception and opinion of medical students about pap smeartest: a qualitative study. Asian Pac J Cancer Prev 2010; 11(2):435-40.
 31. Fallahi A, Ghofranipour F, Ahmadi F, Malekafzali B, Hajizadeh E. Challenges of Iranian adolescents for preventing of dental caries. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(9):e15009.
 32. Birang R, Shakerian K, Yazdanpanah F, Nadimi M. The effect of education by visual media on oral health promotion of students. Arak Med Univ J 2006; 9:1-6. (Persian).
 33. Saadoon OZ, Amin RM, Jadoo SA. Factors influencing pap smear practice among primary school teachers in Diyala city, Iraq. Malaysian J Public Health Med 2014; 14(1):19-28.
 34. Wagner PJ, Moseley GC, Grant MM, Gore JR, Owens C. Physicians' emotional intelligence and patient satisfaction. Fam Med Kansas City 2002; 34(10):750-4.
 35. Tabeshian A, Firozeh F. The effect of health education on performing pap smear test for prevention of cervix cancer in teachers of Isfahan city. Med Sci J Islam Azad Univ Tehran Med Branch 2009; 19(1):35-40. (Persian).
 36. Austin LT, Ahmad F, McNally MJ, Stewart DE. Breast and cervical cancer screening in Hispanic women: a literature review using the health belief model. Womens Health Issues 2002; 12(3):122-8.
 37. Namdar A, Bigizadeh S, Naghizadeh MM. Measuring health belief model components in adopting preventive behaviors towards cervical cancer. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2(1):34-44.
 38. Vaughn LM, Jacquez F, Baker RC. Cultural health attributions, beliefs, and practices: effects on healthcare and medical education. Open Med Educ J 2009; 2(1):64-74.
 39. Fallahi A, Derakhshan S, Pashaee T, Taymoori P. Factors affecting self-care in women with osteoporosis: a qualitative study with the content analysis approach. J Sch Public Health Instit Public Health Res 2015; 13(2):17-32. (Persian)