ارتباط عوامل فردی و طبی با عود واژینوز باکتریال در مراجعین به درمانگاه‌های زنان تأمین اجتماعی مشهد در سال 1394

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه داروسازی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 متخصص زنان و زایمان، بیمارستان تأمین اجتماعی 17 شهریور، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: عوامل مختلفی به عنوان عوامل عود واژینوز باکتریال معرفی شده است، اما تاکنون علت اصلی بروز واژینوز باکتریال راجعه مشخص نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل فردی و طبی با عود واژینوز باکتریال در مراجعین به درمانگاه‌های زنان مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی بر روی 61 زن دارای علائم واژینوز باکتریال راجعه که در سال گذشته حداقل 3 بار علائم عود واژینوز باکتریال را داشتند و به درمانگاه‌های زنان بیمارستان 17 شهریور و بهار تأمین اجتماعی مشهد در سال 1394 مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی- طبی و معیارهای بالینی آمسل (جهت تشخیص عود واژینوز) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه‌ 16) و آزمون رگرسیون پیش‌بینی‌کننده دوتایی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون رگرسیون پیش‌بینی‌کننده دوتایی، ارتباط معنی‌داری بین شغل همسر (005/0=p، 93/0-02/0:CI 95%، 15/0=OR)، میزان درآمد خانواده (024/0=p، 87/3-23/1: CI95%، 07/2=OR)، تعداد دفعات نزدیکی در هفته (015/0=p، 70/3-03/1: CI95%، 15/2=OR)، زمان تغییر بوی ترشحات در سیکل قاعدگی (004/0=p، 71/2-23/0: CI95%، 76/1=OR) و دوش مهبلی (041/0=p، 44/2-52/0: CI95%، 59/1=OR) با عود واژینوز باکتریال وجود داشت، اما بین سایر متغیرها با عود واژینوز باکتریایی ارتباط آماری معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: عواملی مانند شغل، میزان درآمد، دفعات نزدیکی و دوش مهبلی در عود واژینوز باکتریال مؤثر می‌باشند، بنابراین پیشنهاد می‌شود این عوامل در برنامه آموزشی جهت زوجین مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between personal and medical factors with bacterial vaginosis recurrence in women referred to gynecologic clinics Tamin Ejtemaie, Mashhad, 2015

نویسندگان [English]

 • Mahin Tafazoli 1
 • Negar Saki 2
 • Seyed Reza Mazloum 3
 • Hasan Rakhshandeh 4
 • Marzieh Shirazi 5
1 Instructor, Faculty member of Midwifery Department, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 MSc Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Instructor, Faculty member of Internal-Surgery Department, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Gynecologist, 17 Shahrivar Tamine Ejtemaie Hospital of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Different factors have been identified for bacterial vaginosis recurrence. But still the main cause of recurrent bacterial vaginosis remains a mystery. This study was performed with aim to determine the relationship between personal and medical factors with recurrent bacterial vaginosis in women referred to the gynecologic clinics of Mashhad.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 61 women with recurrent bacterial vaginosis symptoms who had at least 3 times of bacterial vaginosis  symptoms during last year and referred to gynecologic clinics of 17 Shahrivar and Bahar Tamin Ejtemaie hospitals of Mashhad in 2015. Data collection tools included demographic – medical questionnaire and Amsel clinical criteria (To diagnose vaginosis recurrence). Data analysis was performed by SPSS software (version 16) and binary logistic regression. PResults: According to the results of binary logistic regression, there was significant relationship between husband's job (OR = 0.15, %95CI= 0.02-0.93, P= 0.005), family income (OR = 2.07, %95CI= 1.23-3.87, P= 0.024), the number of intercourse per week (OR = 2.15, %95CI= 1.03-3.70, P= 0.015), the time of changing the smell of the discharge in the menstrual cycle (OR = 1.76, %95CI= 0.23-2.71, P= 0.004) and vaginal douches (OR = 1.59, %95CI= 0.52-2.44, P= 0.041) with bacterial vaginosis recurrence. But, there was no significant association between other variables with vaginosis recurrence (P> 0.05).
Conclusion: Factors such as occupation, income, intercourse numbers and vaginal douche are effective in the recurrence of bacterial vaginosis, so it is recommended that these factors be considered in educational programs for couples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bacterial vaginosis
 • Recurrent bacterial vaginosis
 • Risk Factor
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.