ارتباط برخی عوامل نوزادی و مادری طی بارداری‌های قبلی با کم وزنی بدو تولد در ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از مهم‌ترین پیامدهای نامطلوب بارداری و از جدی‌ترین مشکلات بهداشتی در جهان است. اگرچه عوامل خطر متعددی برای آن ذکر شده است، اما برخی مشکلات در بارداری‌های قبلی می‌تواند به عنوان عامل مستعد‌کننده تولد نوزاد کم وزن در نظر گرفته شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل مادری و نوزادی طی بارداری‌های قبلی با کم وزنی بدو تولد به روش مرور سیستماتیک و فراتحلیل در ایران، انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل اطلاعات در مورد ارتباط بین عوامل مادری و نوزادی طی بارداری‌های قبلی با کم‌وزنی بدو تولددر کشور ایران در تمام مقالات منتشر شده از ابتدای سال 1375 تا پایان سال ۱۳۹۴ با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر Scopus، PubMed، ISI، Magiran، Irandoc، SID، web of science، Medline، Science Direct و google scholar با استفاده از کلمات‌کلیدی و ترکیبات آن‌ها، توسط دو پژوهشگر آموزش‌دیده به طور مستقل استخراج شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مدل اثرات تصادفی و ثابت در فراتحلیل، جهت برآورد تورش انتشار از نمودار قیفی و بررسی ناهمگنی مطالعات از آزمون کوکران توسط نرم‌افزار‌های آماریSTATA  (نسخه 1/11) و SPSS (نسخه 16) انجام شد. 05/0>p معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در جستجوی اولیه از 82 مقاله، ۲۱ مقاله وارد مطالعه شدند. بین سابقه سقط، سابقه تولد نوزاد کم وزن، بارداری ناخواسته، تعداد بارداری و تعداد زایمان مادر با تولد نوزاد کم وزن ارتباط معنی‌داری وجود داشت. سابقه تولد نوزاد کم وزن طی بارداری‌های قبلی با 68/2OR: (39/3-12/2 :95%CI) بیش‌ترین و تعداد زایمان مادر با 12/1:OR (34/1-94/0 :95%CI) کمترین ارتباط را با تولد نوزادان کم وزن داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط بین سابقه سقط، سابقه تولد نوزاد کم وزن، بارداری ناخواسته، تعداد بارداری و تعداد زایمان مادر با تولد نوزاد کم وزن، مسئولین بهداشتی و درمانی می‌توانند با توجه بیشتر به مادران در معرض خطر و انجام اقدامات مناسب، از تولد نوزادان کم وزن پیشگیری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between some maternal and neonatal factors during previous pregnancies and low birth weight in Iran: A Systematic Review and Meta- analysis

نویسندگان [English]

 • Salman Daliri 1
 • Arezoo Karimi 1
 • Kourosh Sayehmiri 2
 • Jafar Bazyar 1
 • Fatemeh Sayehmiri 3
1 M.Sc. of Epidemiology, Student Research Committee, School of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Associate Professor, Department of Biostatistics, Prevention of Social-Mental injuries Research Center, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 M.Sc. of Biochemistry, Student Research Committee, School of Paramedical, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Low birth weight (LBW) is one of the most important adverse consequences of pregnancy and also of the serious health problems in the world. Although several risk factors are reported for this phenomenon, but some problems during previous pregnancies could be considered as LBW predisposing factors. This study was performed with aim to determine the relationship between maternal and neonatal factors during previous pregnancies and low birth weight in Iran through a systematic review and meta- analysis study.
Methods: In this systematic review and meta-analysis study, the information about the relationship between maternal and neonatal factors with low birth weight during previous pregnancies in Iran was independently extracted from all articles published from 1996 to the end of 2015 by searching in databases of SID, Medline, ISI, Irandoc, Google Scholar, Pubmed, Scopus, Science Direct, Web of Science and Magiran by using relevant key words and their combinations by two trained researchers. Data analysis was performed using random and fixed effects model in meta-analysis and Cochrane software STATA (version 11.1) and SPSS (version 16) were used to assess the publication bias from funnel plot and heterogeneity studies. P< 0.05 was considered significant.
Results: In the initial search of 48 papers, 21 articles were selected to enter the study. There was significant relationship between the history of abortion, history of the birth of a neonate with LBW, unwanted pregnancy, parity and number of pregnancy. The history of low birth weight during previous pregnancies with OR: 2.68 (CI95%: 2.12- 3.39) and the number of mother’s pregnancy with OR:1.12 (CI95%: 0.94- 1.34) had the most and the least relationship with low birth weight newborns, respectively.
Conclusion: According to significant relationship between the history of abortion, the history of low birth weight, unwanted pregnancy, the number of pregnancy and parity with birth of LBW newborns, health and medical directors can prevent the birth of LBW neonates by more attention to high risk mothers and taking appropriate actions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Maternal and neonatal factors
 • Meta- analysis
 • Low birth weight
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.