مقایسه فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتلا و غیر مبتلا به صرع

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،‌ تهران، ایران.

3 استاد گروه پژوهشی سلامت روان، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم پزشکی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

4 استاد گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هیرسوتیسم یکی از شایع‌ترین اختلالات غدد درون‌ریز است و با توجه به تأثیر بیماری صرع بر عملکرد غدد درون‌ریز و هورمون‌های تولید مثل، مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتلا و غیر مبتلا به صرع انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی- مقایسه‌ای در سال 1395 بر روی 338 زن 35-18 سال مبتلا و غیر مبتلا به صرع انجام شد. جهت نمره‌‌دهی هیرسوتیسم از مقیاس امتیازدهی تعدیل شده فریمن- گالوی در سه منطقه بالای لب، پایین شکم و ران‌ها استفاده شد. مبنای تشخیص هیرسوتیسم، نمره 4 و بالاتر بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به صرع از نظر فراوانی و شدت هیرسوتیسم اختلاف معنی‌داری وجود داشت (002/0p<). همچنین ارتباط معنی‌داری بین هیرسوتیسم، قاعدگی نامنظم از جمله منوراژی، متروراژی و یا منو متروراژی و نیز اختلالات هیجانی شامل اضطراب و استرس مشاهده شد (001/0p<).
نتیجه‌گیری: فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتلا به صرع نسبت به زنان غیر مبتلا بالاتر است. همچنین در زنان مبتلا به صرع و نیز در زنان مبتلا به هیرسوتیسم، قاعدگی نامنظم و اختلالات هیجانی از فراوانی بالاتری برخوردار است. جوان بودن افراد مورد مطالعه لزوم توجه بیشتر به این یافته را در این بیماران که در سنین باروری می‌باشند، ضروری می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the frequency and intensity of hirsutism in women with and without epilepsy

نویسندگان [English]

 • Leila Amini 1
 • Marjan Hematian 2
 • Ali Montazeri 3
 • Kourosh Gharegozli 4
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Scienes, Tehran, Iran.
2 MSc of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Scienes, Iran University of Medical Scienes, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Mental Health, Health Metric Research Center, Iranian Institute for Health Science Research Center, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Nourology, School of Medicine, Iran University of Medical Scienes, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hirsutism is one of the most common endocrine disorders and considering the impact of epilepsy on the function of endocrine system and reproductive hormon, this study was performed with aim to determine and compare the frequency and intensity of hirsutism in women with and without epilepsy.
Methods: This cross-sectional and comparative study was performed on 338 women aged 18-35 years with and without epilepsy in 2016. Ferriman-Gallwey modified scoring scale was used for hirsutism scoring in three area subsed of above the lip, lower abdomen and thighs. A score of ≥4 was considered as hirsutism. Data was analyzed by SPSS software (version 21) and Chi-square test. PResults: There was significant difference between two groups of with and without epilepsy in terms of frequency and intensity of hirsutism (P<0.002). Also, significant relationship was found between hirsutism and menstrual irregularityincluding menorrhagia, metrorrhagia and or menometrorrhagia and also emotional disorders such as anxiety and stress (P<0.001).
Conclusion: The frequency and intensity of hirsutism was higher in women with epilepsy compared to women without epilepsy. Also, the frequency of irregular menstruation and emotional disorders was higher in women with epilepsy and in women with hirsutism. The study’s young cases indicates the need to pay more attention to this findings in patients who are of reproductive age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional disorders
 • Epilepsy
 • Ferriman-Gallwey
 • Hirsutism
 • Irregular menstruation
 1. Hedayati Emami MH, Sadadi F, Asadian Rad M. Prevalence and pattern of hirsutism in women and girl student. Gilan Medical J 2001; 15(2):37-8. (Persian).
 2. Yildiz BO, Bolour S, Woods K, Moore A, Aziz R. Visually scoring hirsutism. Hum Repored Update 2010; 16(1):51-64.
 3. Novak E, Berek JS. Berek and Novak gynecology. Trans: Jahani Ghazi B, Ghotbi R. 15th ed. Tehran: Golban Medical Publication; 2012. P. 459-92, 965-90.
 4. Nwani PO, Nwosu MC, Asomugha LA, Enwereji KO, Arinzechi EO, Ogunniyi AO. Epidemiology of active epilepsy in a suburban community in southeast Nigeria: a door-to-door survey. Niger J Clin Pract 2015; 18(4):527-33.
 5. Nouhjah S, Mearefi J, Farajinezhad M, Alvanzadeh M, Haghighiazadeh MH, Fathi Z. Prevalence of hirsutism and related factors in female student of Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences. Jundishapur J Health Sci 2010; 3(2):15-25. (Persian).
 6. Ghaderi R, Sharifzade GR, Jaanbakht P. Evaluation of hirsutism and realated factors. Birjand Med Sci Univ J 2004; 11(1):15-9. (Persian).
 7. Bulun SE, Adashi EY. The physioligy and pathology of the female reproductive axis. Philadelphia: Williams Textbook of Endocrinology; 2011. P. 620-30.
 8. Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, Mazziotta JC. Neurology in clinical practice. 5th ed. London: Elsevier Health Sciences; 2012.
 9. Darabi L, Montazeri A, Ebrahimh F, Vahdaniya M, Tagha M. Determine the demographic and clinical factors affecting the quality of life in patients with epilepsy. Payesh 2010; 2(9):215-21. (Persian).
 10. Ahmadbegi S, Jafarian AA, Hashem Dabaghian F, Aliasl J, Vaezi SA. Review of gasteric shared epilepsy in Iranian traditional medicine. Med History 2014; 6(19):139-51.
 11. Ayyagari M, Chitela SR, Kolachana V. Obesity, polycystic ovarian syndrome and thyroid dysfunction in women with epilepsy. Ann Indian Acad Neurol 2012; 15(2):101-5.
 12. Bauer J, Cooper-Mahkorn D. Reproductive dysfunction in women with epilepsy: menstrual cycle abnormalities, fertility, and polycystic ovary syndrome. Int Rev Neurobiol 2008; 83:135-55.
 13. Pennell PB. Hormonal aspects of epilepsy. Neurol Clin 2009; 27(4):941-65.
 14. Harden CL. Polycystic ovaries and polycystic ovary syndrome in epilepsy: evidence for neurogonadal disease. Epilepsy Curr 2005; 5(4):142-6.
 15. Backstrom T. Epileptic seizures in women related to plasma estrogen and progesterone during the menstrual cycle. Acta Neurol Scand 1975; 54(4):321–47.
 16. Haji A, Karimi Q. The role of worry, uncertainty and social stigma in predicting self-efficacy and quality of life in patients with epilepsy. J Health Care 2015; 17(3):187-97.
 17. Hampel H, Kotter HU, Padberg F, Berger C. Severe hirsutidm assoociated with psychopharmacological treatment in major depression. World J Biil Psychiatry 2001; 2(1):48-9.
 18. Taheni R, Ziarati A, Mirkhani M, Talebi Kiasari F, Sadeghi lvirigh E. Prevalence of hirsutism and related factors in dormitory student of Semnan universuty of medical sciences. Dermatol Cosmet 2016; 7(1):24-30. (Persian).
 19. Herzog AG, Coleman AE, Jacobs AR, Klein P, Friedman MN, Drislane FW, et al. Interictal EEG discharges, reproductive hormones, and menstruadisorders in epilepsy. Ann Neurol 2003; 54(5):625–37.
 20. Nazari T, Bayat R, Hamedi M. Metformin therapy in girls with polycystic ovary syndrome: a self-controlled clinical trail. Arch Iran Med 2007; 10(2):176-81.
 21. Bauer J, Stefan H, Schrell U, Uhlig B, Landgraf S, Neubauer U, et al. Serum prolactin concentrations and epilepsy. Eur Arch Psychiatry Clinm Neurosci 1992; 241(6):365–71.
 22. Vlasov PN, Iudaev VN, Filatova NV, Dranko DV. Peculiarities of epilepsy in women with menstrual dysfunction. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2011; 111(5 Pt 2):26-30.
 23. Herzog AG. Menstrual disorders in women with epilepsy. Neurology 2006; 66(3):23-8.