شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، ‌کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 دانشیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دکترای اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

4 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

5 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی خارج رحمی، شایع‌ترین علت مرگ و میر مادران در سه ماهه اول بارداری است. میزان مرگ و میر ناشی از این عارضه، حدود 10 برابر زایمان واژینال و 5 برابر القاء سقط است. احتمال موفقیت در بارداری بعدی نیز کاهش می‌یابد، همچنین این عارضه اثر منفی بر روی وضعیت روانی مادر دارد و میزان شیوع آن در کشورهای مختلف متفاوت است. این مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز با هدف بررسی شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری پایگاه‌های اطلاعاتی شامل Scopus، Google Scholar، ISI، Pubmed و سایت‌های علمی تخصصی ایرانی از جملهMagiran ، Iranmedex  و SID با استفاده از کلمات کلیدی ectopicpregnancy، EP، Prevalence، incidence، Iran، حاملگی، خارج رحمی، بارداری، نابجا، اکتوپیک، انسیدانس، شیوع، فراوانی و ایران تا 1/11/1394 (21 ژانویه 2016) مورد بازبینی قرار گرفت. طی این مطالعه متاآنالیز بر روی تمام مقالات موجود در خصوص شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران، تعداد 13 مقاله یافت شد‌که بر مبنای معیار ورود، 7 مورد انتخاب شد که 5 مقاله جهت تعیین شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران و 2 مورد جهت تعیین شیوع حاملگی خارج رحمی در مراکز ناباروری وارد متاآنالیز شد. جهت تعیین هموژنیتی نمونه‌ها از تست کوکران استفاده شد. شیوع بر اساس Random effect در نرم‌افزار Revman (نسخه 3/5) برآورد شد.
یافته‌ها: شیوع حاملگی خارج رحمی در سال‌های قبل از 1385، 9/1 در 1000 بارداری و بعد از 1385، 7/3 در 1000 بارداری و در مراکز ناباروری 44 در 1000 بارداری برآورد شد.
نتیجه‌گیری: شیوع حاملگی خارج رحمی در دهه گذشته در ایران افزایش داشته است و درمان ناباروری یک عامل خطر برای آن محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of ectopic pregnancy in Iran: a systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Maryam Hasani 1
 • Afsaneh Keramat 2
 • Ahmad Khosravi 3
 • Zeinab Oshrieh 4
 • Marjan Hasani 5
1 PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
2 Associate professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
3 PhD in Epidemiology, Health Related Social and Behavioral Sciences Research Center, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
4 PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
5 Medical student, Student Research Committee, School of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Ectopic pregnancy is the most common causes of maternal mortality at first trimester of pregnancy. The mortality rate of this complication is about tenfold of vaginal delivery and five times more than induced abortion. The likelihood of success in the next pregnancy is also reduced, as well as this condition has a negative effect on mental state of the mother. The prevalence varies in different countries. This systematic study and meta-analysis was performed with aim to evaluate the prevalence of ectopic pregnancy in Iran.
Methods: In this review article, databases includingPub MED, ISI, Google Scholar, Scopus and Iranian technical and scientific websites such as Magiran, Iranmedex, SID were searched using the keywords of “ectopic pregnancy، EP، Prevalence، incidence, Iran” and their equivalents in Persian up to 21 January 2016. In this meta-analysis on all existing literatures about the prevalence of ectopic pregnancy in Iran, 13 articles were found that based on inclusion criteria, 7 articles were selected that 5 of them in order to determine the prevalence of ectopic pregnancy in Iran and 2 in order to determine the prevalence of ectopic pregnancy in infertility centers were included in meta-analysis. Cochrane test was used to determine the homogeneity of samples. Prevalence was estimated based on Random effect in Revman software (version 5.3).
Results: Prevalence of ectopic pregnancy before 2006 was estimated as 1.9 in 1000 pregnancies and after 2006 as 3.7 in 1,000 pregnancies and in infertility centers as 44 in 1000 pregnancies.
Conclusion: Prevalence of ectopic pregnancy has increased in Iran in the past decade and infertility treatment is a risk factor for it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ectopic
 • Iran
 • Meta-analysis
 • pregnancy
 • Prevalence
 1. Jamshidpour M, Izadi N, Najafi F, Khamoshi F, Shirdel AR, Jalili K. Maternal mortality rate and causes in Kermanshah province (2001-2012). J Kermanshah Univ Med Sci 2014; 18(7):409-15. (Persian).
 2. Chandrasekhar C. Ectopic pregnancy: a pictorial review. Clin Imaging 2008; 32(6):468-73.
 3. McQueen A. Ectopic pregnancy: risk factors, diagnostic procedures and treatment. Nurs Stand 2011; 25(37):49-56.
 4. Shobeiri F, Parsa P, Nazari M. Epidemiology of ectopic pregnancy in Hamadan province. Zahedan J Res Med Sci 2012; 14(4):46-9. (Persian).
 5. Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gülmezoglu AM, Van Look PF. WHO analysis of causes of maternal death: a systematic review. Lancet 2006; 367(9516):1066-74.
 6. Maleki F. Ectopic pregnancy: a five-year study in Shahid Akbar Abadi maternity hospital (1993-1998). Pazi J Med Sci 2001; 7(22):323-7. (Persian).
 7. Aflatoonian A. Drug-therapy of unruptured ectopic pregnancy with Methotrexate. J Ardabil Univ Med Sci 2003; 3(2):13-9.
 8. Bouyer J. Epidemiology of ectopic pregnancy: incidence, risk factors and outcomes. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2003; 32(7 Suppl):S8-17.
 9. Alkatout I, Honemeyer U, Strauss A, Tinelli A, Malvasi A, Jonat W, et al. Clinical diagnosis and treatment of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol Surv 2013; 68(8):571-81.
 10. Obed S. Diagnosis of unruptured ectopic pregnancy is still uncommon in Ghana. Ghana Med J 2006; 40(1):3-7.
 11. Abel GG. The Abel and Harlow child molestation prevention study. Philadelphia: Xibris; 2001.
 12. Clayton HB, Schieve LA, Peterson HB, Jamieson DJ, Reynolds MA, Wright VC. Ectopic pregnancy risk with assisted reproductive technology procedures. Obstet Gynecol 2006; 107(3):595-604.
 13. Saharkhiz N, Ghalambar Dezfooli F, NikBakht R. Rate of bleeding, abortion and ectopic pregnancy and their relationship with the patient’s age in three different methods of infertility treatment induction ovulation. Shahid Sadoughi Univ Med Sci J Med Sci Health Ser 2007; 14(4):44-8. (Persian).
 14. Javey H. Ectopic pregnancy in southern Iran: a statistical review of 96 cases. In J Gynaecol Obstet 1975; 14(5):472-6.
 15. Torpin R, Coleman J, Seifi M, Arshadi S. Ectopic pregnancy in Shiraz, Iran. Study of 10 year records (154 cases). Am J Obstet Gynecol 1961; 82:456-9.
 16. Kheiyrkhah M, Asadzadeh F, Farshad MM. Incidence of symptoms and complications of pelvic inflammatory disease. Iran J Health Care 2012; 13(2):45-50. (Persian).
 17. Kashanin M, Baradaran HR, Mosavi SS. Evaluation of the risk factors of ectopic pregnancy and a comparison between two age groups: more and less than 20 years old. Razi J Med Sci 2012; 18(91):20-6. (Persian).
 18. Ebadollah Zadeh M, Maleki F. The prevalence of ectopic pregnancy in different parts of the fallopian tube and complications of patients with ectopic pregnancy Shahid Akbar Abadi Hospital during 1996 to 2000. [Master's Thesis]. Tehran: University of Medical Sciences of Iran; 2001.
 19. Nankali A, Shirzadi N, Rezaei M, Daeichin S. Trends in the treatment and clinical presentations of tubal ectopic pregnancy in Imam Reza Hospital of Kermanshah, Iran (2007-2011). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(95):1-7. (Persian).
 20. Azari M, Fasih M, Mardi A. A study of ectopic pregnancy prevalence and it΄s risk factors among peregnant women. J Health Care 2012; 14 (1 and 2):30-5. (Persian).
 21. Nazempour A, Shojaeian S. Those women who arrived at Motazedi university hospital in Kermanshah in 1993. [Master's Thesis]. Kerman: Kerman University of Medical Sciences and Health Services; 1996. (Persian).
 22. Alyasin A, Hossinei MA, Khademi A, Saeidabady HS. Evaluation of ectopic pregnancy after assisted reproductive technology in infertility center of Shariati Hospital. J Reprod Infertil 2001; 2(2):54-9. (Persian).
 23. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Int J Surg 2014; 12(12):1495-9.
 24. Cooper H, Hedges LV, Valentine JC. The handbook of research synthesis and meta-analysis. New York: Russell Sage Foundation; 2009.
 25. Coste J, Bouyer J, Ughetto S, Gerbaud L, Fernandez H, Pouly JL, et al. Ectopic pregnancy is again on the increase. Recent trends in the incidence of ectopic pregnancies in France (1992–2002). Hum Reprod 2004; 19(9):2014-8.
 26. Bakken IJ, Skjeldestad FE. Incidence and treatment of extrauterine pregnancies in Norway 1990-2001. Tidsskr Nor Laegeforen 2003; 123(21):3016-20.
 27. Musa J, Daru PH, Mutihir JT, Ujah IA. Ectopic pregnancy in Jos Northern Nigeria: prevalence and impact on subsequent fertility. Niger J Med 2008; 18(1):35-8.
 28. Novak E, Berek JS. Berek & Novak's gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 29. Perkins KM, Boulet SL, Kissin DM, Jamieson DJ, National ART Surveillance (NASS) Group. Risk of ectopic pregnancy associated with assisted reproductive technology in the United States, 2001–2011. Obstet Gynecol 2015; 125(1):70-8.
 30. Zhu T. In vitro fertilization. The Embryo Project Encyclopedia. Arizona: Arizona Board of Regents; 2012.
 31. Zane SB, Kieke BA Jr, Kendrick JS, Bruce C. Surveillance in a time of changing health care practices: estimating ectopic pregnancy incidence in the United States. Matern Child Health 2002; 6(4):227-36.