نقش تصور از بدن و باورهای وسواسی در پیش‌بینی عملکرد جنسی در زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره توان‌بخشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دوران بارداری یکی از حساس‌ترین دوره‌های زندگی زنان است که عملکرد جنسی آن‌ها با مشکلاتی همراه بوده و علت آن را می‌توان باورهای نادرست مانند تغییر تصور ذهنی فرد از بدن خویش، کاهش احساس جذابیت کافی برای همسر، ترس از آسیب به جنین و سقط دانست. با توجه به نتایج گوناگونی که پژوهش‌ها از عمیق‌تر شدن و یا گسستگی روابط جنسی در این دوران گزارش کرده‌اند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تصور از بدن و باورهای وسواسی در پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بر روی 50 زن باردار که در مهر ماه سال 1394 جهت پیگیری مراقبت‌های دوران بارداری به مطب پزشکان متخصص زنان و زایمان شهرستان شهرکرد مراجعه کردند، انجام شد. ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه‌های انعطاف‌پذیری تصور ذهنی از بدن که بیانگر میزان وخامت اوضاع فرد در انعطاف‌پذیری تصویر ذهنی می‌باشد، افکار وسواسی که فهرستی از نگرش‌ها یا باورهایی را که گاهی افراد ابراز نمی‌کنند منعکس می‌کند و مقیاس عملکرد جنسی زناشویی که عملکرد جنسی فرد را در حیطه‌های مشارکت جنسی، ابراز جنسی، احساس جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی، نگرش جنسی و آگاهی ارزیابی می‌کند، بود. تجریه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. میزانp  کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه بین تصور از بدن و عملکرد جنسی و همچنین بین باورهای وسواسی با عملکرد جنسی ارتباط منفی و معناداری وجود داشت (01/0>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه معنادار میان تصور از بدن و عملکرد جنسی می‌توان به زنان در خصوص افزایش جنبه‌های مختلف سلامت، باورها و ارزشیابی آموزش‌های لازم را به کار برد تا از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بیشتری برخوردار شوند و در نتیجه عملکرد فردی، زناشویی، خانوادگی و اجتماعی آنان افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of body image and obsessive believes in prediction of sexual function among pregnant women

نویسندگان [English]

 • Najme Balali Dehkordi 1
 • Marziyeh Sadat Rouholamini 2
1 M.Sc. of Rehabilitation Counseling, School of Psychology and Educational Sciences, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

[1]
Introduction: Pregnancy is one of the very sensitive periods of women’s life. Sexual function is associated with some problems among them that its cause may be many wrong beliefs such as change in one's body image, decrease of attractive feel for husband,  and afraid of hurting to baby, and abortion. Regarding to different results reported in the studies about deepening or rupture in sexual relations during this period, therefore, this study was performed with aim to evaluate the role of body image and obsessive believes in prediction of sexual function among pregnant women.
Methods: This descriptive correlation study was performed on 50 pregnant women who had referred to the clinic of Sharekord Gynecologists for prenatal care follow-up. The study’s tools included body image flexibility questionnaire(BI-AAQ( which indicates the rate of tensity in one’s situation of body image flexibility, obsessive believes questionnaire(OBQ-44( which indicates a list of attitudes or beliefs that sometimes people do not express, and sexual function scale (MSFS) which evaluates the person's sexual performance in the area of sexual partnerships, sexual expression, sexual feelings, sexual desire, sexual fulfillment, sexual attitudes and awareness evaluates. Data analysis was performed by SPSS software (version 18) and Pearson Correlation and Multiple Regression analysis. PResults: There was negative and significant relationship between body image and sexual function and also between obsessive believes and sexual function (P<0.01).
Conclusion: According to significant relationship between body image and sexual function, the women can be trained to increase different aspects of health, believes, evaluation in order to enjoy more in physical, mental and social health and their social, family, marital and individual function be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body image
 • Obsessive beliefs
 • Pregnant Women
 • Sexual function
 1. Skouteris H, Carr R, Wertheim EH, Paxton SJ, Duncombe D. A prospective study of factors that lead to body dissatisfaction during pregnancy. Body Image 2005; 2(4):347–61.
 2. Skouteris H. Body image issues in obstetrics and gynecology. Body image: a handbook of science, practice, and prevention. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2011. P. 342-9.
 3. Tiggemann M. Body image across the adult life span: Stability and change. Body Image 2004, 1(1):29–41.
 4. Grogan S. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd ed. New York: Routledge; 2007.
 5. Clark A, Skouteris H, Wertheim EH, Paxton SJ, Milgrom J. The relationship between depression and body dissatisfaction across pregnancy and the postpartum: a prospective study. J Health Psychol 2009; 14(1):27-35.
 6. Duncombe D, Wertheim EH, Skouteris H, Paxton SJ, Kelly L. How well do women adapt to changes in their body size and shape across the course of pregnancy? J Health Psychol 2008; 13(4):503-15.
 7. Read J. Sexual problems associated with infertility, pregnancy and agening. BMJ 2004; 392(7429):559-61.
 8. Zemishlany Z, Weizman A. The impact of mental illness on sexual dysfunction. Adv Psychosom Med 2008; 29:89-106.
 9. Bayrami R, Sattarzade N, Ranjbar Koochaksariie F, Pezeshki MZ. Sexual dysfunction in couples and its related factors during pregnancy. J Reprod Infertil 2008; 9(3):271-82. (Persian).
 10. Senkumwong N, Chaovisitsaree S, Rugpao S, Chandrawongse W, Yanunto S. The changes of sexuality in Thai women during pregnancy. J Med Assoc Thai 2006; 89(Suppl 4):124-9.
 11. Sagiv-Reiss DM, Birnbaum GE, Safir MP. Changes in sexual experiences and relationship quality during pregnancy. Arch Sex Behav 2012; 41(5):1241-51.
 12. Shirvani M, Bagheri Nasami M. Sexual dysfunction and related factors among breast feeding women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(5):38-44. (Persian).
 13. Jamali S, Mosallanejad L. Sexual dysfunction in Iranian pregnant women. Iran J Reprod Med 2013; 11(6):479. (Persian).
 14. Erol B, Sanli O, Korkmaz D, Seyhan A, Akman T, Kadioglu A. A cross-sectional study of female sexual function and dysfunction during pregnancy. J Sex Med 2007; 4(5):1381-7.
 15. Rahimi S, Seyyed RE. Sexual behavior during pregnancy: a descriptive study of pregnant women in Tabriz, Iran. Payesh 2004; 3(4):291-9. (Persian).
 16. Pourakbaran E, Amin Yazdi SA. A study of sexual functioning and marital satisfaction in women with and without history of labor. J Fundament Ment Health 2015; 17(4):202-8. (Persian).
 17. Dalfra MG, Nicolucci A, Bisson T, Bonsembiante B, Lapolla A. Quality of life in pregnancy and post-partum: a study in diabetic patients. Qual Life Res 2012; 21(2):291-8.
 18. Heider N, Spruyt A, De Houwer J. Implicit beliefs about ideal body image predict body image dissatisfaction. Front Psychol 2015; 6:1402.
 19. Mehta UJ, Siega-Riz AM, Herring AH. Effect of body image on pregnancy weight gain. Matern Child Health J 2011; 15(3):324-32.
 20. Brody CM, Trotman FK. Psychotherapy and counseling with older women: cross-cultural, family, and end-of-life issues. New York: Springer Publishing Company; 2001. P. 17-40.
 21. Boscaglia N, Skouteris H, Wertheim EH. Changes in body image satisfaction during pregnancy: a comparison of high exercising and low exercising women. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2003; 43(1):41-5.
 22. Devine CM, Bove CF, Olson CM. Continuity and change in women’s weight orientations and lifestyle practices through pregnancy and the postpartum period: the influence of life course trajectories and transitional events. Soc Sci Med 2000; 50(4):567-82.
 23. Goodwin A, Astbury J, McMeeken J. Body image and psychological well‐being in pregnancy. A comparison of exercisers and non‐exercisers. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2000; 40(4):442-7.
 24. Rallis S, Skouteris H, Wertheim EH, Paxton SJ. Predictors of body image during the first year postpartum: a prospective study. Women Health 2007; 45(1):87–104.
 25. Loth KA, Bauer KW, Wall M, Berge J, Neumark-Sztainer D. Body satisfaction during pregnancy. Body Image 2011; 8(3):297-300.
 26. Clark M, Ogden J. The impact of pregnancy on eating behavior and aspects of weight concern. Int J Obes Relat Metab Disord 1999; 23(1):18-24.
 27. Fuller-Tyszkiewicz M, Skouteris H, Watson B, Hill B. Body dissatisfaction during pregnancy: a systematic review of cross-sectional and prospective correlates. J Health Psychol 2013; 18(11):1411–21.
 28. Johnson S, Burrows A, Williamson I. ‘Does my bump look big in this?’The meaning of bodily changes for first-time mothers-to-be. J Health Psychol 2004; 9(3):361–74.
 29. Earle S. ‘Bumps and boobs’: fatness and women’s experiences of pregnancy. Womens Stud Int Forum 2003; 26(3):245–52.
 30. Nash M. Weighty matters: negotiating ‘fatness’ and ‘in-betweenness’ in early pregnancy. Femin Psychol 2012; 22(3):307–23.
 31. Harper EA, Rail G. Contesting “silhouettes of a pregnant belly”: Young pregnant women’s discursive constructions of the body. Aporia 2011; 3(1):5–14.
 32. Hartmanna AS, Thomas JJ, Greenberg JL, Elliott CM, Matheny NL, Wilhelm S. Anorexia nervosa and body dysmorphic disorder: a comparison of body image concerns and explicit and implicit attractiveness beliefs. Body Image 2015; 14:77-84.
 33. Shams G, Karam Ghadiri N, Esmaeli Torkanbou Y, Rahiminejad F, Ebrahimkhani N. Obsessional beliefs in patients with obsessive–compulsive disorder and other anxiety disorders as compared to the control group. Adv Cognitive Sci 2006; 8(2):53-65. (Persian).
 34. Babapoor KJ, Poursharifi H, Hashemi T, Ahmadi E. The relationship of meta-cognition and mindfulness components with obsessive beliefs in students. J Sch Psychol 2013; 1(4):23-38. (Persian).
 35. Vahedi S, Hashemi T, Einipour J. Investigation of relationship among emotional control, cognitive emotional regulation and obsessive beliefs in high school girl students of Rasht. Adv Cognitive Sci 2013; 15(2):63-71. (Persian).
 36. Beadel JR, Smyth FL, Teachman BA. Change processes during cognitive bias modification for obsessive compulsive beliefs. J Cognitive Ther Res 2014; 38(2):103-19.
 37. Lavell CH, Farrell LJ, Zimmer-Gembeck MJ. Do obsessional belief domains relate to body dysmorphic concerns in undergraduate students? J Obsessiv Compul Relat Dis 2014; 3(4):354–8.
 38. Raisi F, Ghassemzadeh H, Meysami A, Firoozikhojastefar R, Karamghadiri N, Sorayani M, et al. Sexual dysfunction in obsessive-compulsive disorder. Tehran Univ Med J 2015; 73(2):101-9. (Persian).
 39. Onah HE, Iloabachie GC, Obi SN, Ezugwu FO, Eze JN. Nigerian male sexual activity during pregnancy. Int J Gynecol Obstet 2002; 76(2):219-23.
 40. Sandoz EK, Wilson KG, Merwin RM, Kellum KK. Assessment of body image flexibility: the body image-acceptance and action questionnaire. J Context Behav Sci 2013; 2(1):39-48.
 41. Izaadi A, Karimi J, Rahmani M. Psychometric Analysis of Persian Version of Body Image flexibility Questionnaire (BI-AAQ) among University students. Hayat 2013; 19(3):56-69. (Persian).
 42. Boysan M, Beşiroğlu L, Çetinkaya N, Atli A, Aydin A. The validity and reliability of the Turkish version of the obsessive beliefs questionnaire-44 (OBQ-44)/Obsesif inanislar olcegi-44'un (OIO-44) Turkce formunun Gecerlik ve Guvenirlligi. Arch Neuropsy 2010; 47(3):216-23.
 43. Farajnia S, Hoseinian S, Shahidi S, Sadeghi M. Codifying and examine psychometric properties of Marital Sexual Function Scale (MSFS). Bi J App Counsel 2014; 4(1):85-102. (Persian).
 44. Birkeland R, Thompson JK, Phares V. Adolescent motherhood and postpartum depression. J Clin Child Adolesc Psychol 2005; 34(2):292-300.
 45. Mills A, Schmied VA, Dahlen HG. ‘Get alongside us’, women’s experiences of being overweight and pregnant in Sydney, Australia. Matern Child Nutr 2013; 9(3):309–21.
 46. Chang S, Kenney NJ, Chao YM. Transformation in self-identity amongst Taiwanese women in late pregnancy: a qualitative study. Int J Nurs Stud 2010; 47(1):60–6.
 47. Chang SR, Chao YM, Kenney NJ. I am a woman and I’m pregnant: body image of women in Taiwan during the third trimester of pregnancy. Birth 2006; 33(2):147–53.
 48. Patel P, Lee J, Wheatcroft R, Barnes J, Stein A. Concerns about body shape and weight in the postpartum period and their relation to women’s self-identification. J Reprod Infant Psychol 2005; 23(4):347–64.
 49. Fuller-Tyszkiewicz M, Skouteris H, Watson B, Hill B. Body image during pregnancy: an evaluation of the suitability of the body attitudes questionnaire. BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12:91.
 50. Watson B, Broadbent J, Fuller-Tyszkiewicz M, Skouteris H. The meaning of body image experiences during the perinatal period: a systematic review of the qualitative literature. Body Image 2015; 14:102–13.
 51. Skouteris H. Pregnancy: physical and body image changes. In: Cash TF, editor. Encyclopaedia of body image and human appearance. Boston: Elsevier/Academic Press; 2012. P. 664–8.
 52. Conti J, Abraham S, Taylor A. Eating behavior and pregnancy outcome. J Psychosom Res 1998; 44(3-4):465-77.
 53. Rauff EL, Downs DS. Mediating effects of body image satisfaction on exercise behavior, depressive symptoms, and gestational weight gain in pregnancy. Ann Behav Med 2011; 42(3):381-90.
 54. Downs DS, DiNallo JM, Kirner TL. Determinants of pregnancy and postpartum depression: prospective influences on depressive symptoms, body image satisfaction, and exercise behavior. Ann Behav Med 2008; 36(1):54-63.
 55. Black AY, Fleming NA, Rome ES. Pregnancy in adolescents. Adolesc Med State Art Rev 2012; 23(1):123-38.
 56. Cox JE, Buman M, Valenzuela J, Joseph NP, Mitchell A, Woods ER. Depression, parenting attributes, and social support among adolescent mothers attending a teen tot program. J Pediatr Adolesc Gynecol 2008; 21(5):275-81.
 57. Grace SL, Evindar A, Stewart DE. The effect of postpartum depression on child cognitive development and behavior: a review and critical analysis of the literature. Arch Women Ment Health 2003; 6(4):263-74.