گزارش یک مورد کوریوآنژیومای جفتی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: کوریوآنژیومای جفتی، تومور نادری با فراوانی حدود 1% است که معمولاً با یک ندول منفرد و با شیوع کمتر چند ندول تظاهر می‌یابد. کوریوآنژیوما در سطح جنینی و یا در پارانشیم جفت یافت می‌شود. بیشتر کوریوآنژیوماها کوچک و بدون اهمیت بالینی هستند، اما کوریوآنژیوماهای با سایز بزرگ‌تر از 5 سانتی‌متر یا دارای ندول‌های متعدد ممکن است با عوارض بارداری همراه باشد. در این مطالعه یک مورد کوریوآنژیومای جفتی بزرگ که باعث انمیک شدن جنین شده گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 24 ساله  G1Ab1که در تاریخ 30/1/94 به دلیل آبریزش واضح مراجعه کرده بود و بر اساس سونوگرافی انجام شده در هفته 13 حاملگی در زمان مراجعه، سن حاملگی 30 هفته و 2 روز بوده و فقط در این سونوگرافی بود که به وجود توده ‌های هایپواکوی جفتی اشاره شده بود و در بقیه سونوگرافی‌ها جفت نرمال گزارش شده بود. بیمار به دلیل تاکی‌کاری جنین همراه با افت‌های متغیر و کاهش beat to beat مورد سزارین قرار گرفت و نوزاد پسر پره ترم با آپگار دقیقه اول 3 و دقیقه پنجم 4 و وزن 12401 گرم متولد شد. جفت بزرگ و مولتی لوبوله و رحم آتون بود. نوزاد بسیار آنمیک و IUGR بود و گزارش پاتولوژی جفت، کوریوآنژیومای جفتی بزرگ بود.
نتیجه‌گیری: توصیه می‌شود که در سونوگرافی‌های حاملگی به ویژگی‌های جفت دقت کافی مبذول شود تا با تشخیص به موقع پاتولوژی های جفتی امکان انجام مداخلات لازم جهت کاهش پیامد های نامطلوب بارداری وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case report of Placental Chorioangioma

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Azam Pourhoseini 1
 • Samaneh Firouz 2
 • Naghmeh Khorsand 2
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Placental Chorioangioma, a rare tumor with a prevalence of about 1% is usually expressed with single nodules and less common with multiple nodules. Chorioangioma is found in the fetus or in placenta parenchyma. More Chorioangioma are small and without clinical significance, but Chorioangioma with size of greater than 5 cm or multiple nodules may be associated with pregnancy complications. In this study, a large placental Chorioangioma which led to anemic baby is reported.
Case presentation: A 24-year-old woman G1Ab1 had referred on 01/30/94 due to clear amniotic fluid leak, gestational age was 30 weeks and 2 days based on ultrasound performed at 13 weeks of pregnancy at the time of admission and only this ultrasound noted that there was placental echogenic mass and the rest ultrasound reported normal placental. The caesarean section was performed for the patient due to fetal tachycardia and variable deceleration and beat to beat decrease, and a preterm boy with 3 Apgar score at first minute and 4 Apgar score at 5 minute with 12401 grams weight was born. Uterus was atonic and placenta was great and multi-lobulated. The neonate was very anemic and IUGR and placental pathology reported huge placental Chorioangioma.
Conclusion: It is recommended that sufficient attention be paid to placenta characteristics in pregnancy ultrasound and with timely diagnosis of placental pathology perform necessary interventions to reduce adverse pregnancy outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chorioangioma
 • Fetal complications
 • Pregnancy outcome
 1. Wallenburg HC. Chorangioma of the placenta. Thirteen new cases and a review of the literature from 1939 to 1970 with special reference to clinical complications. Obstet Gynecol Surv1971; 26(6):411–25.
 2. Qichang W, Wenbo W, Liangkai Z, Hui K, Xiaoqin H, Li S, et al. Pregnancy with concomitant chorioangioma and placental mesenchymal dysplasia: a rare placental abnormality. Case Rep Obstet Gynecol 2013; 2013:591956.
 3. Guschmann M, Henrich W, Entezami M, Dudenhausen JW. Chorangioma-- new insights into a well-known problem I. Results of a clinical and morphological study of 136 cases. J Perinat Med 2003; 31(2):163–9.
 4. Barros A, Freitas AC, Cabral AJ, Camacho MC, Costa E, Leitão H, et al. Giant placental chorioangioma: a rare cause of fetal hydrops. BMJ Case Rep 2011; 2011:0220113880.
 5. Abdalla N, Bachanek M, Trojanowski S, Cendrowski K, Sawicki W. Placental tumor (chorioangioma) as a cause of polyhydramnios: a case report. Int J Womens Health 2014; 6:955–9.
 6. Kodandapani S, Shreshta A, Ramkumar V, Rao L. Chorioangioma of placenta: a rare placental cause for adverse fetal outcome. Case Rep Obstet Gynecol 2012; 2012:913878.
 7. García-Díaz L, Carreto P, Costa-Pereira S, Antiñolo G. Prenatal management and perinatal outcome in giant placental chorioangioma complicated with hydrops fetalis, fetal anemia and maternal mirror syndrome. BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12:72.

8. Hosseinzadeh P, Shamshirsaz AA, Javadian P, Espinoza J, Gandhi M, Ruano R, et al. Prenatal therapy of large placental chorioangiomas: case report and review of the literature. AJP Rep 2015; 5(2):e196–202.