بررسی تأثیر هیوسین بوتیل بروماید بر میزان درد زایمان طبیعی در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

4 دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: درد زایمان طبیعی، دردناک‌ترین دردی است که بشر تجربه می‌‌کند. ترس از درد زایمان، عامل مهمی در تمایل و اصرار زنان برای سزارین انتخابی است. هم‌چنین هیوسین یک داروی آنتی کولینرژیک، ضد اسپاسم، ضد‌درد و آرام‌بخش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر هیوسین ان بوتیل بروماید بر میزان درد زایمان در زنان نخست‌زا انجام شدتا شاید از نتایج آن بتوان به‌عنوان روشی کاربردی برای کاهش درد زایمان و ترغیب زنان به زایمان طبیعی بهره جست.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1392 بر روی 110 زن نخست باردار که جهت زایمان به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان مراجعه کردند، انجام شد. به افراد گروه مورد 20 میلی‌گرم هیوسین به میزان 1 میلی‌لیتر و به گروه شاهد نرمال سالین به میزان 1 میلی‌لیتر در سرنگ‌های مشابه با کدهای از پیش تعیین شده به صورت تک دوز از طریق وریدی در شروع فاز فعال زایمان تزریق شد. در ساعات مشخص بعد از تجویز دارو و دارونما شدت درد زایمان تعیین و ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های تی مستقل و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شدت درد مرحله اول  زایمان در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود، اما از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشت (456/0=p).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد هیوسین نمی‌تواند به طور معنی‌داری با تأثیر بر عضلات صاف رحمی به عنوان دارویی مؤثر در جهت کاهش شدت درد مورد استفاده قرار گیرد، اما درد زایمان را مختصری کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of hyoscine butylbromide effect on the intensity of pain in normal vaginal delivery of nulliparous women

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Mirtimouri 1
 • Nahid Sakhavar 2
 • Hamideh Shadian 3
 • Mirza marjani 4
 • Mahin Tafazoli 5
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Woman's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 Medical Physician, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
4 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Instructor, Department of Midwifery, Evidence-Based Care Research Center , School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The pain of natural childbirth is the most painful ailment that human experience. Fear of labor pain is an important factor in the desire and urges of women for elective cesarean section. Also, Hyoscine is an anticholinergic, antispasmodic, analgesic and soothing agent. This study was performed with aim to evaluate the effect of hyoscine- n -butyl bromide on labor pain in nulliparous women, so that the results can be applied as a method to reduce labor and to encourage women for vaginal delivery.
Methods: This double blind clinical trial study was performed on 110 nulliparous referred to Ali Ebne Abitaleb hospital of Zahedan for delivery in 2013. The case group received 20 mg hyocsine to 1cc and the control group received 1 cc normal saline in similar syringes with preset codes as single dose and IV at the beginning of the active phase of labor. During pacifically hours after administration of drug and placebo, the intensity of pain was determined and recorded. Data was analyzed using statistical SPSS software (version 19), t-test and Chi-square. PResults: The intensity of pain was less in case group than the control group, but the difference was not significant (P=0.456).
Conclusion: It seems that hyoscine cannot significantly affect the smooth muscle of the uterus and cannot be used as an effective drug to reduce labor pain, but slightly reduces labor pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hyoscine butylbromide
 • Nulliparous
 • Pain
 • Vaginal delivery
 1. Lintin AD. Introduction to medical-surgical nursing. 3nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2003. P. 168-72.
 2. Glosten B. Anesthesia for obstetrics. Anesthesia. 2000; 2:2024-68.
 3. Wall PD, Melzack R. Wall and Melzack's textbook of pain. 4th ed. London: Churchill Livingstone; 1999. P. 662.
 4. Beischer Norman A, Mackay EV. Obstetrics and the newborn: an illustrated textbook. 3rd ed. London: WB Saunders; 1997. P. 493-522.
 5. Makvandi SM, Tadayon M, Abbaspour MR, Zaker HV, Sepandi M. Study on the effect of hyoscine-n-butylbromide suppository on pain and process of labor. Jundishapur Sci Med J 2010; 10(3):335-44. (Persian).
 6. Jahani SN, Mirzakhani K, Hasanzadeh M. The effect of entonox on labor pain in women referring to Torbat Heidariyyeh maternity hospital in 2004. J Sabzewar Univ Med Sci 2004; 12(1):27-31. (Persian).
 7. Richard J, Gari S. Peregnancy. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, editors. Williams obstetrics. 22th ed. New York: McGraw-Hill; 2010. P. 266, 363.
 8. Alden KR, Lowdermilk DL, Cashion MC, Perry SE. Materinty and women’s health care. 7th ed. St. Louis: Elsevier Health Sciences; 2000. P. 245.
 9. Sharma S, Mcintir D. Normal labor and delivery. In: Cunningham FG, Lereno KJ, Bloom S, editors. Williams obstetric. 22th ed. New York: Magraw-Hill; 2010. P. 409-41.
 10. Azary M, Nasiri E, Molod S, Manavi M, Azezzadh R. The Effect of combination atropine and hyoscine progress of delivery in primiparous women in Ardabil–Alavi hospital 2008. J Ardabil Univ Med Sci 2008; 8(4):351-5. (Persian).
 11. Raghavan R. The effect of hyoscine butyl bromide on the first stage of labour in term pregnancies. BJOG 2008; 115(8):1064-5.
 12. Iravani M, Bekhradi Nasab H. Study of the effects of intravenous injection of hyoscine on parturition (labor). SSU J 2006; 13(5):59-64. (Persian).
 13. Willson JR, Carrington ER, Laros RK Jr, Ledger WJ, Mattox JH. Obstetrics and Gynecology. 9th ed. St. Louis: Mosby Year Book; 1991. P. 1443-52.
 14. Ebrahimzadeh Zigami S, Golmakani N, Saadatjo SA, Dadgar S, Bagebani B. Comparison of effects of hyoscine N-butyl bromide and promethazine on length of active phase of first stage of labor. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(6):16-21. (Persian).
 15. Qahtani NH, Hajeri FA. The effect of hyoscine butylbromide in shortening the first stage of labor: a double blind, randomized, controlled clinical trial. Ther Clin Risk Manag 2011; 7:495-500.
 16. Aggarwal P, Zutshi V, Batra S. Role of hyoscine N-butyl bromide (HBB, buscopan) as labor analgesic. Indian J Med Sci 2008; 62(5):179-84.
 17. Fardiazar Z, Niknami F, Mashayekhi S, Ghojazadeh M. Hyoscine-N-butylbromide versus atropine as labour accelerant and analgesic: a randomized clinical trial. Pak J Biol Sci 2013; 16(9):443-5.