پیش‌بینی رفتار‌های خود‌مراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری بر اساس باور فرد به توانایی خود (خودکارآمدی)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت بارداری یکی از مسائلی است که منجر به پیامد‌های نا‌مطلوب بارداری می‌شود. خود‌مراقبتی، اولین قدم برای کمک به بیماران جهت مدیریت بهتر بیماری شان است که یکی از عوامل مرتبط با آن، باور فرد به توانایی خود در انجام یک کار یا انطباق با یک موقعیت فشارزا (خود‌کارآمدی) است، لذا مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی رفتارهای خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری بر اساس باور فرد به توانایی خود (خودکارآمدی) انجام شد.
روش‌ کار: این مطالعه همبستگی پیش‌بینی کننده در سال 1394 بر روی 400 زن مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی و درمانگاه‌های مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی، خود‌مراقبتی بر‌گرفته از مقیاس خلاصه فعالیت‌های خود‌مراقبتی (SDSCA) و خود‌کارآمدی پیرامون دیابت بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 248 نفر (62%) از زنان مبتلا به دیابت بارداری، خودکارآمدی متوسط و 261 نفر (2/65%) خود‌مراقبتی متوسط داشتند. بر اساس نتایج آزمون پیرسون، بین خود‌کارآمدی با خود‌مراقبتی، همبستگی مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (0001/0p<، 31/0=r). همچنین بر اساس مدل رگرسیون خطی عمومی، خود‌کارآمدی به عنوان متغیر پیش‌بینی کننده خود‌مراقبتی محسوب می‌شد (0001/0p<).
نتیجه‌گیری: خودکارآمدی قادر به پیش‌بینی رفتارهای خود‌مراقبتی در زنان مبتلا به دیابت بارداری می‌باشد. همچنین با توجه به رابطه خطی مستقیم بین این دو متغیر در این مطالعه و خودکارآمدی متوسط در زنان مبتلا به دیابت بارداری، ضروری است اهمیت مداخلات روان‌شناختی در درمان دیابت بارداری مورد تأکید قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Self- care Behaviors of Women with Gestational Diabetes based on Belief of Person in own Ability (Self- Efficacy)

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Kordi 1
 • Mahsima Banaei 2
 • Negar Asgharipour 3
 • Seyed Reza Mazloum 4
 • Farideh Akhlaghi 5
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, Evidence- Based Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medical, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Instructor, Department of Nursing, Evidence- Based Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational diabetes is one of the issues that can lead to pregnancy adverse outcomes. Self-care is the first step to help the patients for better management of their disease that belief of person in own ability to do a job or adapt to a stressful situation (self- efficacy) is one of the relevant factors. Therefore, this study was performed with aim to predict self- care behaviors of women with gestational diabetes based on belief of person in own ability (self- efficacy).
Methods: This predictor correlation study was performed on 400 women with gestational diabetes referred to health centers and midwifery clinics related to Mashhad University of Medical Sciences in 2015. Data collection tools were Individual questionnaire, self- care questionnaire retrieved from Summary Diabetes Self-Care Activities (SDSCA) scale and diabetic self- efficacy questionnaire. Data were analyzed using SPSS software (version 16), Pearson correlation coefficients test and Liner regressions model. PResults: 248 women (62%) with gestational diabetes had moderate self- efficacy and 261 (65.2%) had moderate self- care. Results of Pearson correlation coefficients test showed a significant direct correlation between self- efficacy and self- care (P<0.0001, r=0.31) and according to Liner regressions model, self- efficacy was considered as a predictor variable of self- care (P<0.0001).
Conclusion: Self- efficacy is able to predict self- care behaviors in women with gestational diabetes. Regarding the direct linear relationship between these two variables in this study and moderate level of self-efficacy in women with gestational diabetes, the importance of psychological interventions should be considered for treatment of gestational diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestational diabetes
 • self-care
 • Self-efficacy
 1. Bastani F, Zarrabi R. Correlations of self-efficacy among women with gestational diabetes. J Hayat 2010; 16(3):56-65. (Persian).
 2. Sayehmiri F, Bakhtyari S, Darvishi P, Sayehmiri K. Prevalence of gestational diabetes mellitus in Iran: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(40):16-23. (Persian).
 3. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams Obstetrics. 24th ed. New York: McGraw Hill; 2014. P. 322-3.
 4. Kopp W. Role of high-insulinogenic nutrition in the etiology of gestational diabetes mellitus. Med Hypotheses 2005; 64(1):101-3.
 5. Momeni JF, Simbar M, Dolatian M, Alavi MH. Comparison of pregnancy self-care, perceived social support and perceived stress of women with gestational diabetes and healthy pregnant women. Iran J Endocrinol Metab 2014; 16(3):156-64. (Persian).
 6. Mohammadbeigi A, Tabatabaei HR, Mohammadsalehi N. Modeling the determinants of gestational diabetes in Shiraz. Feyz 2009; 13(1):37-42. (Persian).
 7. Almasi SZ, Salehiniya H. The prevalence of gestational diabetes mellitus in Iran (1993-2013): a systematic review. J Isfahan Med Sch 2014; 32(299):1396-1412. (Persian).
 8. Ju H, Rumbold AR, Willson KJ, Crowther CA. Borderline gestational diabetes mellitus and pregnancy outcomes. BMC Pregnancy Childbirth 2008; 8:31.
 9. Langer O, Yogev Y, Most O, Xenakis EM. Gestational diabetes: the consequences of not treating. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(4):989-97.
 10. Ford K, Hoyer P, Weglicki L, Kershaw T, Schram C, Jacobson M. Effects of a prenatal care intervention on the self-concept and self-efficacy of adolescent mothers. J Perinat Educ 2001; 10(2):15-22.
 11. McDowell J, Courtney M, Edwards H, Shortridge-Baggett L. Validation of the Australian/English version of the diabetes management self-efficacy scale. Int J Nurs Pract 2005; 11(4):177-84.
 12. Hashemi T, Aliloo MM, Poorsharifi H, Bayrami M, Nemati SF. The role of personality characteristics and coping strategies in self-care of patients with type 2 diabetes. J Clin Psycol 2013, 5(2):89-99. (Persian).
 13. Nordfeldt S, Johansson C, Carlosson A, Hammerijo JA. Prevention of sever hypoglycemia in type I diabetes: a randomized controlled population study. Arch Dis Child 2003; 88(3):240-5.
 14. Noroozi A, Tahmasebi R, Shaybani B. Relationship between personality trait and self-management in diabetic patients referred to Bushehr medical centers in 2012-13. Iran South Med J 2014; 16(6):436-46. (Persian).
 15. Hosseinzadeh M. Effect of multiple teaching methods to preventive behavior of postpartum type 2 diabetes in gestational diabetic women attendance to Mashhad health centers. [Msc Thesis]. Mashhad, Iran: Nursing and Midwifery Faculty of Mashhad University of Medical Sciences; 2015. (Persian).
 16. Vasli P, Eshghbaz F. Survey condition regarding self-caring of children suffering from diabetes type I and it’s relation with family reaction. J Mazandaran Univ Med Sci 2009; 19(69):38-44. (Persian).
 17. Memarian R. Orem's self-care nursing model. 1th ed. Tehran: Heydari; 1999. P. 93-111. (Persian).
 18. Levin LS. Self-care: an international perspective. Soc Policy 1976; 7(2):70-5.
 19. Heisler M, Bouknight RR, Hayward RA, Smith DM, Kerr EA. The relative importance of physician communication, participatory decision making, and patient understanding in diabetes self-management. J Gen Intern Med 2002; 17(4):243-52.
 20. Kalhor M, Samiirad F, Barikani A, Safarpoor D, Shirali MH. Relationship between self-efficacy with adverse delivery and neonatal outcomes inpregnant women with gestational diabetes admitted to kowsar hospital of Gazvin in 2013. J Clin Care 2015; 2(1):28-38. (Persian).
 21. Shakibazadeh E, Rashidian A, Larijani B, Shojaeezadeh D, Forouzanfar MH, Karimi Shahanjarini A. Perceived barriers and self-efficacy: impact on self-care behaviors in adults with type 2 diabetes. J Hayat 2010; 15(4):69-78. (Persian).
 22. Ludlow A, Gein L. Relationships among self care, selfefficacy and HbA1c levels in individuals with non-insulindependant diabetes mellitus. Can J Diabetes Care 1995; 25:868-81.
 23. Sarkar U, Fisher L, Schilinger D. Is self-efficacy associated with diabetes self-management across race/ethinicity and health literacy? Diabetes Care 2006; 29(4):823-9.
 24. Morowatisharifabad M, Tonekaboni NR. Perceived self-efficacy in self-care behaviors among diabetic patients referring to Yazd diabetes research center. J Birjand Univ Med Sci 2009; 15(4):91-9. (Persian).
 25. Carson VB. Mental health nursing: The nurse-patient journey. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2000. P. 122-30.
 26. Hosseini S. The effect of applying modified program "group aggression replacement training" on self-efficacy and HbA1c of teenagers with insulin-dependent diabetes. [Msc Thesis]. Mashhad, Iran: Nursing and Midwifery Faculty of Mashhad University of Medical Sciences; 2015. (Persian).
 27. Sharifirad G, Azad Bakht L, Feizi A, Mohebi S, Kargar M, Rezaie A. The role of self-efficacy in self-care among diabetic patients. J Health Syst Res 2013; 7(6):648-59. (Persian).
 28. Esmaeili M, Alikhani M, Gholamaragi M, Hosseini F. The quality of life and self efficacy of the patients under hemodialysis. Iran J Nurs 2005; 18(41-42):77-84. (Persian).
 29. Anderson RM, Funnell MM, Fitzgerald JT, Marrero DG. The diabetes empowerment scale: a measure of psychosocial self-efficacy. Diabetes Care 2000; 23(6):739-43.
 30. Mishalia M, Omera H, Heymann AD. The importance of measuring self-efficacy in patients with diabetes. Fam Pract 2011; 28(1):82-7.
 31. Rahimian Boogar E, Besharat MA, Mohajeri Tehrani M, Telepasand S. Predictive role of self-efficacy, belief of treatment effectiveness and social support in diabetes mellitus self-management. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2011; 17(3):323-40. (Persian).
 32. Chlebowy D, Garvin BJ. Social support, self-efficacy and outcome. exeptions: impact on self-care behaviors and glycemic control in Caucasian and African American adults with type 2 diabetes. Diabetes Educ 2006; 32(5):777-86.
 33. Gellibrand R, Stevenson J. The extended health belief model applied to the experience of diabetes in young people. Br J Health Psychol 2006; 11(Pt 1):155-69.
 34. Toobert DJ, Hampson SE, Glasgow RE. The summary of diabetes self-care activities measure: results from 7 studies and a revised scale. Diabetes Care 2000; 23(7):943-50.
 35. Hamadzadeh S, Ezatti ZH, Abedsaeidi ZH, Nasiri N. Coping styles and self-care behaviors among diabetic patients. Iran J Nurs 2013; 25(80):24-33. (Persian).
 36. Wattanakul B. Factor influencing diabetes self- management bahaviors among patients with T2DM in rural thailsnd. [Doctorate Thesis]. Chicago, US: College of Illinois University; 2012.
 37. Stanford patient education research center. Stanford Medicine. Patient Education in the Department of Medicine. Available at: URL: http://patienteducation.stanford.edu; 2008.
 38. Mashburn DD. Self efficacy, self reliance, adherence to self care, and glycemic control among Cherokee with type 2 diabetes. [Dissertation Thesis]. Minneapolis, US: University of Minnesota; 2012.
 39. Lorig K, Ritter P, Villa F, Piette JD. Spanish diabetes self-management with and without automated telephone reinforcement: two randomized trials. Diabetes Care 2008; 31(3):408-14.
 40. Didarloo A, Shojaeizadeh D, Eftekhar Ardabili H, Niknami S, Hjizadeh E, Alizadeh M. Assessment of factors affecting self-care behavior among women with type 2 diabetes in Khoy City Diabetes Clinic using the extended theory of reasoned action. J Sch Public Health Instit Health Res 2011; 9(2):79-92. (Persian).
 41. Crowther CA, Hiller JE, Moss JR, McPhee AJ, Jeffries WS, Robinson JS, et al. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. N Engl J Med 2005; 352(24):2477-86.
 42. Baquedano IR, dos Santos MA, Martins TA, Zanetti ML. Self-care of patients with diabetes mellitus cared for at an emergency service in Mexico. Rev Lat Am Enfermagem 2010; 18(6):1195-202.
 43. Orem D, Taylor SG. Nursing: concepts of practice. 3rd ed. New York: Mosby Company; 1995.
 44. Davari L, Eslami A, Hassanzadeh A. Evaluation of self-care and its relationship with perceived self-efficacy in patients type 2 diabetes in Khorramabad city. Iran J Endocrinol Metab 2014; 16(6):402-10. (Persian).