مقایسه شاخص های رشد شیرخواران در حاملگی خواسته و ناخواسته در مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 94-1393

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 مربی گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری ناخواسته یک مشکل عمومی و جهانی است که باعث بروز مشکلات جسمی، روانی و اقتصادی در مادر می‌شود. خطر افزایش سقط جنین، زایمان زودرس و تولد نوزادان کم وزن در این زنان بالاتر است. همچنین این مادران در مورد مراقبت‌های دوران بارداری کوتاهی کرده که علاوه بر کاهش وزن و سن هنگام تولد، این کودکان بیشتر در معرض بیماری، مرگ و میر و سوء رفتار قرار خواهند گرفت. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه شاخص‌های رشد شیرخواران در دو گروه با حاملگی خواسته و ناخواسته انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی (کوهورت آینده‌نگر) در سال 94-1393 بر روی 1000 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر سنندج انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه بود که با مصاحبه با مادران تکمیل شد و شاخص‌های رشد شیرخواران با کمک ترازوی استاندارد، متر و قدسنج اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های تی تست و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 01/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین شاخص‌های رشد شیرخواران (وزن، قد و دور سر) در بدو تولد، 2، 4 و 6 ماهگی در گروه حاملگی ناخواسته به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (000/0=p). بر اساس آزمون تی تست، تفاوت آماری معناداری در مورد شاخص‌های رشد نوزادان (وزن، قد و دور سر) در دو گروه با حاملگی خواسته و ناخواسته در بدو تولد، 2 ، 4 و 6 ماهگی در نوزادان وجود داشت (01/0>p).
نتیجه‌گیری: بارداری ناخواسته بر روی شاخص های رشد نوزادان تأثیر دارد و موجب کاهش رشد در نوزادان می شود. همچنین مادران با بارداری ناخواسته بیشتر زایمان طبیعی و زایمان زودرس دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of infants' growth indicators in wanted and unwanted pregnancy at health centers of Sanandaj in 2014-2015

نویسندگان [English]

 • Ahdiyeh Parhizkar 1
 • Siroos Sahsavari 2
1 Instructor, Department of Nursing Teaching, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 Instructor, Department of Epidemiology, School of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Unwanted pregnancy is a general and universal problem which causes physical, mental and economic problems for mother. The increased risk of miscarriage, premature delivery and low birth weight infants is higher in these women. These mothers neglect about prenatal care that in addition to low birth weight and short gestational age at birth, these neonates are more susceptible to illness, mortality, and misconduct.Therefore, this study was performed with aim to compare infants' growth indicators in two groups of wanted and unwanted pregnancy.
Methods: This descriptive-analytic study (prospective cohort) was performed on 1000 pregnant women referred to health centers of Sanandaj from 2014 to 2015. Data collection tool was a questionnaire which was completed by interviews with mothers and infants' growth indicators were measured with standard scales, meter, and stadiometer. Data was analyzed by SPSS software (version 20), and T- test and Chi-square test. PResults: Mean growth indicators of infants (weight, height and head circumference) at birth, 2, 4 and 6 months was significantly lower in case group than control group (P= 0.000).Based on t-test, there was statistically significant differences between wanted and unwanted pregnancy groups in terms of infants' growth indicators (weight, height and head circumference) at birth, 2, 4 and 6 months (P<0.01).
Conclusion: Unwanted pregnancy affects infants' growth indicators and reduces growth in newborns. Also, women with unwanted pregnancy have more normal vaginal delivery and preterm birth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growth
 • Infant
 • pregnancy
 • Unwanted
 1. Wyatt KD, Anderson RT, Creedon D, Montori VM, Bachman J, Erwin P, et al. Women’s values in contraceptive choice: a systematic review of relevant attributes included in decision aids. BMC Womens Health 2014; 14(1):28.
 2. Unplanned pregnancy. Health Week. Available at: URL: http://old4.mui.ac.ir/shf/-sakhtar-763/773-1391-09-26-07-33-07.html; 2012.
 3. Hamadi P. Family planning and attention to women and families. Health Dep 2010; 12:8. (Persian).
 4. World Health Organization. The World health report: 2005: make every mother and child count: overview. Geneva: World Health Organization; 2005.
 5. Amani FI, Bashiri J, Moghadam NN, Tabarraie Y. Application of logistic regression model in surveying effective causes of unwanted pregnancy. Qom Univ Med Sci J 2010; 4(1):32-6. (Persian).
 6. Pourheydari M, Souzani A, Shamaiian N. Prevalence of unwanted pregnancy and their correlates in pregnant women in Shahrood, Iran. Payesh 2007; 6(1):63-70. (Persian).
 7. Karacam Z, Onel K, Gercek E. Effects of unplanned pregnancy on maternal health in Turkey. Midwifery 2011; 27(2):288-93.
 8. Hossinie M, Ghavami B, Salimzadeh H, Eftekhar Ardabili H. Low birth weight and its relation to unwanted pregnancy. A cohort study. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2009; 7(1):11-8. (Persian).
 9. Moghadam L, Eftekhar Ardabili H, Majlesi F, Rahimi A, Tamoli S, Aminimanesh A. A comparative study of wanted and unwanted pregnancies, pregnancy poisoning: a cohort study. Payesh 2007; 7(1):29-33. (Persian).
 10. Shah PS, Zao J, Ali S; Knowledge Synthesis Group of Determinants of preterm/LBW births. Maternal marital status and birth outcomes: a systematic review and meta-analyses. Matern Child Health J 2011; 15(7):1097-109.
 11. Kirkman M, Rosenthal D, Mallett S, Rowe H, Hardiman A. Reasons women give for contemplating or undergoing abortion: a qualitative investigation in Victoria, Australia. Sex Reprod Health 2010; 1(4):149-55.
 12. Robabi H, Sarani H, Azarkish F, Dastfan Z, Dashipoor A. The survey of factors associated with unwanted pregnancy among women referring to health care centers of Iranshahr in 2007. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(4):32-40. (Persian).
 13. Eshraghian MR, Abou AJ, Ghafari ZH, Rajaei S. The effects of risk factor of pregnancy period on infant´s weight. J Qazvin Univ Med Sci 2008; 11(4):60-5. (Persian).
 14. Stanley KH. Unintended pregnancy in the United States. Per Sex Perprod Health J Rev Res 1998; 30(1):24-9.
 15. Beck LF, Morrow B, Lipscomb LE, Johnson CH, Gaffield ME, Rogers M, et al. Prevalence of selected maternal behaviors and experiences, Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS), 1999. Morbid Mortal Week Rep CDC Surv Sum 2002; 51(2):1-26.
 16. Mbizvo MT, Bonduelle MM, Chadzuka S, Lindmark G, Nystrom L. Unplanned pregnancies in Harare: what are the social and sexual determinants? Soc Sci Med 1997; 45(6):937-42.
 17. Wilson EK, McQuiston C. Motivations for pregnancy planning among Mexican immigrant women in North Carolina. Matern Child Health J 2006; 10(3):311-20.