مروری بر داروهای گیاهی مؤثر بر سندرم پیش از قاعدگی در ایران

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات آندوکرینولوژی تولید مثل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی، یکی از شایع‌ترین اختلالات سنین باروری است که زنان برای رها شدن از آن به درمان‌های طبیعی یا طب مکمل روی می‌آورند. ارائه‌دهندگان سلامت در راستای کمک به زنان در جهت تصمیم‌گیری مناسب برای انتخاب بهترین درمان جایگزین و مبتنی بر شواهد، به اطلاعات با کیفیت و مناسب نیاز دارند.مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآزمایی‌های بالینی انجام شده در ارتباط با داروهای گیاهی و جایگزین برای درمان سندرم پیش از قاعدگی در ایران و تحلیل اثربخشی آن‌ها در کاهش شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی انجام شد.
روش کار: در این مطالعه تعداد ۴۲ کار‌آزمایی بالینی به طریق جستجو در پایگاه‌های الکترونیکی SID، Pubmed، Google scholar و Science direct و همچنین جستجوی دستی در کتاب و پایان‌نامه‌های دانشجویی از بهمن ماه سال ۱۳۹۳ با استفاده از کلمات کلیدی سندرم پیش از قاعدگی، داروهای گیاهی و طب مکمل و واژه‌های لاتین Premenstrual syndrome، PMS، herbal medicine، complementary medicine و alternative medicine یافت شد. مقالات انگلیسی زبان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ و مقالات فارسی از سال ۱۳۸۹ به بعد مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه تعداد ۱۱ نوع مختلف گیاهان دارویی در ۴۲ مطالعه کارآزمایی بالینی که دارای معیار ورود به مطالعه بودند مورد بررسی قرار گرفتند. اکثر گیاهان دارویی بررسی شده در مقالات دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی، فلاونوئیدی با خاصیت ضد التهاب و ضد درد بوده و در تسکین علائم PMS تأثیر مطلوبی داشتند. اکثریت این گیاهان فاقد عوارض جانبی یا دارای حداقل عوارض بودند، به دلیل اینکه متدولوژی مطالعات از نظر کیفیت ناهمگون بود، لذا امکان انجام متاآنالیز وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعات نشان‌دهنده کاهش شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی با استفاده از داروهای گیاهی چون ویتاگنوس، گل‌مغربی، بابونه، جوانه گندم، اسطوخودوس، خوشاریزه، سنبل الطیب، اسانس پوست پرتقال و زنجبیل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on herbal medicines effective of premenstrual syndrome in Iran

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Abdnejad 1
 • Masoomeh Simbar 2
1 M.Sc. student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Reproduction Endocrinology Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome is one of the most common disorder of reproductive age. Women turns to natural remedies or complementary medicine to get rid of it. Health providers need to appropriate information in order to help women to choose the best alternative based on evidences. This study was performed with aim to evaluate the clinical trials which are performed about herbal and alternative remedies for treatment of premenstrual syndrome in Iran and the analysis of their effectiveness on reducing the symptoms of premenstrual syndrome.
Methods: In this study, 42 clinical trials were found through searching in electronic databases of SID, PubMed, Google scholar, Science direct and also searching in books and student thesis from February 2014 and using the key words including; Alternative medicine, Herbal medicine, Premenstrual syndrome, PMS, and Complementary medicine. The English articles from 2005 to 2016 and the Persian ones from 2010 were studied.
Results: In this study, 11 different types of medicinal plants in 42 clinical trials which met the inclusion criteria were evaluated. Most herbs have been studied in articles antioxidant compounds, flavonoids with anti-inflammatory and analgesic properties and had a favorable impact in relieving PMS. Most of the plants had antioxidant compounds, flavonoids with anti-inflammation and anti-pain characteristics and were effective in relieving the symptoms of PMS. Most of these plants had any side-effects or had minimal complications. Since the methodology of the studies were heterogeneous in terms of quality, so there was no possibility of conducting meta-analysis.
Conclusion: The results of studies indicate the reduction in the severity of premenstrual syndrome symptoms using herbal medicines such as Vitagnus, Evening Primrose oil, chamomile, wheat germ, lavender, Echinophora-platyloba, valerian, orange peel and ginger.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alternative Medicine
 • Clinical Trials
 • Herbal Medicine
 • Premenstrual Syndrome
 1. Chocano-Bedoya PO. Micronutrient intake and premenstrual syndrome. [Dissertations]. Amherst: University of Massachusetts; 2011. P. 3-302.
 2. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. P. 621-31.
 3. Sammon CJ, Nazareth I, Petersen I. Recording and treatment of premenstrual syndrome in UK general practice: a retrospective cohort study. BMJ Open 2016; 6(3):e010244.
 4. Chen HY, Huang BS, Lin YH, SU IH, Yang SH, Chen JL, et al. Identifying Chinese herbal medicine for premenstrual syndrome: implications from a nationwide database. BMC Complement Altern Med 2014; 14:206.
 5. Danno K, Colas A, Terzan L, Bordet MF. Homeopathic treatment of premenstrual syndrome: a case series. Homeopathy 2013; 102(1):59-65.
 6. Wakil L, Meltzer-Brody S, Girdler S. Premenstrual dysphoric disorder: how to alleviate her suffering; Accurate Diagnosis, Tailored Treatments Can Greatly Improve Women's Quality of Life. Curr Psychiat 2012; 11(4):22.
 7. Ramezani Tehrani F, Robab Allameh M. Prevalence of premenstrual syndrome and some of its relative factors in reproductive age. Horizon Med Sci 2012; 18(3):121-7. (Persian).
 8. Direkvand Moghadam A, Kaikhavani S, Sayehmiri K. The worldwide prevalence of premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013;16(65):8-17. (Persian).
 9. Seedhom AE, Mohammed ES, Mahfouz EM. Life style factors associated with premenstrual syndrome among El-Minia University Students, Egypt. ISRN Public Health 2013; 2013:1-6.
 10. Milewicz A, Jedrzejuk D. Premenstrual syndrome: from etiology to treatment. Maturitas 2006; 55:S47-54.
 11. Sohrabi N, Kashanian M, Ghafoori SS, Malakouti SK. Evaluation of the effect of omega-3 fatty acids in the treatment of premenstrual syndrome:“a pilot trial”. Complement Ther Med 2013; 21(3):141-6.
 12. Vichnin M, Freeman EW, Lin H, Hillman J, Bui S. Premenstrual syndrome (PMS) in adolescents: severity and impairment. J Pediatr Adolesc Gynecol 2006; 19(6):397-402.
 13. Jang SH, Kim DI, Choi MS. Effects and treatment methods of acupuncture and herbal medicine for premenstrual syndrome/premenstrual dysphoric disorder: systematic review. BMC Complement Altern Med 2014; 14(1):11.
 14. Shobeiri F, Jenabi E. The effect of vitamin E on muscular pain reduction in students affected by premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil2014; 17(96):1-5. (Persian).
 15. Berek JS. Novak's gynecology. 14th ed. Trans: Ghazijahani B, Ghotbi R. Tehran: Golban Publication; 2012. P. 330-65. (Persian).
 16. Pearlstein T. Treatment of premenstrual dysphoric disorder: therapeutic challenges. Expert Rev Clin Pharmacol 2016; 9(4):493-6.
 17. Taavoni S, Barkhordari F, Goushegir A, Haghani H. Effect of Royal Jelly on premenstrual syndrome among Iranian medical sciences students: a randomized, triple-blind, placebo-controlled study. Complement Ther Med 2014; 22(4):601-6.
 18. Simbar M, Azarbad Z, Mojab F, Majd HA. A comparative study of the therapeutic effects of the Zataria multiflora vaginal cream and metronidazole vaginal gel on bacterial vaginosis. Phytomedicine 2008; 15(12):1025-31.
 19. Simbar M, Shadipour M, Salamzadeh J, Ramezani-Tehrani F, Nasiri N. The combination of “Pimpinella anisum, Apium graveolens and Crocus sativus (PAC)” is more effective than “mefenamic acid” on postpartum after-pain. J Herbal Med 2015; 5(1):20-5.
 20. Ozgoli G, Goli M, Simbar M. Effects of ginger capsules on pregnancy, nausea, and vomiting. J Alterne Complement Med 2009; 15(3):243-6.
 21. Babazadeh R, Keramat A. Premenstrual syndrome and complementary medicine in Iran: a systematic review. Feyz 2011; 15(2):174-87. (Persian).
 22. Sharifi F, Simbar M, Mojab F, Majd HA. Comparison of the effects of Matricaria chamomila (Chamomile) extract and mefenamic acid on the intensity of premenstrual syndrome. Complement Ther Clin Pract 2014; 20(1):81-8.
 23. Delaram M, Haeri A. The effect of Echinophora platyloba on the pre-menstural syndrome. Med J Shahid Beheshti Univ Med Sci 2011; 34(4):219-24. (Persian).
 24. Agha‐Hosseini M, Kashani L, Aleyaseen A, Ghoreishi A, Rahmanpour HA, Zarrinara AR, et al. Crocus Sativus L.(saffron) in the treatment of premenstrual syndrome: a double‐blind, randomized and placebo‐controlled trial. Int J Obstet Gynaecol 2008; 115(4):515-9.
 25. Asadi F. The Effect of saffron evaluation on premenstrual syndrome on 100 female students in faculties of Mashhad University of Medical Sciences in 2004-2005. [Dissertation]. Mashhad, Iran: Mashhad University of Medical Sciences; 2006. (Persian).
 26. Noorbala AA, Akhondzadeh S, Tahmacebi-Pour N, Jamshidi AH. Hydro-alcoholic extract of Crocus sativus L. versus fluoxetine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized pilot trial. J Ethnopharmacol 2005; 97(2):281-4.
 27. Kamranpour SB, Rahbar T, Farzad Rik L, Alizadeh S. The effect of valerian extract on the severity of psychological and behavioral symptoms of premenstrual syndrome. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2015; 4(4):1012-21. (Persian).
 28. Moghadam ZB, Rezaei E, Gholami RS, Kheirkhah M, Haghani H. The effect of Valerian root extract on the severity of pre menstrual syndrome symptoms. J Tradit Complement Med 2016; In Press.
 29. Ataollahi M, Akbari SA, Mojab F, Alavi Majd H. The effect of wheat germ extract on premenstrual syndrome symptoms. Iran J Pharm Res 2015; 14(1):159-66.
 30. Ozgoli G, Shahveh M, Esmaielli S, Nassiri N. Essential Oil of Citrus Sinensis for the treatment of premenstrual syndrome; a randomized double-blind placebo-controlled trial. J Reprod Infertil 2011; 12(2):123-9. (Persian).
 31. Matsumoto T, Asakura H, Hayashi T. Does lavender aromatherapy alleviate premenstrual emotional symptoms? A randomized crossover trial. Biopsychosoc Med 2013; 7(1):12.
 32. Khayat S, Kheirkhah M, Behboodi Moghadam Z, Fanaei H, Kasaeian A, Javadimehr M. Effect of treatment with ginger on the severity of premenstrual syndrome symptoms. ISRN Obstet Gynecol 2014; 2014:1-5.
 33. Pakgohar M, Moradi MA, Jamshidi AH, Mehran AB. Assessment of Vitex agnus-castus L. extract effect on treatment of premenstrual syndrome. J Med Plants 2009; 4(32):98-107.
 34. Mousavi P, Zaheri H, Najar S, Afshari P, Hayati F. Effect of vitagnus on premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(138):1-9. (Persian).
 35. Salehi A, Momeni H, Kerami A, Naeimi N. Effect of evening primrose, Vitex agnus and vitamin E on premenstrual syndrome. J Gorgan Univ Med Sci 2014; 16(4):1-6. (Persian).
 36. Fallah LT, Najafi A, Fathizadeh N, Khaledian Z. The effect of evening primrose oil on premenstrual syn. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Facul 2008; 16(1):35-45. (Persian).
 37. Tamborini A, Taurelle, R. Value of standardized Ginkgo biloba extract (EGb 761) in the management of congestive symptoms of premenstrual syndrome. Rev Fr Gynecol Obstet 1993; 88(7-9):447-57.
 38. Ozgoli G, Selselei EA, Mojab F, Majd HA. A randomized, placebo-controlled trial of Ginkgo biloba L. in treatment of premenstrual syndrome. J Altern Complement Med 2009; 15(8):845-51.
 39. Roby MH, Sarhan MA, Selim KA, Khalel KI. Antioxidant and antimicrobial activities of essential oil and extracts of fennel (Foeniculum vulgare L.) and chamomile (Matricaria chamomilla L.). Indust Crops Product 2013; 44:437-45.
 40. Wang CW, Wang CK, Chang YJ, Choong CY, Lin CS, Tai CJ, et al. Preclinical evaluation on the tumor suppression efficiency and combination drug effects of fermented wheat germ extract in human ovarian carcinoma cells. Evid Based Complement Alternat Med 2015; 2015:570785.
 41. Rafie S, Namjoyan F, Golfakhrabadi F, Yousefbeyk F, Hassanzadeh A. Effect of lavender essential oil as a prophylactic therapy for migraine: a randomized controlled clinical trial. J Herbal Med 2016; 6(1):18-23
 42. Tan MS, Yu JT, Tan CC, Wang HF, Meng XF, Wang C, et al. Efficacy and adverse effects of ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia: a systematic review and meta-analysis. J Alzheimers Dis 2015; 43(2):589-603.
 43. Behboodi MZ, Kheyrkhah M, Golian TS, Ghudarzi S, Haghani H, Shiroodgholami R. The impact of Valerian root extract on mood and behavioral symptoms severity in premenstrual syndrome. Med Surg Nurs J 2014, 3(2):71-6. (Persian).
 44. Padmavathi P, Sankar R, Kokilavani N. Effectiveness of valerian tea on premenstrual syndrome among adolescents in a selected school at Erode. Int J Health Sci Res 2013; 3(6):66-70.