دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 1-55 (اردیبهشت 1391) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه انجماد بافت تخمدان گاو به دو روش انجماد سریع و آرام

صفحه 1-6

معصومه رضایی؛ فردین فتحی؛ فریبا سیدالشهدایی؛ رامش راه حق


3. استفاده از گرافتهای موضعی برای پرینوپلاستی

صفحه 15-21

کامیار توکلی طبسی؛ شبنم محمدی


4. آنالیز مولکولی حذف های کوچک کروموزومY در مردان نابارور با آزواسپرمی و اولیگواسپرمی شدید و مقایسه در دو جمعیت کاشان و تبریز

صفحه 22-28

مهناز طرفه؛ ابراهیم سخی نیا؛ حسن حسنی؛ یدالله احمدی عصر بدر؛ داوود نوری زاده؛ یعقوب حشمت؛ مهدی روحانی


8. اثر بخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور

صفحه 48-55

هانیه ظریف گلبار یزدی؛ حمیدرضا آقا محمّدیان شعرباف؛ نزهت موسوی فر؛ مجید معینی زاده