دوره و شماره: دوره 15، شماره 38، بهمن 1391 (هفته چهارم بهمن ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر پنتوکسی فیلین بر میزان تحرک و زنده ماندن اسپرم مردان نابارور مبتلا به الیگوآستنواسپرمی در محیط کشت

صفحه 1-6

عالیه قاسم زاده؛ محمد نوری؛ مهزاد صدقیانی؛ سولماز یوسف زاده؛ روح اله فدایی فولادی


4. بررسی و مقایسه رضایت مندی مادران از مراقبین زایمانی در طی دوران بستری در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر تبریز

صفحه 24-31

سمیه نقی زاده؛ فهیمه صحتی شفائی؛ شیرین برزنجه عطری؛ حسین ابراهیمی؛ مهدی ابراهیم پور