دوره و شماره: دوره 15، شماره 6، خرداد 1391، صفحه 1-30 (هفته چهارم خردادماه1391) 

اصیل پژوهشی

1. عوامل خطرزا در سندروم تخمدان پلی کیستیک

صفحه 1-9

فریده ظفری زنگنه؛ محمد مهدی نقی زاده؛ نسرین عابدی نیا؛ فدیه حق الهی


3. مقایسه اثر هیوسین و پرومتازین بر طول بخش فعال مرحله اول زایمان

صفحه 16-21

سمیرا ابراهیم زاده ذگمی؛ ناهید گلمکانی؛ سید علیرضا سعادت جو؛ سلمه دادگر؛ بهجت باغبانی