بررسی فراوانی ناباروری ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران بدن سازی تهران در سال 1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

داروساز، مربی گروه بهداشت محیط، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: داروهای استروئیدی آنابولیک در ورزشکاران بدن سازی جهت افزایش توان، رشد عضلانی و بهبود وضعیت ظاهری مورد سوء استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این مواد امکان بروز عوارضی مانند نارسایی جنسی، ناباروری و بزرگ شده پستان مردانه در این افراد وجود دارد. با توجه به اهمیت موضوع و وجود گزارش هایی در رابطه با سوء مصرف این داروها در ورزشکاران بدن سازی و نامشخص بودن فراوانی مصرف و فراوانی عوارض ایجاد شده در ایران، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی مصرف و شیوع عوارض جانبی آن در سطح تهران انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی از تیر 1388 تا دی 1389 بر روی 721 مرد ورزشکار رشته بدن سازی که به وسیله نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. روش گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه ای است که اعتبار محتوی آن توسط اجرا در یک منطقه نمونه و بررسی دقیق و مصاحبه با افراد متخصص مشخص شد و همبستگی درونی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ تعیین شد. این پرسشنامه علاوه بر سؤالات فردی، حاوی سؤالاتی در خصوص مقدار و نوع مصرف و یا عدم مصرف استروئیدهای آنابولیک و ایجاد عوارض نارسایی جنسی، ناباروری، بزرگ شدن پستان مردانه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS(نسخه 17) و آزمون های تی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته ها: شیوع استفاده از استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران تهران 19/36 درصد بود. بیشترین مقدار مصرف مربوط به داروی ناندرولون (09/75%) بود. عوارض شامل ناباروری، بزرگ شدن پستان مردانه، آکنه در سر و صورت، آتروفی بیضه، نارسایی جنسی و ریزش مو بود. بین دوز و مدت مصرف و عوارض ایجاد شده رابطه مستقیم وجود داشت.
نتیجه گیری: سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران پرورش اندام و بروز عوارض جانبی که وابسته به مقدار مصرف می باشد، بسیار زیاد است. مهم ترین عارضه ناشی از مصرف این مواد، نازایی است که این نکته لزوم توجه به آموزش ورزشکاران در مورد نحوه صحیح مصرف و نحوه تهیه و آگاهی از عوارض آن ها را الزامی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Infertility Following Anabolic Steroid in Bodybuilders in Tehran in 2010

نویسنده [English]

  • Alireza Zakeri
Pharmacologist, Lecturer of Environmental Health, Faculty of Civil, Shahid Rajaie Teacher Training, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Body builders abuse anabolic steroid drugs to improve their strength and their muscle growth and appearance, some of the probable side effects can be sexual dysfunction, infertility and gynecgomastia. Due to the importance of the issue and reports about abuse of drugs in bodybuilders and an unidentified frequency of anabolic steroid drug abuse and unknown side effects, this study was conducted to determine the frequency of anabolic steroid drug abuse and the prevalence if its side effects in Tehran.
Methods: A population of 721 male bodybuilders was chosen in different phases between 1388 and 1389. The instrument of the study was a questionnaire. The content validity was established by administration in one of the districts and by verification with experts. The reliability was computed through Alpha Cronbach .The questionnaire had questions regarding dose,route of abuse of anabolic steroids and the presence of complications such as sexual dysfunction,infertility and gynecomastia. The data were analyzed using SPSS 17; a t-test and Pearson correlation were run.
Results: The frequency of anabolic steroid abuse by bodybuilders in Tehran was 36.19 percent. Nanderolone was the most common drug used by athletes (%75.09). The side effects were infertility, gynecomastia, acne on face and body, atrophy of testis, sexual dysfunction and hair loss. Results showed a direct relationship between dose, length of use and the occurrence of side effects.
Conclusion: Anabolic steroid abuse and its complications are prevalent in bodybuilders and since infertility is the most important complication in this group so the necessity of educating bodybuilders on the correct use and side effects of drugs is mandatory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anabolic Steroid
  • Body Builder
  • Infertility
  • Sexual dysfunction