استفاده از گرافتهای موضعی برای پرینوپلاستی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترای آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: جهت تصحیح آنومالی دستگاه تناسلی خارجی در افراد مبتلا به اختلال در هویت جنسیتی، دو جنسی و مبتلا به آژنزی واژن درمان های جراحی مختلفی ارائه شده که هنوز در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این روش های جراحی از گرافت های مختلف از جمله روده، پوست، آمنیون و ولو (فرج) استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی نتایج بازسازی دستگاه تناسلی مؤنث با استفاده از پیوند پوست ناحیه ژنیتال می باشد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر در سال 1387 و 1388 بر روی 10 بیمار مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد که توسط یک جراح، تحت عمل جراحی ژنیتوپلاستی قرار گرفتند. مدت پیگیری از 3 تا 24 ماه بود. بیماران در طول مدت فالوآپ از نظر عوارض احتمالی بعد از عمل شامل تنگی واژن، بی اختیاری ادراری، عفونت ادراری، آسیب به ارگانهای مجاور مانند رکتوم، عفونت زخم و محل عمل و میزان رضایت مندی جنسی بررسی شدند. همچنین میزان رضایت مندی بیماران از لحاظ زیبایی عمل توسط پرسشنامه 20 موردی رضایت مندی جنسی با مقیاس 5 موردی لیکرت ارزیابی شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تی زوجی و نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: 10 بیمار با میانگین سنی 92/5±22 سال تحت عمل پرینوپلاستی با پیوند پوست ناحیه تناسلی قرار گرفتند. مدت پیگیری به طور متوسط 35/6±10 ماه بود. عوارض بعد از عمل جراحی در 2 بیمار مشاهده شد که شامل خونریزی و عفونت ادراری بود. در هیچ یک از بیماران تنگی واژن، آسیب به ارگانهای مجاور مانند رکتوم و عفونت محل عمل مشاهده نشد. میزان رضایت مندی افراد بعد از عمل به طور معنی داری افزایش داشت (05/0>p).
نتیجه گیری: استفاده از پیوند موضعی واژینال برای پرینوپلاستی در بیماران با ابهام تناسلی با نتایج قابل قبول و کم عارضه ای همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Local Grafts for Perineal Reconstruction

نویسندگان [English]

  • Kamiar Tavakkoli Tabasi 1
  • Shabnam Mohammadi 2
1 Assistant Professor of Urology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Ph.D Student of Anatomy, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Different surgical methods are presented for revision of external genitalia in transsex, intersex and vaginal agenesis but it is controversial yet. These surgical techniques used various grafts such as bowel, skin, amnion and vulva. The aim of this study was to tender our experience in vaginal reconstruction using genital local grafts.
Methods: This is a prospective clinical trial study of 10 patients who were referred to an urologist for genitoplasty in Imam Reza Hospital of Mashhad in 1387-1388. The period of follow up was 3 to 24 months. Patients were investigated for complications of vaginal stenosis, urine incontinence, injury to other organs such as rectum, wound infection and sexual satisfaction. Also, sexual satisfaction of patients and cosmetic effect of operation were evaluated using 20 items questionnaire and a 5-point of the Likert-scale.The data were analyzed by Tsquare and SPSS software (11 version).
Results: Mean age of patients was 22±5.92 who underwent genitoplasty. The mean period of follow up was 10±6.35 months. Of total of 10 patients complications were seen in 2 cases (20%). Post operative complications were bleeding (10%) and urinary infection (10%). There was no vaginal stenosis, injury to other organs such as rectum and wound infection. The sexual satisfaction increased significantly according to paired sample t-test (p=000).
Conclusion: It seems using genital local graft for genitoplasty has acceptable and low complication results in patients with genital ambiguity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vaginoplasty
  • Perineal flap
  • Complications
  • Graft