دوره و شماره: دوره 15، شماره 20، مهر 1391، صفحه 1-35 (هفته دوم مهرماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس

صفحه 1-11

نجمه حمید؛ زهرا دهقانی زاده؛ علی اصغر فیروزی