دوره و شماره: دوره 15، شماره 40، اسفند 1391 (هفته دوم اسفند ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی سازه های انگیزش، خودکارآمدی و هزینه پاسخ درک شده مبتنی بر انگیزش محافظت در رفتار خودآزمایی پستان

صفحه 1-9

محمد واحدیان شاهرودی؛ فاطمه پورحاجی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ فهیمه پورحاجی


3. بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 16-23

فاطمه سایه میری؛ سالار بختیاری؛ پریسا درویشی؛ کوروش سایه میری


4. بررسی ارتباط انس با قرآن و فعالیت های مذهبی با شادمانی در زنان باردار

صفحه 24-31

علیرضا نجفی ثانی؛ بی بی مرضیه هاشمی اصل؛ ناهید گلمکانی؛ فرزانه جعفرنژاد