مقایسه انجماد بافت تخمدان گاو به دو روش انجماد سریع و آرام

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

2 دانشیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

3 استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

چکیده

مقدمه: کرایو یا انجماد تخمدان روش بسیار خوبی جهت حفظ تعداد زیادی تخمک در مواردی است که به هر علتی مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی و یا سایر علل قابل انتظار امکان نارسایی تخمدان وجود دارد. انجماد تخمدان به دو روش آرام و سریع انجام می شود. این روش ها در گونه های مختلف حیوانات مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دو روش انجماد سریع و آرام بر روی قطعات تهیه شده از تخمدان گاو و مقایسه میزان نکروز در این دو روش انجام شد.
روش کار: نوع مطالعه مقطعی و مقایسه دو روش آزمایشگاهی بود. 20 قطعه به ابعاد 5×1میلی متر و قطر نیم میلی متر از بافت تخمدان گاو تازه ذبح شده که بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شده بود، جدا شد و سپس در 20 سی سی ماده محافظت کننده که حاوی 1/0 مول سوکروز و 2 سی سی سرم جنینی گوساله و 5/1 مول دی متیل سولفوکسید و محیط کشت لیبوویتز بود، فرو برده شدند. سپس در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه بر روی غلتک مخلوط کننده قرار داده شدند. بعد از مرحله به تعادل رسیدن، بافت به ظرف حاوی مواد محافظت کننده در برابر انجماد منتقل شد و نصف آن ها به روش آرام و نصف دیگر به روش سریع منجمد شدند. در انجماد به روش آرام، فرایند انجماد با گذاشتن نمونه ها در صفر درجه با استفاده از فریزر قابل برنامه ریزی شروع شد. سپس درجه انجماد به تدریج تا 140- درجه سانتی گراد رسانده شد و به مدت 30 دقیقه در این درجه نگه داشته شد، سپس در داخل نیتروژن مایع فرو برده شد. در انجماد به روش سریع، ویال ها مستقیماً در داخل نیتروژن مایع فرو برده شد. در مرحله بعد، ذوب مجدد در هر دو گروه ایجاد و قطعات بافتی به ظرف حاوی کربوکسی فلورنسین دی استات سوکسینیمیدیل استر (CFDA) و پروپیدیوم آیوید منتقل و در دمای 37 درجه به مدت 20 دقیقه انکوبه شدند و زیر میکروسکوپ فلورسنت بررسی شدند.
یافته ها: میزان نکروز در انجماد سریع (36%) به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از روش آرام (12%) بود (05/0>p).
نتیجه گیری: جهت انجماد و حفظ بافت تخمدان گاو استفاده از روش انجماد آرام مؤثرتر از روش سریع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Cryopreservation of Bovine Ovarian Tissue: Slow and Rapid Cryopreservation

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rezaie 1
  • Fardin Fathi 2
  • Fariba Seyyedoshohadaie 1
  • Ramesh Rah Hagh 3
1 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran
2 Associate Professor of Anatomy, Faculty of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran.
3 Assistant Professor of Pathology, Faculty of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cryopreservation of ovarian cortical is a good way to preserve a large number of oocytes when they are expected to disappear due to chemotherapy, radiotherapy, or other predictive causes of premature ovarian failure. Cryopreservation of ovarian tissues has generally been performed using slow-freezing methods with a programmed freezer. Recently, a rapid, simple and economical cryopreservation method, rapid freezing, has been applied to ovarian tissues. These methods are preformed in several species. The aim of our investigations was to compare rapid freezing and slow freezing on bovine ovary cortex by immunohistochemistry examination of apoptosis and necrosis of ovarian cells.
Methods: This cross-sectional study was performed to compare the two laboratory methods. The cow ovary cortex was cut around 0.5mm thick and 1x5 mm square. 20 patches were cut. Ovarian tissues were placed in 10ml of cryoprotectant and allowed to be incubated at 4°C for 30 minutes on a roller mixer. After equilibration tissues were transferred to the cryovials, half of ovarian patches were frozen by slow program and half of them were frozen by rapid freezing. In slow method vials were placed in programmable freezer (Planer Biomed, Sunbury, and Middlesex, UK) and temperature slow down gradually to - 140°C. After finishing the program the samples unloaded and plunged in to nitrogen. For rapid freezing vial directly plunged in to liquid nitrogen. The vials remove from the liquid nitrogen and thawed in the beaker of water at the room temperature. Thin sections were transferred to a small petri dish contain Caxboxy flurenscein diacetate, succinmidylester (CFDA) and incubated in 37°C for 20 minutes. The thin slides were examined under fluroscopic light.
Results: The proportion of necroses was significantly increased in rapid-frozen ovaries 36% compared to 12% in slow frozen (P< 0.05).
Conclusion: Conventional slow freezing is the method of choice for the cryopreservation of ovarian fragments, resulting in a much better preservation of all types of follicles than that by the rapid freezing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryopreservation
  • Ovarian
  • Slow method
  • Rapid method