دوره و شماره: دوره 15، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 1-39 (هفته چهارم شهریور ماه 1391) 
2. رفتارهای تغذیه ای زنان در سه ماهه اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردی- اجتماعی با آن در مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهر کرج

صفحه 10-18

سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ مهین کمالی فرد؛ مهرانگیز ابراهیمی ممقانی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ فاطمه امیدی


3. تجارب خانواده ها از معضلات قانونی حمل جایگزین

صفحه 19-31

میترا زندی؛ زهره ونکی؛ مرضیه شیوا؛ عیسی محمدی