مقایسه اثر ضد دردی ریشه گیاه سنبل الطیب و مفنامیک اسید در تسکین دیسمنوره اولیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.

چکیده

مقدمه: قاعدگی دردناک یا دیسمنوره یکی از اختلالات شایع در زنان است، به گونه ای که 60 تا 93 درصد زنان به آن مبتلا می شوند. در دیسمنوره اولیه مشکل خاصی در دستگاه تناسلی زنان وجود ندارد و درد، چند ساعت قبل و یا همزمان با شروع خونریزی قاعدگی آغاز می شود و حداکثر 2 تا 3 روز به طول می انجامد. جهت درمان آن از داروهای مسکن، گیاهان دارویی و ماساژ درمانی استفاده می شود. استفاده از ریشه گیاه سنبل الطیب به طور تجربی درد قاعدگی را تسکین می بخشد، اما در سراسر جهان بررسی علمی در این زمینه صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ریشه گیاه سنبل الطیب و مفنامیک اسید بر درد دوران قاعدگی می باشد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی جهت مقایسه ریشه گیاه سنبل الطیب و مفنامیک اسید بر بهبود درد قاعدگی در دو مرکز پیش دانشگاهی شهر همدان انجام شد. دانش آموزان به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده سنبل الطیب و مفنامیک اسید تقسیم شدند. تعداد افراد در هر یک از دو گروه 54 نفر بود. در گروه دریافت کننده سنبل الطیب، در سه روز اول قاعدگی هر 8 ساعت کپسول 250 میلی گرمی سنبل الطیب داده می شد که برای مدت 2 ماه درمان ادامه داشت و در گروه دریافت کننده مفنامیک اسید کپسول 250 میلی گرمی به همان روش بالا به افراد داده می شد. نتایج قبل از مداخله، 1 و 2 ماه بعد از مصرف دارو در دو گروه، در پرسشنامه مورد نظر ثبت شد. از آزمون ویلکاکسون و کای دو جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: نمره شدت درد پس از دو ماه مصرف در گروه مصرف کننده سنبل الطیب از 01/1±08/7 به 32/1±68/3 و در گروه مصرف کننده مفنامیک اسید از 21/1±68/7 به 67/1±06/3 کاهش یافت که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت و هر دو دارو در کاهش دیسمنوره اولیه مؤثر بودند.
نتیجه‌گیری: کپسول سنبل الطیب در بهبود شدت دیسمنوره اولیه مؤثر است و می تواند جایگزین داروهای شیمیایی جهت تسکین دیسمنوره شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effects of Antiplain of Valeriana Officinalis Risom and Mefenamic Acid in Relief of Primary Dismenorrhea

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh Jenabi 1
  • Maryam Asle Toghiri 1
  • Parisa Hejrati 2
1 M.Sc. of Midwifery, Toyserkan Islamic Azad University, Toyserkan, Iran.
2 M.Sc. of Educational Psychology, Toyserkan Islamic Azad University, Toyserkan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorrhea is a common disorder that occurs in 60-93% of women in menstrual age. There is no specific problem in the genital tract. The onset is in early stages of menstruation that may last by 2 to 3 days. Tranquilizers, herbal drugs and massaging are being used as treatment. Chamomile root may alleviate the pain, but scientific studies have not been done worldwide. The purpose of this study was to compare the effects of Valeriana Officinalis and mefenamic acid on primary dysmenorrhea.
Methods: This clinical study was performed in two pre-university centers in Hamedan to compare the effects of Valeriana officinalis and mefenamic acid on primary dysmenorrheal. Students were randomly grouped into two groups each enrolling 54 students. Participants in study group of Valeriana Officinalis were given capsules of 250 milligram every 8 hour in the first 3 days of menstruation for a 2 month period and students in mefenamic acid group were given capsules of 250 milligram in similar way to the study group. Data were gathered by questionnaires,in three groups i.e data before any clinical intervention,one month and 2 months after clinical intervention. Data analysis was carried out using Wilcoxon and Chi-square tests.
Results: The mean pain scale in the Valeriana Officinalis group decreased from 7/08±1/01 to 3/68±1/32 and in the mefenamic acid group, it decreased from 7/68±1/21 to 3/06±1/67. There was no statistically significant difference between the two groups and both Valeriana Officinalis and mefenamic acid were effective on primary dysmenorrhea.
Conclusion: The study finds Valeriana Officinalis is an effective therapy in relieving the pain of primary dysmenorrheal while not using synthetic drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysmenorrhea
  • Mefenamic Acid
  • Pain
  • Valeriana Officinalis