دوره و شماره: دوره 15، شماره 34، دی 1391 (هفته چهارم دی ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی

صفحه 1-6

حسن بسکابادی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ معصومه گودرزی


2. مقایسه میزوپروستول زیرزبانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان

صفحه 7-14

فرشته فکور؛ مریم میرزایی؛ محمدرضا نقی پور؛ حنان ابراهیمی؛ مهران مهدوی


3. بررسی اپیدمیولوژیک نمونه های پاپ اسمیر و عوامل مؤثر بر التهاب سلول های سرویکس در شهرستان طبس

صفحه 15-25

سید محمد ریاحی؛ آزاده سادات برکاتی؛ مریم محمدی؛ امیر رضا نبی پور؛ جواد سهیلی؛ احمد توکلی