اثر بخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری یکی از مشکلات مهم بهداشت جهانی است که دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در افراد نابارور و به خصوص زنان نابارور بالا تخمین زده شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان بهزیستی بر میزان استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر، مطالعه ای شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل می‌باشد که در تابستان 1390 بر روی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد انجام شد. 22 زن نابارور واجد شرایط شرکت در پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی تحت درمان بهزیستی قرار گرفتند و در مقابل گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. گردآوری داده ها با استفاده از مقیاس استرس DASS-21 (پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی انجام شد.
یافته ها: پس از پایان جلسات درمانی بین گروه آزمایش و کنترل از نظر استرس و بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی داری وجود داشت. میزان بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش افزایش (05/0<p) و به تبع آن استرس کاهش (05/0<p) معنی داری داشت.
نتیجه گیری: درمان بهزیستی بر کاهش استرس و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارور مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Well-Being Therapy on Stress, and Psychological Well-Being in Infertile Women

نویسندگان [English]

  • Haniyeh zarif Golbar Yazdi 1
  • Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf 2
  • Nezhat Mousavifar 3
  • Majid Moeenizadeh 4
1 zarif Golbar Yazdi
2 Professor of psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Lecturer of psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is a major public health problem with physical, psychological and social dimensions. The prevalence of psychological problems has been estimated to be high in infertile women. The purpose of this study was to examine the effectiveness of well-being therapy on stress and psychological well-being in infertile women who were referred to Montasariya infertility center in Mashhad.
Methods: The current study was a quasi-experimental design with pre-test post-test in two experimental and control groups. Research population was the infertile women who were referred to Montasariya infertility center during summer of 1390. 22 infertile women were selected to participate in this study which randomly assigned in tow experimental (11 persons) and control groups (11 persons). The experimental group received 8 weekly sessions of well-being therapy. The data was gathered by using stress scale of DASS-21 (p<0/001) and psychological well-being scale (p<0/001).
Results: There were significant differences between two groups in stress and psychological well-being after the final session of intervention. So according to the results the psychological well-being was increased in experimental group (p<0/05), while consequently the stress was significantly reduced (p<0/05).
Conclusion: Well-being therapy affect on decreasing stress and increasing psychological well-being in infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • stress
  • Psychological well-being
  • Well-being therapy