دوره و شماره: دوره 15، شماره 22، مهر 1391، صفحه 1-35 (هفته چهارم مهرماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه دو روش درمانی متوتروکسات و ترکیب متوتروکسات- میفه پریستون در درمان بارداری خارج رحمی

صفحه 1-8

فیروزه ویسی؛ نگین رضاوند؛ مریم زنگنه؛ محمد رسول قدمی؛ شهره ملک خسروی؛ صغری فرهنگ