مقایسه اثر ویتامین B6و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 دکتری داروسازی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 دانشیار گروه آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ یکی از مشکلات شایع دوران بارداری می باشد. اگرچه راه های متفاوتی جهت کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری به مادر پیشنهاد شده اما درمان آن به گونه ای که منجر به بهبود کامل شود، به ندرت امکان پذیر است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر مصرف ویتامین B6 و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1388 بر روی 100 زن باردار زیر 17 هفته که حداقل 24 ساعت قبل مبتلا به تهوع و استفراغ بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 50 نفره شامل مصرف کننده ویتامین B6 و ریشه تازه زنجبیل قرار گرفتند. میزان تهوع و تعداد دفعات استفراغ مادر قبل و بعد از مطالعه با استفاده از روش خط کش سنجیده شد و نتایج با استفاده آزمون های آماری تی، کای اسکور، ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی زنان باردار شرکت کننده در این پژوهش 92/4 ±48/25 سال بود و افراد دو گروه از نظر سن، تعداد بارداری، میزان تحصیلات، تعداد سقط جنین، شغل و سن بارداری همسان بودند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که استفاده از ویتامین B6 و ریشه تازه زنجبیل به میزان نسبتاً مشابهی باعث کاهش میانگین شدت تهوع (به ترتیب 07/1±98/0 در مقایسه با 42/1±74/1) و کاهش میانگین تعداد دفعات استفراغ (به ترتیب 99/0±7/0 در مقایسه با 32/1±1) در بارداری می شود ولی میزان رضایت مندی افراد از درمان با ریشه تازه زنجبیل به میزان زیادی بیشتر از ویتامیت ب 6(94%در مقابل 54%) بود.
نتیجه گیری:ریشه تازه زنجبیل و ویتامین B6 باعث کاهش تهوع و استفراغ بارداری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Effects of the Ginger Fresh Root and Vitamin B6 on the Nausea and Vomiting in Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Narenji 1
  • Mostafa Delavar 2
  • Mohammad Rafiei 3
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
2 Pharmacologist, Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
3 Associate professor of Biostatistics, Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nausea and vomiting are one of common complications in pregnancy. Although many suggestions have been made but none of them has shown a complete effect on the nausea and vomiting of pregnancy. The aim of this study was to evaluate the efficacy of ginger syrup and vitamin B6 on nausea and vomiting in pregnancy.
Methods: In this clinical trial study 100 pregnant women with nausea and vomiting within 24 hours of study were randomized in two groups by using ginger syrup and vitamin B6. Then the rate of nausea and number of episodes of vomiting were assessed. The T square, Chi square and Vilcoxon tests were used to analyze the data.
Results: Results showed that the mean age of pregnant women in this study was 25/48±4/92 years and there were no differences between participants’ age, number of pregnancy, education, number of abortion, job and gestational age. Results showed that the effects of using vitamin B6 compared with using ginger syrup are the same in decreasing the mean rate of nausea of pregnancy (1/7±0/98 in ginger syrup, 1/42±1/74 in vit B6) and decrease in the mean rate of vomitind of pregnancy (0/99±0/7 in vit B6, 1/32±1 in ginger syrup). But satisfaction rate of treatment in ginger syrup was more than that of vit B6. (94% versus 54%).
Conclusion:Both ginger fresh root and vitamin B6 decrease nausea and vomiting in pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • nausea and vomiting
  • ginger root
  • Vitamin B6