دوره و شماره: دوره 15، شماره 31، دی 1391 (هفته اول دی ماه 1391) 
2. بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه بستری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر آمل و عوامل مرتبط با آن

صفحه 7-12

سید حمید شریف نیا؛ نسیم بهرامی؛ سوسن ساعت ساز؛ محمد علی سلیمانی؛ رقیه نظری؛ رقیه محمد تبار