تأثیرآشناسازی زنان اول زا با پرسنل بخش و محیط اتاق زایمان بر اضطراب قبل از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: اضطراب به عنوان یک عامل بازدارنده و مؤثر بر روند زایمان شناخته شده است. با توجه به اینکه تأثیر آشناسازی زنان با اتاق زایمان بر میزان اضطراب آنان تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آشناسازی زنان اول زا با محیط اتاق زایمان، پرسنل بخش و تجهیزات آن بر اضطراب قبل از زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1388 بر روی 68 زن نخست زا در مراکز بهداشتی- درمانی شهرکرد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند و میزان اضطراب آن ها در هفته 34 بارداری با تست اضطراب هامیلتون سنجیده شد. افراد در گروه آزمون در هفته 36 و 38 بارداری طی دو جلسه دو ساعته با فضای اتاق زایمان، پرسنل بخش و تجهیزات آن آشنا شدند و گروه شاهد مراقبت های معمول را دریافت کردند. افراد دو گروه در هنگام پذیرش جهت زایمان، مجدداً مورد سنجش اضطراب قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از آزمون های من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد و میزان 05/0 p<معنی دار تلقی شد.
یافته ها: میانگین نمره اضطراب در گروه آزمون در هفته 34 بارداری 6/7±5/26 و در زمان زایمان 3/8±82/11 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (001/0<p). این میزان در گروه کنترل در هفته 34 بارداری 9/6±9/25 و در زمان زایمان 8/5±53/23 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (25/0=p).
نتیجه گیری: آشناسازی زنان اول زا با فضای اتاق زایمان، پرسنل بخش و تجهیزات آن باعث کاهش میزان اضطراب آن ها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accustomizing of Nulliparous Women with Personnel, Delivery Room and Equipments on Pre-Delivery Anxiety

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Delaram 1
  • Akram Karami Dehkordi 2
1 Assistant Professor of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Anxiety is recognized as a preventive and effective factor in labor progress. Since the effect of accustomizing of women with personnel, delivery room, and equipments has not been investigated, this study was designed to determine the it's effects on the anxiety of nulliparous women before labor.
Methods: This clinical trial was carried out in sixty-eight nulliparous women in health centers of Shahr Kurd .The women were randomely enrolled in study and control groups and their anxiety was assessed in 34 weeks of gestation with Hamilton scale. In the 36 and 38 weeks of gestation, women in study group were accustomed with labor and delivery room, personnel and equipments and the control group received the standard prenatal care. Also the anxiety of both groups was assessed at the onset of labor. We used Mann-witney and wilcoxon tests for analysis of data and p<0.05 was considered significant.
Results: Mean of anxiety score in study group was 26.5±7.6 at 34 weeks of gestation and 11.82±8.3 at time of admission for delivery and difference was significant (P<0.001). It was 25.90±6.9 at 34 weeks of gestation and 23.53±5.8 at time of admission for delivery in the control group and difference was not significant (P=0.25).
Conclusion: Accustomizing of nulliparous women with delivery room, personnel and equipments reduced the anxiety of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Delivery Room
  • Nulliparous women
  • Preparation