دوره و شماره: دوره 15، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 1-29 (هته اول شهریورماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. رابطه نشانگان پاهای بیقرار با اختلال کیفیت خواب در زنان باردار

صفحه 1-7

ناهید دهقان نیری؛ رضا قانعی؛ کژال رضایی


3. بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ حنا بر جنین های موشBalb/c

صفحه 16-22

لعبت جعفرزاده؛ رویا انصاری سامانی؛ نجمه شاهین فرد؛ ندا صیفی؛ بتول پورقیصری؛ مهرنوش صدیقی؛ سلیمان خیری؛ سمیرا اصغرزاده؛ محمود رفیعیان کوپائی