گزارش یک مورد نادر تومور متاستاتیک ولو با منشأ کلیوی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان ولو، اولیه یا متاستاتیک، یک تومور نادر است که کمتر از 1% سرطان‌های زنان را شامل می‌شود. سرطان‌های ولو اولیه مسئول 5-3% تومورهای تناسلی هستند، در حالی که سرطان‌های متاستاتیک ولو شیوع کمتری دارند و 8-5% سرطان‌های ولو را شامل می‌شوند. تمام دستگاه تناسلی مؤنث در خطر متاستاز از ارگان‌های تناسلی و خارج تناسلی است. در بین ارگان‌های تناسلی، ولو کمترین میزان متاستاز را دارد. منشأ متاستازها در 9/46% از سایر ارگان‌های تناسلی و در 1/53% غیرتناسلی است. در موارد غیر تناسلی، آدنوکارسینوم گوارشی از همه شایع‌تر است. متاستاز از مناطق دوردست خارج از دستگاه تناسلی مانند کلیه، معده، کوریوکارسینوم حاملگی، ملانوم بدخیم و نوروبلاستوم به ولو گزارش شده است. متاستاز با منشأ اوروتلیال شیوع کمتری دارد که در مقاله حاضر یک مورد متاستاز از کلیه به ولو بررسی ‌شد.
معرفی بیمار: بیمار خانم 56 ساله با سابقه سرطان کلیه با توده زخمی ولو مراجعه کرد. بیوپسی ولو متاستاز ناشی از کارسینوم کلیوی گزارش شد. بیمار تحت رزکسیون موضعی ضایعه و کموتراپی قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتیجه اصلی این مطالعه، در نظر داشتن ظن بالینی بالا برای متاستاز ولو در زنان با سابقه قبلی سرطان است که با ضایعه ولو مراجعه می‌کنند. تشخیص سریع و درمان مناسب می‌تواند پروگنوز این بیماران را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A rare case of vulvar metastatic tumor with renal origin

نویسندگان [English]

 • Malihe Hassanzade Mofrad 1
 • Faezeh Jafarian 2
 • Laya Shyrynzadh 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology Fellowship, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Fellowship Resident of Gynecologic Oncology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vulvar cancer, primary or metastatic, is a rare tumor constituting <1% of all female cancers. Primary vulvar cancers are responsible for 3–5% of genital tumors, while metastatic vulvar cancers have lower rate and include 5–8% of vulvar cancers. The entire female genital system is at risk for metastases from intragenital and extragenital organs. Among genital organs, vulva has the least rate of metastasis. Origin of metastases in 46.9% is from other genital organs and in 53.1% is non-genital. In non-genital cases, gastrointestinal adenocarcinoma is more common than all. Metastasis from extragenital remote sites such as kidney, stomach, gestational choriocarcinoma, malignant melanoma and neuroblastoma to the vulva has been reported. Metastasis with urothelial origin has lower rate that in this study, a case of metastasis from kidney to vulva is reported.
Case report: A 56 years old woman with history of renal cell carcinoma with ulcerative vulvar mass referred. Biopsy of vulva reported metastasis of renal cell carcinoma. Patient underwent local resection of lesion and chemotherapy.
Conclusion: The high clinical suspicion for vulvar metastasis should be considered in women with history of cancer who refer with vulvar lesion. Early diagnosis and appropriate treatment can affect the prognosis of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metastasis
 • Renal cell carcinoma
 • Vulvar cancer
 1. Aoun, F, El Rassy, E, Kourie HR, Hawaux E, van Velthoven R. Vulvar metastasis from bladder cancer. Case Rep Obstet Gynecol 2015; 2015:324634.
 2. Papaioannou N, Zervoudis S, Grammatikakis I, Peitsidis P, Palvakis K, Youssef TF. Metastatic lobular carcinoma of the breast to the vulva: a case report and review of the literature. J Egypt Natl Canc Inst 2010; 22(1):57-60.
 3. Cheung KW, Cheung VY. Recurrence of carcinoma of appendix presenting as vulvar swelling: a case report. J Obstet Gynaecol Can 2014; 36(10):904-6.
 4. Barton DP. The prevention and management of treatment related morbidity in vulval cancer. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2003; 17(4):683-701.
 5. Chao H, Sun J. Metastatic tumors of the vulva: a report of 78 cases. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 1999; 34(5):297-300.
 6. Dehner LP.Metastatic and secondary tumors of the vulva. Obstet Gynecol. 1973 Jul;42(1):47-57.
 7. Boardman CH, Webb MJ, Cheville JC, Lerner SE, Zincke H.Transitional cell carcinoma of the bladder mimicking recurrent paget's disease of the vulva: report of two cases, with one occurring in a myocutaneous flap. Gynecol Oncol. 2001 Jul;82(1):200-4.
 8. Fakor F, Hajizadeh Falah H, Khajeh Jahromi S. Endometrial carcinoma metastatic to the clitoris: a case report and review of the literature. Acta Medica Iran 2013; 51(9):652-4.
 9. Sun J, Liu R, Wang W, Sun M, Wang L, Wang X, et al. Primary cardiac malignant fibrous histiocytoma with vulvar metastases: a case report. Oncol Lett 2015; 10(5):3153-6.
 10. Mazur MT, Hsueh S, Gersell DJ. Metastases to the female genital tract. Analysis of 325 cases.Cancer. 1984 May 1;53(9):1978-84.
 11. Cohen R1, Margolius KA, Guidozzi F.Non-gynaecological metastases to the vulva and vagina. S Afr Med J. 1988 Feb 6;73(3):159-60.
 12. Lerner LB, Andrews SJ, Gonzalez JL, Heaney JA, Currie JL.Vulvar metastases secondary to transitional cell carcinoma of the bladder. A case report. J Reprod Med. 1999 Aug;44(8):729-32.
 13. Neto AG1, Deavers MT, Silva EG, Malpica A.Metastatic tumors of the vulva: a clinicopathologic study of 66 cases. Am J Surg Pathol. 2003 Jun;27(6):799-804.