دوره و شماره: دوره 26، شماره 10، دی 1402، صفحه 1-130 
بررسی تأثیر تزریق داخل رحمی فاکتور محرک گرانولوسیت (G-CSF) بر میزان موفقیت تزریق داخل رحمی اسپرم

صفحه 13-22

10.22038/ijogi.2024.65098.5296

دکتر فرانک جلیلوند؛ دکتر الهام مصطفوی راد؛ دکتر فریبا کهنمویی؛ دکتر حامد زندیان؛ دکتر شهلا فرضی پور


مروری

ارائه مشاوره‌های مکمل در مراکز درمان ناباروری ایران: یک مطالعه کیفی مبتنی بر وب

صفحه 58-70

10.22038/ijogi.2024.75640.5892

سمیرا کاتبی؛ دکتر منصور دیلمی؛ دکتر زهرا مصلی‌نژاد؛ دکتر طیبه زارعی؛ دکتر مهرداد ملک شعار؛ دکتر سمیه مهرپور؛ دکتر هاجر تقی زاده؛ دکتر روحیه فرزانه؛ دکتر پوریا ادیبی؛ دکتر مجید وطن خواه؛ دکتر فریده مقرب


اصیل پژوهشی

بررسی تأثیر کپسول گیاه کیسه کشیش بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 71-82

10.22038/ijogi.2023.72365.5717

سعیده احمدی پور؛ دکتر فاطمه ناهیدی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر مرضیه کبودی


مروری

مرور نظام‌مند کارآزمایی‌های بالینی تصادفی شده کنترل‌دار اثربخشی مدیریت محافظه‌کارانه و روش‌های درمانی فیزیکی در درد کمر و کمربند لگنی مرتبط با بارداری

صفحه 96-120

10.22038/ijogi.2023.74209.5816

دکتر سیما رئوفی؛ دکتر وحیده توپچی زاده؛ دکتر ثریا بابائی؛ دکتر صنم دولتی؛ دکتر کیمیا مطلق؛ دکتر پرویز صالح؛ دکتر ندا دولت خواه


آیا عملکرد جنسی زنان مبتلا به چاقی متفاوت است؟ یک مطالعه مروری نقلی

صفحه 121-130

10.22038/ijogi.2023.69691.5552

مریم عمیقی؛ دکتر زهره کشاورز؛ دکتر مهدی عالم رجبی؛ دکتر ملیحه نصیری