دوره و شماره: دوره 26، شماره 8، آبان 1402، صفحه 1-108 
بررسی ارتباط میان پیش‌آگهی سرطان پستان با الگوهای غذایی در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان جهرم

صفحه 33-43

10.22038/ijogi.2023.23397

نوید کلانی؛ علی صداقت؛ دکتر فاطمه افتخاریان؛ نازنین زهرا ولی‌زاده؛ دکتر مرضیه حق‌بین


مروری

مقایسه دو روش مدین و پارامدین بر میزان بروز سردرد پس از بیحسی نخاعی در زنان تحت بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مرور نظامند

صفحه 69-77

10.22038/ijogi.2023.23400

دکتر پوریا ادیبی؛ دکتر رضا صحرایی؛ دکتر مجید وطن خواه؛ دکتر بی بی منا رضوی؛ دکتر طیبه زارعی؛ دکتر سمیرا زنبق؛ دکتر الهه رحمانیان؛ دکتر سمیه مهرپور


گزارش مورد

گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک خودبه‌خودی با اکتوپیک در ناحیه ایسم و سرانجام تولد نوزاد

صفحه 104-108

10.22038/ijogi.2023.23405

دکتر میترا افتخاری یزدی؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری؛ دکتر مهری سخدری