بررسی تأثیر حجامت ساقین بر ایجاد خونریزی قاعدگی در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

10.22038/ijogi.2024.73852.5795

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)، از بیماری‌های شایع در دوران باروری است که درمان‌های رایج بیشتر علامتی بوده و استفاده طولانی‌مدت آنها، عوارض زیادی به‌دنبال دارد. با توجه به مطالعات قبلی که نشان‌دهنده تأثیر حجامت ساقین بر الگوی الیگومنوره بوده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر حجامت ساقین بر علائم بالینی، آزمایشگاهی و کیفیت زندگی در مبتلایان به این سندرم انجام شد.
روشکار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال‌های 1400-1398 انجام شد، 60 زن مبتلا به PCOS که دارای سیکل‌های قاعدگی حداقل 60 روزه در یک‌سال اخیر بودند، وارد مطالعه شده و به دو گروه 30 نفره حجامت و شاهد تقسیم شدند. در روز 26 قاعدگی بعد از تهیه نمونه خون جهت انجام آزمایش در هر دو گروه، برای گروه مداخله، حجامت از ساق هر دو پا انجام شد. تغییرات سیکل قاعدگی، مقاومت به انسولین و کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه Cronin مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های کای دو و تی دانشجویی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: در 21 نفر از گروه حجامت و 6 نفر از گروه شاهد قاعدگی بعد از مداخله اتفاق افتاد که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (001/0>p). تغییرات مقاومت به انسولین در گروه مداخله معنادار بود (03/0=p). کیفیت زندگی گروه حجامت با اختلاف معناداری بهبود یافت (01/0=p)، ولی در گروه شاهد اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد.
نتیجه ­گیری: حجامت ساق پا می­ تواند به‌عنوان یکی از گزینه ­های ایجاد خونریزی در افراد مبتلا به PCOS مدنظر قرار بگیرد. بدیهی است مطالعات بیشتر جهت مقایسه پروتکل‌های مختلف و بررسی مکانیسم آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of cupping on calf muscles on the menstrual bleeding in patients with polycystic ovary syndrome

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Yavangi 1
 • Azam Meyari 2
 • Mahdi Biglarkhani 2
1 Associate Professor, Endometrium and Endometriosis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. Associate Professor, Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Medicine, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome is one of the common diseases during the reproductive period that the common treatments are mostly symptomatic and their long-term use has many complications. According to previous studies that showed the effect of wet cupping on calf muscles on oligomenorrhea pattern, this study was performed with aim to investigate the effect of wet cupping on calf muscles on clinical and laboratory symptoms and quality of life in patients with this syndrome.
Methods: In this randomized clinical trial study which was performed in 2019-2021, 60 PCOS women with minimum 60 days menstrual cycle entered the study and randomly divided to cupping and control groups (n=30 per group). At the 26th day menstrual cycle, after blood sampling for two groups, wet-cupping on calf muscles was done for intervention group. Menstrual period, insulin resistance and quality of life were measured using Cronin PCOS Questionnaire. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 20) and student t and chi-square tests. P<0.05 was considered significant.
Results: In this study, 21 members of cupping group and 6 members of control group menstruated after the intervention, the difference was statistically significant (p<0.001). Insulin resistance changed significantly in the intervention group (p=0.03). Quality of life was significantly improved in the cupping group (p=0.01), but no significant statistical difference was observed in the control group.
Conclusion: Calf muscles wet-cupping can be considered as one of the options for causing bleeding in people with PCOS. Obviously, more studies are necessary to compare different protocols and investigate its mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insulin resistance
 • Oligomenorrhea
 • Polycystic ovarian syndrome
 • Quality of life
 • Wet-cupping
 1. Speroff L, Fritz MA, editors. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8nd lippincott Williams & wilkins; 2011.
 2. Tehrani FR, Simbar M, Tohidi M, Hosseinpanah F, Azizi F. The prevalence of polycystic ovary syndrome in a community sample of Iranian population: Iranian PCOS prevalence study. Reproductive Biology and Endocrinology 2011; 9(1):1-7.
 3. Eggers S, Kirchengast S. The polycystic ovary syndrome–a medical condition but also an important psychosocial problem. Collegium antropologicum 2001; 25(2):673-85.
 4. Setji TL, Brown AJ. Polycystic ovary syndrome: update on diagnosis and treatment. The American journal of medicine 2014; 127(10):912-9.
 5. Navaratnarajah R, Pillay OC, Hardiman P. Polycystic ovary syndrome and endometrial cancer. InSeminars in reproductive medicine 2008; 26(01):62-71.
 6. El-Mazny A, Abou-Salem N, El-Sherbiny W, El-Mazny A. Insulin resistance, dyslipidemia, and metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2010; 109(3):239-41.
 7. Zhao H, Zhang J, Cheng X, Nie X, He B. Insulin resistance in polycystic ovary syndrome across various tissues: An updated review of pathogenesis, evaluation, and treatment. Journal of Ovarian Research 2023; 16(1):9.
 8. Stener-Victorin E, Deng Q. Epigenetic inheritance of polycystic ovary syndrome—Challenges and opportunities for treatment. Nature Reviews Endocrinology 2021; 17(9):521-33.
 9. Bulsara J, Patel P, Soni A, Acharya S. A review: Brief insight into Polycystic Ovarian syndrome. Endocrine and Metabolic Science 2021; 3:100085.
 10. Al Qanun Fi Al-Tibb (Arabic). Beirut: Alaalami library; 2005.
 11. Moeini Jazani A, Tansaz M, Norouzi Allahleh Korabi M, Mokaberi Nejad R, Mojahedi M, Meyari A. The treatment protocol for secondary oligoamenorrhea in women of reproductive age from the perspective of Persian medicine and conventional medicine. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2023; 26(5):92-103.
 12. Akhtar J, Siddiqui MK. Utility of cupping therapy Hijamat in Unani medicine. Indian J Trad Knowl 2013; 7(3):786-92.
 13. Ghods R, Sayfouri N, Ayati MH. Anatomical features of the interscapular area where wet cupping therapy is done and its possible relation to acupuncture meridians. Journal of acupuncture and meridian studies 2016; 9(6):290-6.
 14. Meyari A, Tansaz M, Ramezani Tehrani F, Mokaberinejad R, Biglarkhani M, Bidhendi Yarandi R, et al. Wet-cupping on calf muscles in polycystic ovary syndrome: a quasi-experimental study. Journal of Complementary and Integrative Medicine 2021; 19(2):441-7.
 15. Parveen R, Shameem I. Effect of wet cupping (Hijamat Bil Shurt) in the management of secondary amenorrhea (Ehtebas Tams Sanwi). Res Rev J Unani Siddha Homeopathy 2014; 1:12-9.
 16. Ramazani M, Shariatzade SM, Malekirad AA, Akbari A, Shariatzade M. Effect of cupping on blood factors and oxidative stress in diabetes type II. Journal of Arak University of Medical Sciences 2013; 15(8):54-60.
 17. Vakilinia SR, Bayat D, Asghari M. Hijama (wet cupping or dry cupping) for diabetes treatment. Iranian Journal of Medical Sciences 2016; 41(3 Suppl):S37.
 18. Rahman HS, Ahmad GA, Mustapha B, Al-Rawi HA, Hussein RH, Amin K, et al. Wet cupping therapy ameliorates pain in patients with hyperlipidemia, hypertension, and diabetes: A controlled clinical study. International Journal of Surgery Open 2020; 26:10-15.
 19. Alizadeh M, Nafari A, Hadipour Moradi F, Beyranvand F, Ahmadvand H, Birjandi M, et al. The Effect of Wet Cupping (Al-hijamah) and Limonene on Oxidative Stress and Biochemical Parameters in Diabetic Rats. undishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 2022.
 20. Saeed AA, Badulla WF, Sheikh GA. The effect of wet cupping therapy (al-hijamah) on some blood components: a comparative study. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences 2021; 2(3):124-30.
 21. Hapipah H, Zulhan MI, Nadrati B. Wet Cupping Therapy to Reduce Total Cholesterol Levels in People with Diabetes. Journal of Health Sciences 2022; 15(01):46-51.
 22. Chun-Sen H, Chien-Hua W, Wan-Chun C, Ching-Tzu L, Chun-Jen C, Ming-I H. Obesity and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome. Gynecological endocrinology 2011; 27(5):300-6.
 23. Mohammadi Kenari H, Kordafshari Gh. Amal Yadavi (Fasd, Hijamat, cupping &leech). 1th volt. 1nd Ghom:Yaghoot, 2016.
 24. Cronin L, Guyatt G, Griffith L, Wong E, Azziz R, Futterweit W, et al. Development of a health-related quality-of-life questionnaire (PCOSQ) for women with polycystic ovary syndrome (PCOS). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 1998; 83(6):1976-87.
 25. Amini L, Ghorbani B, Montazeri A. [Iranian version of Health-related Quality of Life for women with Polycystic Ovary Syndrome [PCOSQ]: translation, reliability and validity]. Payesh-Health Monitor 2012; 11(2):227-33.
 26. Begum W. Treatment of polycystic ovarian syndrome by wet cupping–a case report and review of literature. Journal of Ayurveda and Holistic Medicine (JAHM) 2015; 3(3):41-5.
 27. Abduljabbar H, Gazzaz A, Mourad S, Oraif A. Hijama (wet cupping) for female infertility treatment: a pilot study. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5(11):3799-801.
 28. Sahraeian M, Ershadpour R, Sobhanian S, Jahromi Rasekh A, Kargar Z. Application of cupping therapy in treatment of infertilities resulting from PCOS. Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2014; 11.
 29. Farahmand SK, Gang LZ, Saghebi SA, Mohammadi M, Mohammadi S, Mohammadi G, et al. The effects of wet cupping on coronary risk factors in patients with metabolic syndrome: a randomized controlled trial. The American journal of Chinese medicine 2012; 40(02):269-77.
 30. Alshowafi FK. Effect of blood cupping on some biochemical parameter. Med J Cairo Univ 2010; 78(2):311-5.
 31. Refaat B, El-Shemi AG, Ebid AA, Ashshi A, BaSalamah MA. Islamic wet cupping and risk factors of cardiovascular diseases: effects on blood pressure, metabolic profile and serum electrolytes in healthy young adult men. Altern Integ Med 2014; 3(1):151.
 32. Akbari A, Shariatzadeh SMA, Ramezani M, Shariatzadeh SM. The effect of hijama (cupping) on oxidative stress indexes & various blood factors in patients suffering from diabetes type II. Nationalpark-forschung in DER schweiz (Switzerland Research Park Journal) 2013; 102(9):68-74.
 33. Mashlool ZT, Aowada MA. Effect of cupping treatment on some biochemical variables of thi-qar province. Int J Res Appl Nat Soc Sci 2016; 4:93-104.
 34. Heydari MR, Taghva F. A review of the proposed theories about the mechanism of cupping therapy. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2016; 7(2):191-200.
 35. El Sayed SM, Mahmoud HS, Nabo MM. Methods of wet cupping therapy (Al-Hijamah): in light of modern medicine and prophetic medicine. Altern Integ Med 2013; 2(3):1-6.
 36. Drake RL, Vogl W, Mitchell AW. Gray's anatomy for students. Elsevier Health Sciences TW; 2005.
 37. Al Jaouni SK, El-Fiky EA, Mourad SA, Ibrahim NK, Kaki AM, Rohaiem SM, et al. The effect of wet cupping on quality of life of adult patients with chronic medical conditions in King Abdulaziz University Hospital. Saudi medical journal 2017; 38(1):53-62.
 38. Hanan S, Eman S. Cupping therapy (al-hijama): It’s impact on persistent non-specific lower back pain and client disability. Life Sci J 2013; 10(4s):631-42.
 39. Michalsen A, Bock S, Ludtke R, Musial F, Rampp T, Langhorst J, et al. Effectiveness of cupping therapy in brachialgia paraestetica nocturna: results of a randomized controlled trial. Forsch Komplementarmed 2007; 14(1):19.
 40. Kim JI, Lee MS, Lee DH, Boddy K, Ernst E. Cupping for treating pain: a systematic review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2011; 2011.