ارائه مشاوره‌های مکمل در مراکز درمان ناباروری ایران: یک مطالعه کیفی مبتنی بر وب

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

5 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

6 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

7 استادیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

10.22038/ijogi.2024.75640.5892

چکیده

مقدمه: در حال حاضر پیشرفت دانش و تکنولوژی در فناوری‌های کمک باروری (ARTs) سبب شده است زوجین نابارور کمتر به دید یک بحران به آن نگاه کنند، با این‌حال نیاز به آگاهی و مشاوره در زمینه درمان‌های کمک باروری همچنان وجود دارد. با توجه به علاقه مردم به دریافت آگاهی‌های حوزه سلامت از محتوای تحت وب، مطالعه حاضر با هدف بررسی وب‌سایت‌های مراکز درمان ناباروری کشور به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی ارائه خدمات انجام شد تا از نظر میزان پرداختن به مشاوره‌های مکمل مورد ارزیابی و تحلیل کیفی قرار گیرند.
روشکار: این پژوهش یک تحلیل محتوای مبتنی بر وب است که با استفاده از ابزار جستجوی پیشرفته گوگل، در بازه زمانی آگوست و سپتامبر 2023 با کلیدواژه ­های مرکز درمان ناباروری، کلینیک، مرکز خدمات تخصصی و واژه‌های مشابه جستجو شد. تحلیل محتوا با استفاده از چک‌لیست مشاهده ارزیابی عینی متغیرها و به‌صورت سرشماری از میان وب‌سایت رسمی مراکز درمان ناباروری کشور انجام شد.
یافته­ ها: در این مطالعه، ابتدا 37 وب‌سایت مرکز و کلینیک درمان ناباروری پیمایش شد که 25 مورد دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند. از این تعداد 18 مورد (72%) ارائه‌دهنده توضیحات اولیه مشاوره، 15 وب‌سایت (60%) نحوه ارائه خدمات مشاوره و 16 مورد (64%) انواع مشاوره ­های مرکز را بیان کرده بودند. همچنین 17 وب‌سایت (68%) مطالب آموزشی در حوزه درمان ناباروری و 18 مورد (72%) امکانات برقراری ارتباط تحت وب را برای مخاطبین خود فراهم کرده بودند. وبگاه‌هایی که نرخ موفقیت خود، سلب مسئولیت در قبال ارائه خدمات مشاوره و امکانات مشاهده دیدگاه کاربران را داشتند، کمتر از 35% بودند.
نتیجه­ گیری: از آنجایی که وب‌سایت ­های رسمی مراکز، ظرفیتی برای معرفی خدمات و آگاهی‌بخشی می­ باشند، علی‌رغم اهمیت مشاوره در تصمیم‌گیری مراجعین، هنوز از تمام ظرفیت وب‌سایت­ ها در این زمینه استفاده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complementary consultations in Iranian infertility treatment centers: a web-based qualitative study

نویسندگان [English]

 • Samira Katebi 1
 • Mansour Deilami 2
 • Zahra Mosalanezhad 3
 • Tayyebeh Zarei 4
 • Mehrdad Malekshoar 5
 • Somayeh Mehrpour 6
 • Hajar Taghizadeh 3
 • Roohie Farzaneh 7
 • Pourya Adibi 4
 • majid vatankhah 5
 • farideh mogharab 3
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. Golestan University of Medical Sciences
3 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health and Diseases Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
5 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
7 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Currently, the advancement of knowledge and technology in assisted reproductive technologies (ARTs) has caused infertile couples to look at it less as a crisis; however, there is still a need for awareness and counseling in the field of assisted reproductive treatments. Considering the people's interest in receiving health information from online content, the present study was conducted with aim to investigate the websites of infertility treatment centers in the country as a source of information for providing services in order to evaluate and analyze the amount of complementary counseling.
Methods: This research is a web-based content analysis that was searched using Google's advanced search tool between August and September 2023 with the keywords of infertility treatment center, clinic, specialized service center and similar words. The content analysis was done using the observation checklist for the objective evaluation of the variables and as a census from the official website of the infertility treatment centers of the country.
Results: In this study, 37 websites of infertility treatment centers and clinics were first surveyed, of which 25 met the inclusion criteria. Of these, 18 cases (72%) provided initial explanations of counseling, 15 websites (60%) explained how to provide counseling services, and 16 cases (64%) had stated the types of counseling provided by the center. Also, 17 websites (68%) provided educational materials in the field of infertility treatment and 18 (72%) provided communication facilities for their contacts. The websites that had their own success rate, disclaimer for providing consulting services and facilities for viewing users' views were less than 35%.
Conclusion: Since the official websites of the centers are a capacity to introduce services and provide awareness, despite the importance of counseling in the decision-making of clients, the full capacity of websites in this field has not been used yet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Counseling
 • Infertility
 • Infertility Treatment Methods
 • Website
 1. Abebe MS, Afework M, Abaynew Y. Primary and secondary infertility in Africa: systematic review with meta-analysis. Fertility research and Practice 2020; 6:1-11.
 2. Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, De Mouzon J, Sokol R, et al. The international glossary on infertility and fertility care, 2017. Human reproduction 2017; 32(9):1786-801.
 3. Daar AS, Merali Z. Infertility and social suffering: the case of ART in developing countries. Current practices and controversies in assisted reproduction 2002; 15:21.
 4. World Health Organization. Infertility Prevalence Estimates: 1990–2021. 2023. [(accessed on 1 May 2023)]. Available online: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/366700/9789240068315-eng.pdf
 5. Jabeen F, Khadija S, Daud S. Prevalence of primary and secondary infertility. Saudi J Med 2022; 7(1):22-8.
 6. Ashrafi M, Jahangiri N, Jahanian Sadatmahalleh S, Mirzaei N, Gharagozloo Hesari N, Rostami F, et al. Does prevalence of sexual dysfunction differ among the most common causes of infertility? A cross-sectional study. BMC Women's Health 2022; 22(1):1-8.
 7. Abangah G, Rashidian T, Nasirkandy MP, Azami M. A meta-analysis of the prevalence and etiology of infertility in Iran. International Journal of Fertility & Sterility 2023; 17(3):160.
 8. De Berardis D, Mazza M, Marini S, Del Nibletto L, Serroni N, Pino MC, et al. Psychopathology, emotional aspects and psychological counselling in infertility: a review. Clin Ter 2014; 165(3):163-9.
 9. Haririan HR, Mohammadpour Y, Aghajanloo A. Prevalence of depression and contributing factors of depression in the infertile women referred to Kosar infertility center, 2009. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2010; 13(2):45-9.
 10. Hasanpoor-Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A. The emotional-psychological consequences of infertility among infertile women seeking treatment: Results of a qualitative study. Iranian journal of reproductive medicine 2014; 12(2):131.
 11. Inhorn MC, Patrizio P. Infertility around the globe: new thinking on gender, reproductive technologies and global movements in the 21st century. Human reproduction update 2015; 21(4):411-26.
 12. Abbasi-Shavazi MJ, Nasrabad HB, Ardekani ZB, Akhondi MM. Attitudes of infertile women towards gamete donation: a case study in Tehran. Journal of Reproduction & Infertility 2006; 7(2):139-48.
 13. Dastaran F, Maasoumi R, Foroozanfard F, Haghani S. The Effect of BETTER-Based Sex Counseling on Sexual Quality of Life in Infertile Women: a Randomized Controlled Clinical Trial. Sexuality and Disability 2022; 40(4):785-806.
 14. Alirezaei S, Taghipour A, Roudsari RL. The effect of infertility counseling interventions on marital and sexual satisfaction of infertile couples: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Reproductive BioMedicine 2022; 20(10):795.
 15. Nasim S, Bilal S, Qureshi M. Psycho-social aspects of infertility-a review of current trends. The Professional Medical Journal 2019; 26(09):1537-41.
 16. Starc A, Trampuš M, Pavan Jukić D, Grgas-Bile C, Jukić T, Polona Mivšek A. Infertility and sexual dysfunctions: a systematic literature review. Acta Clinica Croatica 2019; 58(3):508-15.
 17. Ngai FW, Loke AY. Relationships between infertility-related stress, family sense of coherence and quality of life of couples with infertility. Human Fertility 2022; 25(3):540-7.
 18. Hocaoglu C. The psychosocial aspect of infertility. Infertility, assisted reproductive technologies and hormone assays 2019; 65:75-8.
 19. Zarei Abolkheir A, Allahdadian M, Mosharraf S, Ghasemi Tehrani H. Exploring the effect of cognitive–behavioral counseling on marital satisfaction and quality of life through virtual education. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2021; 29(1):53-60.
 20. Mosalanejad L, Abdolahifard K, Jahromi MG. Therapeutic vaccines: hope therapy and its effects on psychiatric symptoms among infertile women. Global journal of health science 2014; 6(1):192.
 21. Soltani M, Shairi MR, Roshan R, Rahimi CR. The impact of emotionally focused therapy on emotional distress in infertile couples. International journal of fertility & sterility 2014; 7(4):337-44.
 22. Talaei A, Kimiaei SA, Borhani Moghani M, Moharreri F, Talaei A, Khanghaei R. Effectiveness of group cognitive behavioral therapy on depression in infertile women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2014; 17(94):1-9.
 23. Vizheh M, Pakgohar M. The effect of Infertility consultation sessions on the Marital relationship amongst infertile women. Nurs Dev Health 2010; 1:76-89.
 24. Vetriselvi V. Infertility & Counselling. International Journal of Nursing Education 2013; 5(2):229.
 25. Link PW, Darling CA. Couples undergoing treatment for infertility: Dimensions of life satisfaction. Journal of sex & marital therapy 1986; 12(1):46-59.
 26. Dezhkam L, Darvishi TM, Kalani N. Different dimensions of infertility phenomenon in the life of Iranian women: a systematic review study. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2023; 26(3):90-108.
 27. Shokrollahzadeh M, Forouzesh M, Hosseini H. The effect of cognitive behavioral couple therapy on marital conflicts and marital burnout. Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal 2017; 3(1):115-31.
 28. European Society of Human Reproduction and Embryology. Guidelines for counselling in infertility, Psychology and counselling special interest group. 2001. pp. 10–12. Available from: http://www.eshre.com/emc.asp?pageId=372. (19 Jun 2008)
 29. British Infertility Counselling Association. Guideline for good practice in infertility counselling. 2007. Available from:http://bica.net/files/Guidelines_for_good_practice. pdf. (6 Dec 2007)
 30. Roudsari RL, Allan HT, Smith PA. Looking at infertility through the lens of religion and spirituality: a review of the literature. Human Fertility 2007; 10(3):141-9.
 31. Cousineau TM, Green TC, Corsini E, Seibring A, Showstack MT, Applegarth L, et al. Online psychoeducational support for infertile women: a randomized controlled trial. Human Reproduction 2008; 23(3):554-66.
 32. Lunt N, Carrera P. Systematic review of web sites for prospective medical tourists. Tourism Review 2011; 66(1/2):57-67.
 33. Kim I, Kuljis J. Applying content analysis to web-based content. Journal of Computing and Information Technology 2010; 18(4):369-75.
 34. Connolly R, O'Brien T, Flaherty G. Stem cell tourism–a web-based analysis of clinical services available to international travellers. Travel medicine and infectious disease 2014; 12(6):695-701.
 35. Magee B, Smith KR. Infertility clinics and acupuncture: a qualitative web-based study. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2023; 40(10):2367-73.
 36. Alirezaei A. 109 specialized infertility service centers in the country. Rasa news agency. Published on 10-23-2022, accessible by link https://rasanews.ir/0031sA
 37. Feroz AS, Paganelli C, Bunei M, Eshetu B, Parveen S, Reza S, et al. A comparison of MITS counseling and informed consent processes in Pakistan, India, Bangladesh, Kenya, and Ethiopia. Reproductive health 2020; 17(1):1-7.
 38. Karimi S. Ministry of Health and Medical Education. accessed 2023   April  28 ,<https://medcare.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF>.
 39. Iranian Society of Reproductive Medicine, accessed 2023 April 28, <https://isrm.ir/AboutUs?gid=24>.
 40. Khodakarami N, Hashemi S, Seddigh S, Hamdiyeh M, Taheripanah R. Life experience with infertility; a phenomenological study. Journal of Reproduction & Infertility 2010; 10(4).
 41. Mohammad K, Ardalan A. An overview of the epidemiology of primary infertility in Iran. Journal of reproduction & infertility 2009; 10(3):213-6.
 42. Clarke MA, Moore JL, Steege LM, Koopman RJ, Belden JL, Canfield SM, et al. Health information needs, sources, and barriers of primary care patients to achieve patient-centered care: A literature review. Health informatics journal 2016; 22(4):992-1016.
 43. Fox S. Pew research Center; 2009. The social life of health information, 2011. https://www.pewresearch.org/internet/2009/06/11/the-social-life-of-health-information/
 44. Volkman JE, Luger TM, Harvey KL, Hogan TP, Shimada SL, Amante D, et al. The National Cancer Institute’s Health Information National Trends Survey [HINTS]: a national cross-sectional analysis of talking to your doctor and other healthcare providers for health information. BMC Family Practice 2014; 15:1-8.
 45. Lee K, Hoti K, Hughes JD, Emmerton L. Dr Google and the consumer: a qualitative study exploring the navigational needs and online health information-seeking behaviors of consumers with chronic health conditions. Journal of medical Internet research 2014; 16(12):e262.
 46. Nielsen M, Jull G, Hodges PW. Information needs of people with low back pain for an online resource: a qualitative study of consumer views. Disability and Rehabilitation 2014; 36(13):1085-91.
 47. Li N, Orrange S, Kravitz RL, Bell RA. Reasons for and predictors of patients’ online health information seeking following a medical appointment. Family practice 2014; 31(5):550-6.
 48. Hewitt S, Sephton R, Yeowell G. The effectiveness of digital health interventions in the management of musculoskeletal conditions: systematic literature review. Journal of medical Internet research 2020; 22(6):e15617.
 49. Office of Disease Prevention and Health Promotion. Health Literacy in Healthy People 2030. U.S. Department of Health and Human Services. Accessed August 1, 2022.
 50. Brach C, Keller D, Hernandez LM, Baur C, Parker R, Dreyer B, et al. Ten attributes of health literate health care organizations. NAM perspectives; 2012.
 51. Santana S, Brach C, Harris L, Ochiai E, Blakey C, Bevington F, et al. Practice full report: Updating health literacy for healthy people 2030: Defining its importance for a new decade in public health. Journal of Public Health Management and Practice 2021; 27(6):S258.
 52. Bracewell-Milnes T, Saso S, Bora S, Ismail AM, Al-Memar M, Hamed AH, et al. Investigating psychosocial attitudes, motivations and experiences of oocyte donors, recipients and egg sharers: a systematic review. Human Reproduction Update 2016; 22(4):450-65.
 53. Zandi M, Vanaki Z, Shiva M, Mohammadi E. Experiences of commissioning mothers in selection of surrogate mother. Evidence Based Care 2012; 2(3):7-21.
 54. Larijani B, Zahedi F. Ethical considerations of gamete and embryo donation. Iran J Ethic Sci Tech 2007; 1:1-19.
 55. Kordi R. Explanation of the Law and Regulations of the Embryo Donation Method to Infertile Couples and Examination of Its Legislative Defects. Majlis and Rahbord 2015; 22(83):123-50.
 56. Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (c.37) London: United Kingdom Government; 2007.
 57. Department of Health. Treatment choice in psychological therapies and counselling: Evidence based clinical practice guideline. Treatment choice in psychological therapies and counselling evidence based clinical practice guideline; 2001.
 58. Hammarberg K, Johnson L, Petrillo T. Gamete and embryo donation and surrogacy in Australia: the social context and regulatory framework. International Journal of Fertility & Sterility 2011; 4(4):176-83.
 59. Agarwal N, Chaudhari A, Hansberry DR, Tomei KL, Prestigiacomo CJ. A comparative analysis of neurosurgical online education materials to assess patient comprehension. Journal of Clinical Neuroscience 2013; 20(10):1357-61.