دوره و شماره: دوره 26، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 1-113 

اصیل پژوهشی

مقایسه ارتباط عملکرد جنسی و کیفیت زندگی زنان باردار در سه ماه‌های مختلف بارداری

صفحه 1-13

10.22038/ijogi.2023.22957

دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر محبوبه حاجی فقها؛ دکتر شیوا علیزاده؛ بهناز نجاتی


اثرات داپوکستین بر اسپرم‌زایی و هورمون‌های جنسی: یک مطالعه حیوانی

صفحه 14-21

10.22038/ijogi.2023.22992

دکتر علیرضا اخوان رضایت؛ دکتر محمد اصل زارع؛ دکتر سمانه برومند نوقابی؛ دکتر مونا کبیری؛ دکتر علیرضا نوق جوزم؛ دکتر امین مشتاقی


اثرات انجماد شیشه‌ای بر بیان اینتگرین‌های αν و β3 در جنین موش سوری در مرحله لانه‌گزینی

صفحه 82-91

10.22038/ijogi.2023.22966

هانا پسندیده؛ دکتر مریم سلیمان‌نژاد؛ دکتر شهرام دارابی؛ مریم زمانی؛ دکتر سید امیر حسینی


مروری

پروتکل درمانی اولیگوآمنوره ثانویه در زنان سنین باروری از دیدگاه طب ایرانی و طب رایج

صفحه 92-103

10.22038/ijogi.2023.22993

دکتر آرزو معینی جزنی؛ دکتر مژگان تن‌ساز؛ معصومه نوروزی اله له کورابی؛ دکتر روشنک مکبری‌نژاد؛ دکتر مرتضی مجاهدی؛ دکتر اعظم معیاری


کارایی و ایمنی استفاده از بیهوشی بدون مخدر در جراحی‌های زنان و زایمان: مرور نظام‌مند

صفحه 104-113

10.22038/ijogi.2023.22961

دکتر محمد حسینی پویا؛ دکتر احمد رستگاریان؛ نوید کلانی؛ دکتر ناصر حاتمی؛ دکتر محمدحسن دم‌شناس؛ دکتر سمیه مهرپور