بررسی تأثیر کپسول گیاه کیسه کشیش بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.22038/ijogi.2023.72365.5717

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای دیسمنوره اولیه و پیامدهای آن بر کیفیت زندگی و عوارض ناشی از مصرف داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر گیاه کیسه کشیش بر شدت دیسمنوره اولیه انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور در سال 1401 بر روی80 دختر مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با سابقه دیسمنوره اولیه صورت گرفت. افراد در دو گروه 40 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله، کپسول‌های حاوی 400 میلی‌گرم عصاره هیدروالکلی گیاه کیسه کشیش و گروه کنترل، کپسول 250 میلی‌گرمی مفنامیک اسید را از روز اول قاعدگی هر ۸ساعت تا ۳ روز برای 2 دوره متوالی دریافت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه وضعیت قاعدگی و فعالیت فیزیکی و مقیاس آنالوگ بصری بود. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) وآزمون­ های تی مستقل، کای دو، بونفرونی و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از05/0 معنى‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: دو گروه قبل از مداخله از نظر شدت درد مشابه بودند (689/0=p). آزمون واریانس دو عاملی نشان داد دو گروه بعد از مداخله به لحاظ شدت درد تفاوت معنی‌داری داشتند (001/0=p)، اما کاهش درد در گروه گیاه کیسه کشیش بیشتر بود.
نتیجه­گیری: گیاه کیسه کشیش می‌تواند شدت دیسمنوره اولیه را کاهش دهد؛ لذا توصیه می‌شود، پژوهش‌های بیشتری جهت تأیید اثربخشی و ایمنی گیاه کیسه کشیش صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Capsella bursa pastoris Capsules on the Severity of Primary Dysmenorrhea: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Ahmadipoor 1
 • Fatemeh Nahidi 2
 • Faraz Mojab 3
 • Malihe Nasiri 4
 • Marzieh Kaboudi 5
1 M.Sc. student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Midwifery & Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Centre, School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant professor, Department of Basic Sciences, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the high prevalence of primary dysmenorrhea and its consequences on the quality of life and the effects of nonsteroidal anti- inflammatory drugs consumption, the present study was performed with aim to investigate the effect of the capsella bursa-pastoris on the severity of primary dysmenorrhea.
Methods: This triple-blind clinical trial study was conducted in 2022 on 80 girls referred to the comprehensive health service centers of Kermanshah University of Medical Sciences with a history of primary dysmenorrhea. The participants were divided into two groups of 40 people, intervention and control. The intervention group received capsules containing 400 mg of hydroalcoholic extract of the "Capsella bursa pastoris" plant and the control group received 250 mg capsules of mefenamic acid every 8 hours for 3 days for 2 consecutive periods. The research tools were demographic profile questionnaire, menstrual status and physical activity questionnaire, and visual analog scale. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and independent t-tests, chi-square, Bonferroni and analysis of variance with repeated measures. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Before the intervention, the two groups were similar in terms of pain intensity (p=0.689). The two-factor variance test showed that the two groups had a significant difference in terms of pain intensity after the intervention (p=0.001), but the reduction of pain was more in the capsella bursa-pastoris group.
Conclusion: The Capsella bursa-pastoris plant can reduce the severity of primary dysmenorrhoea; Therefore, it is recommended to conduct more researches to confirm the effectiveness and safety of the Capsella bursa pastoris plant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capsella bursa-pastoris
 • Mefenamic acid
 • Menstruation
 • Primary dysmenorrhea
 1. Iacovides S, Avidon I, Baker FC. What we know about primary dysmenorrhea today: a critical review. Human reproduction update 2015; 21(6):762-78.
 2. Kharaghani R, Damghanian M. The prevalence of dysmenorrhea in Iran: a systematic review and meta-analysis. Iran Red Crescent Med J 2017; 19(3):e40856.
 3. Samani RO, Hashiani AA, Razavi M, Vesali S, Rezaeinejad M, Maroufizadeh S, et al. The prevalence of menstrual disorders in Iran: A systematic review and meta-analysis. International journal of reproductive biomedicine 2018; 16(11):665.
 4. Jenabi E, Fereidooni B, Karami M, Masoumi SZ, Safari M, Khazaei S. The effect of bee prepolis on primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial. Obstetrics & Gynecology Science 2019; 62(5):352-6.
 5. Yilmaz B, Sahin N. The effects of a dysmenorrhea support program on university students who had primary dysmenorrhea: a randomized controlled study. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 2020; 33(3):285-90.
 6. Samba Conney C, Akwo Kretchy I, Asiedu-Danso M, Allotey-Babington GL. Complementary and alternative medicine use for primary dysmenorrhea among senior high school students in the western region of Ghana. Obstetrics and Gynecology International 2019; 2019.
 7. Ghamry NK, Ali AS, Shareef MA, AlAmodi AA, Hamza M, Abbas AM, Fadlalmola HA, et al. Efficacy and safety of intravenous tramadol versus intravenous paracetamol for relief of acute pain of primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial. Gynecologic and Obstetric Investigation 2020; 85(5):388-95.
 8. Chehreh R, Sayehmiri K, Shohani M, Vahidnia S, Tavan H. Comparing the effect of herbal drugs and non-steroidal anti-inflammatory drugs on primary dysmenorrhea in Iran: a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Chemical Health Risks 2021; 11(1):41-53.
 9. Nazari M, Rostami-Moez M, Ebrahimi F. The effect of fennel on pain relief in primary dysmenorrhea: A systematic review of clinical trials. Epidemiology and Health System Journal 2020; 7(1):44-8.
 10. Daniels SE, Paredes-Diaz A, An R, Centofanti R, Tajaddini A. Significant, long-lasting pain relief in primary dysmenorrhea with low-dose naproxen sodium compared with acetaminophen: a double-blind, randomized, single-dose, crossover study. Current Medical Research and Opinion 2019; 35(12):2139-47.
 11. Wang H, Cao Y, Jin X, Yan M, Wang J, Li R, et al. Effect of an acupuncture technique of penetrating through zhibian (BL54) to shuidao (ST28) with long needle for pain relief in patients with primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial. Pain Research and Management 2019; 2019.
 12. Xu Y, Yang Q, Wang X. Efficacy of herbal medicine (cinnamon/fennel/ginger) for primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of International Medical Research 2020; 48(6):0300060520936179.
 13. López-Liria R, Torres-Álamo L, Vega-Ramírez FA, García-Luengo AV, Aguilar-Parra JM, Trigueros-Ramos R, et al. Efficacy of physiotherapy treatment in primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18(15):7832.
 14. Dehkordi ZR, Rafieian-Kopaei M, Hosseini-Baharanchi FS. A double-blind controlled crossover study to investigate the efficacy of salix extract on primary dysmenorrhea. Complementary therapies in medicine 2019; 44:102-9.
 15. Samadi N, Amani F, Naghizadeh M, Alahiari I, Ghezelbash S, Kazemzadeh R. Effect of using combination of fennel, Chamomile and ginger on relieving symptoms of primary dysmenorrheal among students in Ardabil University of Medical Sciences in 2012. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2015; 22(6):159-64.
 16. Al-Snafi AE. The chemical constituents and pharmacological effects of Capsella bursa-pastoris-A review. International Journal of Pharmacology and toxicology 2015; 5(2):76-81.
 17. Choi HK, Shin EJ, Park SJ, Hur HJ, Park JH, Chung MY, et al. Ethanol extract of Capsella bursa-pastoris improves hepatic steatosis through inhibition of histone acetyltransferase activity. Journal of medicinal food 2017; 20(3):251-7.
 18. Naafe M, Kariman N, Keshavarz Z, Khademi N, Mojab F, Mohammadbeigi A. Effect of hydroalcoholic extracts of capsella bursa-pastoris on heavy menstrual bleeding: a randomized clinical trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2018; 24(7):694-700.
 19. Keshavarzinejad M, Heydari M. Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Capsella Bursa Pastoris on Postpartum Pain and Volume of Bleeding, a Randomized Clinical Trial. Journal of Health and Care 2023; 24(4):331-41.
 20. Alcaraz MJ, Hoult JR. Actions of flavonoids and the novel anti-inflammatory flavone, hypolaetin-8-glucoside, on prostaglandin biosynthesis and inactivation. Biochemical pharmacology 1985; 34(14):2477-82.
 21. Reyhani T, Jafarnejad F, Behnam H, Ajam M, Baghaei M. The effect of brisk walking on primary dysmenorrhea in girl students. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2013; 16(46):14-9.
 22. Sabzaligol M, Safari N, Baghcjeghi N, Latifi M, Bekhradi R, Taghizadeh M, Zareie F. The effect of Aloevera gel on prineal pain & wound healing after episiotomy. Complementary Medicine Journal 2014; 4(2):766-75.
 23. Ahmadi S, Jannesari S, Nasiri M, Sahranavard S. Comparing the Effect of Ginger-Lavender, Ginger and Mefenamic Acid Capsules on the Severity of Primary Dysmenorrhea among University Students: A Triple-Blind Clinical Trial. Journal of Midwifery & Reproductive Health 2023; 11(2).
 24. Kerami A, Momeni H, Mahmoudi M, Nasiri A, Shokhmgar Z, Sanagoo A, Jafaripour H, Mirshekari L, Salehi A. The effects of the medicinal plant of marigold and mefenamic acid capsules on pain in girls with primary dysmenorrhea. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility Year 2023; 26(2):56-64.
 25. Toker G, Küpeli E, Memisoğlu M, Yesilada E. Flavonoids with antinociceptive and anti-inflammatory activities from the leaves of Tilia argentea (silver linden). Journal of ethnopharmacology 2004; 95(2-3):393-7.
 26. Özek M, Üresin Y, Güngör M. Comparison of the effects of specific and nonspecific inhibition of nitric oxide synthase on morphine analgesia, tolerance and dependence in mice. Life sciences 2003; 72(17):1943-51.
 27. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in the treatment of primary dysmenorrhea in Iran: a review article. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2015; 18(160):14-31.
 28. Choi WJ, Kim SK, Park HK, Sohn UD, Kim W. Anti-inflammatory and anti-superbacterial properties of sulforaphane from shepherd's purse. The Korean journal of physiology & pharmacology: official journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology 2014; 18(1):33-9.
 29. Shahroud I. Comparison the effect of mefenamic acid and Matricaria Chamomilla on primary dysmenorrhea in Kashan medical university students. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2013; 13(4):413-20.
 30. Zeraati F, Shobeiri F, Nazari M, Araghchian M, Bekhradi R. Comparative evaluation of the efficacy of herbal drugs (fennelin and vitagnus) and mefenamic acid in the treatment of primary dysmenorrhea. Iranian journal of nursing and midwifery research 2014; 19(6):581.
 31. Modarres M, Ali M, Oshrieh Z, Mehran A. Comparison of the effect of mefenamic acid and matricaria camomilla capsules on primary dysmenorrhea. Journal of Babol University of Medical Sciences 2011; 13(3):50-8.
 32. Ghalandari S, Kariman N, Sheikhan Z, Mojab F, Mirzaei M, Shahrahmani H. Effect of hydroalcoholic extract of Capsella bursa pastoris on early postpartum hemorrhage: A clinical trial study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2017; 23(10):794-9.
 33. Behmanesh E, Delavar MA, Kamalinejad M, Khafri S, Shirafkan H, Mozaffarpur SA. Effect of eryngo (Eryngium caucasicum Trautv) on primary dysmenorrhea: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 2019; 58(2):227-33.