آیا عملکرد جنسی زنان مبتلا به چاقی متفاوت است؟ یک مطالعه مروری با استفاده از پرسشنامه "شاخص کارکرد جنسی زنان"

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران

2 دانشیار، گروه بهداشت باروری،دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

3 دانشیار، متخصص جراحی و فلوشیپ جراحی گوارش ( کولورکتال ) ، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به شیوع روز افزون چاقی، اهمیت بررسی ارتباط بین اختلال عملکرد جنسی و چاقی در زنان، اهمیت نیازهای جنسی زنان چاق و اهمیت مطالعات مروری که به جمع بندی نتایج مطالعات مشابه می پردازد، مطالعه حاضر به صورت نظام مند با هدف تعیین عملکرد جنسی در زنان مبتلا به چاقی با استفاده از پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان انجام شد.

روش ها: در این مطالعه مرور سیستماتیک، براساس چک لیست پریزما، مروری بر متون با رویکرد نظام مند در زمینه بررسی عملکرد جنسی در زنان چاق با استفاده از پرســشنامــه FSFI انجام شد.

یافته ها: در این مطالعه 761 مقاله در ابتدا از پایگاه ها و منابع مورد بررسی استخراج شد، که در نهایت 5 مقاله چاپ دارای معیارهای ورود به این مرور سیستماتیک بودند. از میان مقالات، 4 مقاله به زبان انگلیسی و 1 مقاله به زبان فارسی بود. در این مطالعات نمرات عملکرد جنسی حاصل از گروه چاق بصورت نمره کل، میـل جنسـی، تحریـک یـا برانگیختگـی جنسـی، رطوبـت مهبلـی، ارگاسـم، رضـایت جنسی و درد مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از بیشتر مطالعات مورد بررسی در این مرور سیستماتیک، اختلال عملکرد جنسیدر زنان مبتلا به چاقی بیشتر است و اختلالات مرتبط با چاقی یک وضعیت پیچیده است که با طیف وسیعی از عوامل اجتماعی، روانی و بیولوژیکی مرتبط است. لذا توصیه به ارزیابی عملکرد جنسی بطور معمول در افراد چاق کمک می کند تا افرادی که نیاز به مداخله دارند شناسایی شده و تحت درمان قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Is the sexual performance of obese women different? A review study using “the female sexual function index” questionnaire

نویسندگان [English]

  • maryam amighi 1
  • zohreh keshavarz 2
  • Mahdi Alam-Rajabi 3
  • Malihe Nasiri 4
1 Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Midwifery, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Colorectal Surgery, Iran University of Medical Sciences, Firozgar Hospital, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction and aims: Considering the increasing prevalence of obesity, the importance of examining the relationship between sexual dysfunction and obesity in women, the importance of the sexual needs of obese women, and the importance of systematic reviews that summarize the results of similar studies, the present study was conducted to determine sexual performance in women with obesity using the questionnaire of the female sexual function index (FSFI).

Materials and methods: In this systematic review, based on the PRISMA checklist, a literature review was conducted with a systematic approach in the field of examining sexual function in obese women using the FSFI questionnaire.

Results: In this study, 761 articles were initially extracted from the investigated databases and sources, and finally, five published articles met the criteria for entering this systematic review. Among the articles, four articles were in English, and 1 article was in Persian. In these studies, the sexual performance scores obtained from the obese group were evaluated as a total score, sexual desire, sexual arousal, vaginal moisture, orgasm, sexual satisfaction, and pain.

Conclusions: According to most of the studies examined in this systematic review, sexual dysfunctional in obese women is high and obesity-related sexual dysfunction is a complex condition related to a wide range of social, psychological, and biological factors. Therefore, the recommendation to evaluate the sexual function usually in obese people helps to identify and treat people who need intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • obesity
  • sexual function
  • sexual disorder
  • women