دوره و شماره: دوره 26، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 1-88 
بررسی پرپ واژینال با کلرهگزیدین قبل از سزارین بر میزان آندومتریت و عفونت زخم بعد از جراحی

صفحه 20-29

10.22038/ijogi.2024.73947.5803

دکتر خدیجه علمی زاده؛ دکتر شکوه السادات حاج سید ابوترابی؛ دکتر نصیبه پارسایی اطهر؛ سیمین دخت مولاوردیخانی


بررسی فراوانی ویروس ابشتین- بار در نمونه‌های بافتی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد

صفحه 30-38

10.22038/ijogi.2024.77354.5965

دکتر احمد تفقد؛ دکتر سمانه سجادی؛ محمدحسین طاهری نژاد؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر سحر روانشاد