تأثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر کیفیت زندگی و خواب زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. مرکز تحقیقات مامایی پرستاری جامعه‌نگر، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 مرکز تحقیقات مامایی پرستاری جامعه‌نگر، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

 مقدمه: بارداری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دوران زندگی زنان، تأثیرات زیادی بر وضعیت جسمانی، روانی و عملکردی آنان دارد. این تغییرات می­ تواند کیفیت زندگی و خواب زنان باردار را متأثر نماید. انجام ورزش در طول بارداری می­ تواند تأثیرات مثبتی برای زن باردار داشته باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ورزش قدرتی پیلاتس بر کیفیت زندگی و خواب زنان باردار انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1399 بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد انجام شد. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. زنان باردار گروه مداخله از هفته 20 حاملگی، ملزم به شرکت در 2 جلسه پیلاتس در هفته به‌مدت 12 هفته بودند. در پایان مطالعه (هفته 38) زنان باردار پرسشنامه ­های کیفیت زندگی SF-36 و کیفیت خواب پیترزبورگ را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های تی تست و من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: در این مطالعه پیلاتس تأثیر مثبتی بر کیفیت خواب (08/0>p) و زندگی زنان باردار (001/0>p) داشت.
نتیجه­ گیری: با توجه به تأثیرات مثبت تمرینات پیلاتس بر کیفیت زندگی و خواب و گزارش نشدن آثار منفی در این مطالعه، می ­توان به زنان باردار، انجام پیلاتس در بارداری را پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 12-week Pilates on quality of life and sleep in pregnant women

نویسندگان [English]

 • Bahareh Mottaghi 1
 • Fereshteh Aein 2
1 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran. Community-Oriented Nursing Midwifery Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
2 Community-Oriented Nursing Midwifery Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran. Associate Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy, as one of the most important periods in a woman's life, has many effects on the physical, psychological and functional condition of women. These changes can affect the quality of life and sleep in pregnant women. Exercising during pregnancy can have positive effects on pregnant women. Therefore, the present study was performed with aim to examine the effect of Pilates exercise on the quality of life and sleep in pregnant women.
Methods: This double-blind randomized clinical trial study was performed in 2020 on 60 pregnant women who referred to health centers in Shahrekord. The participants were randomly divided into the intervention and control groups. The pregnant women in the intervention group were required to participate in two Pilates sessions per week for 12 weeks from 20th weeks of pregnancy. At the end of the study (week 38), pregnant women completed the SF-36 quality of life and Petersburg sleep quality questionnaires. Data were analyzed using SPSS software (version 23) and t-test and Mann-Whitney test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, Pilates had a positive effect on the quality of sleep (P<0.08) and life of pregnant women (P<001).
Conclusion: Considering the positive effects of Pilates exercises on the quality of life and sleep and the lack of negative effects reported in this study, Pilates during pregnancy can be suggested to pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of life
 • Quality of sleep
 • Pilates
 1. Abbaszadeh F, Baghery A, Mehran NA. Quality of life among pregnant women. Hayat 2009; 15(1):41-48.
 2. Ghodsi Z, Asltoghiri M. Maternal exercise during pregnancy and neonatal outcomes in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012; 46:2877-81.
 3. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al . Williams Obstetrics. 25nd ed . New York: McGraw-Hill; 2018.
 4. Zahedi M, Deris F. The quality of life in pregnant women in Farokhshahr city, 2012. Journal of clinical nursing and midwifery 2014; 3(3):63-9.
 5. Gariepy A, Lundsberg LS, Vilardo N, Stanwood N, Yonkers K, Schwarz EB. Pregnancy context and women’s health-related quality of life. Contraception 2017; 95(5):491-9.
 6. Lagadec N, Steinecker M, Kapassi A, Magnier AM, Chastang J, Robert S, et al. Factors influencing the quality of life of pregnant women: a systematic review. BMC pregnancy and childbirth 2018; 18:1-4.
 7. Sedaghati P, Daneshmandi, Saremi, Ashtari. Does aquagymnastic training promote the quality of life among the pregnant women?. cmja 2017; 7(3):1958-67.
 8. Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U, Suhonen-Malm AS, Myllylä VV. Effects of pregnancy on mothers' sleep. Sleep medicine 2002; 3(1):37-42.
 9. Ertmann RK, Nicolaisdottir DR, Kragstrup J, Siersma V, Lutterodt MC. Sleep complaints in early pregnancy. A cross-sectional study among women attending prenatal care in general practice. BMC Pregnancy and Childbirth 2020; 20(1):1-9.
 10. Laitinen L, Nurmi M, Rautava P, Koivisto M, Polo-Kantola P. Sleep quality in women with nausea and vomiting of pregnancy: a cross-sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth 2021; 21(1):1-9.
 11. da Silva SG, Hallal PC, Domingues MR, Bertoldi AD, Silveira MF, Bassani D, et al. A randomized controlled trial of exercise during pregnancy on maternal and neonatal outcomes: results from the PAMELA study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2017; 14(1):1-1.
 12. Sekendiz B, Altun Ö, Korkusuz F, Akın S. Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females. Journal of bodywork and movement therapies 2007; 11(4):318-26.
 13. Mazzarino M, Kerr D, Wajswelner H, Morris ME. Pilates method for women's health: systematic review of randomized controlled trials. Archives of physical medicine and rehabilitation 2015; 96(12):2231-42.
 14. Giacomini MB, da Silva AM, Weber LM, Monteiro MB. The Pilates Method increases respiratory muscle strength and performance as well as abdominal muscle thickness. Journal of bodywork and movement therapies 2016; 20(2):258-64.
 15. Nascimento SL, Surita FG, Cecatti JG. Physical exercise during pregnancy: a systematic review. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2012; 24(6):387-94.
 16. Mazzarino M, Kerr D, Morris ME. Pilates program design and health benefits for pregnant women: A practitioners' survey. Journal of bodywork and movement therapies 2018; 22(2):411-7.
 17. Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry research 1989; 28(2):193-213.
 18. Reza H, Kian N, Pouresmail Z, Masood K, Bagher MS, Cheraghi MA. The effect of acupressure on quality of sleep in Iranian elderly nursing home residents. Complementary therapies in clinical practice 2010; 16(2):81-5.
 19. Fallahzadeh H, Balanian S, Sharifabad MA. Evaluation of Sf-36 questionnaire dimensions in quality of life of postmenopausal women referring to Yazd city health centers in 2019. The Journal of Tolooebehdasht 2021; 19(5):1-11.
 20. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M.S. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Payesh 2006; 5(1):49-56.
 21. Ghafari R, Rafiei M, Taheri Nejad MR. Assessment of health related quality of life by SF-36 version 2 in general population of Qom city. Journal of Arak University of Medical Sciences 2014;16(11):63-72.
 22. Gustafsson MK, Stafne SN, Romundstad PR, Mørkved S, Salvesen KÅ, Helvik AS. The effects of an exercise programme during pregnancy on health‐related quality of life in pregnant women: a Norwegian randomised controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2016; 123(7):1152-60.
 23. Sedaghati P. Does aquagymnastic training promote the quality of life among the pregnant women?. Complementary Medicine Journal 2017; 7(3):1958-67.
 24. Arizabaleta AV, Buitrago LO, de Plata AC, Escudero MM, Ramírez-Vélez R. Aerobic exercise during pregnancy improves health-related quality of life: a randomised trial. Journal of physiotherapy 2010; 56(4):253-8.
 25. Vancini RL, Rayes AB, Lira CA, Sarro KJ, Andrade MS. Pilates and aerobic training improve levels of depression, anxiety and quality of life in overweight and obese individuals. Arquivos de neuro-psiquiatria 2017; 75:850-7.
 26. Karimi FZ, Nosrati Hadiabad SF, Abdollahi M, Karimi L. Frequency of sleep disorders and individual related factors in pregnant women referred to Mashhad health centers in 2019. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(1):25-32.
 27. Zaky NH. The relationship between quality of sleep during pregnancy and birth outcome among primiparae. OSR Journal of Nursing and Health Science 2015; 4(5):90-101.
 28. Zar A, Alavi S, Ahmadi F, Rezaie F, Mirghaderi F. Effects of physical activity and exercise on sleep quality in postmenopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):19-24.
 29. Akbari Kamrani AA, Shams A, Abdoli B, Shamsipour Dehkordi P, Mohajeri R. The effect of low and moderate intensity aerobic exercises on sleep quality in older adults. Iranian Journal of Ageing 2015; 10(1):72-81.
 30. Azward H, Ramadhany S, Pelupessy N, Usman AN, Bara FT. Prenatal yoga exercise improves sleep quality in the third trimester of pregnant women. Gaceta Sanitaria 2021; 35:S258-62.
 31. Kocsis I, Szilágyi T, Turos J, Bakó A, Frigy A. Effect of a gymnastics program on sleep characteristics in pregnant women. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 2017; 56(2):204-9.