کارایی و ایمنی استفاده از بیهوشی بدون مخدر در جراحی‌های زنان و زایمان: مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 رزیدنت بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 مربی گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: محققان همواره به‌دنبال استفاده از داروهای بیهوشی­ بدون مخدر در جراحی‌های زنان و زایمان بوده‌اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی و ایمنی استفاده از بیهوشی بدون مخدر در مقایسه با بیهوشی معمول با مخدر در درمان درد و عوارض پس از جراحی انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مرور نظام‌مند، طبق بیانیه PRISMA، پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Medline، Embase، Scopus و کتابخانه کاکرین، و همچنین پایگاه داده فارسی SID و magiran با کمک موتور جست‌و‌جوی گوگل بین سال‌های 1990 تا انتهای 2022 مورد جستجو قرار گرفتند. مطالعاتی که در یک طراحی مطالعه کارآزمایی و یا مشاهده‌ای، به مقایسه بیهوشی با داروهای بر اساس مخدر و بدون مخدر پرداخته بودند، استخراج و شواهد کیفی از نتایج مطالعات سنتز شدند.
یافته ­ها: در این مرور سیستماتیک، 11 مطالعه شامل داروهای القاء بیهوشی، نگهداری بیهوشی و مدیریت درد پس از جراحی مورد بررسی قرار گرفت. برای مدیریت درد پس از جراحی، داروهای غیراوپیوئیدی از جمله کترولاک، پاراستامول، پاراستامول + کترولاک، تنوکسیکام و دیکلوفناک استفاده شدند و در صورت عدم کفایت مدیریت درد، داروهای نجات اوپیوئیدی مانند ترامادول، مورفین و فنتانیل نیز مصرف شدند. در مجموع، داروهای غیراوپیوئیدی مانند پاراستامول و ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی، ایمنی بیشتری نسبت به مواد اوپیوئیدی داشتند و در برخی موارد می‌توانند به همان اندازه یا بیشتر در تسکین درد و بیهوشی مؤثر باشند، با این‌حال این تسکین درد و بیهوشی بسته به نوع دارو متفاوت است. کیفیت شواهد استخراج شده بر اساس مقیاس خطر سوگیری کاکرین و نیوکاسل- اتاوا پایین بود.
نتیجه ­گیری: استفاده از تکنیک‌های القاء و نگهدارنده بیهوشی با استفاده از مواد غیراوپیوئیدی در سزارین و سایر جراحی‌های زنان و زایمان می‌تواند به کاهش مصرف مواد اوپیوئیدی و عوارض جانبی مرتبط مانند ایست قلبی-تنفسی، بهبود کنترل درد و افزایش بهبودی پس از جراحی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy and safety of non-narcotic anesthesia in obstetrics and gynecology surgeries: a systematic review

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hoseynipouya 1
 • Ahmad Rastgarian 2
 • Navid Kalani 3
 • Naser Hatami 4
 • Mohammad Hasan Damshenas 2
 • Somayeh Mehrpour 5
1 Resident, Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Instructor, Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
4 Physician, Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Assistant professor, Department of anesthesiology, Faculty of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Researchers have always been investigating the non-narcotic medications for obstetrics and gynecology surgeries. The present study was performed with aim to investigate the efficacy and safety of using anesthesia without narcotics compared to conventional anesthesia with narcotics in the treatment of pain and complications after surgery.
Methods: In this systematic review study, according to the PRISMA statement, electronic databases of ‎PubMed, Medline, Embase, Scopus and Cochrane library, as well as the Persian databases of SID and Magiran ‎were searched with the help of Google Scholar between 1990 and the end of 2022. The studies which compared anesthesia with narcotic-based and non-narcotic-based drugs in a clinical trial or observational study design were extracted and qualitative evidence was synthesized from the results of the studies.
Results: In this systematic review, 11 studies including anesthesia induction drugs, anesthesia maintenance and postoperative pain management were examined. For post-surgical pain management, non-opioid drugs such as ketorolac, paracetamol, paracetamol + ketorolac, tenoxicam and diclofenac were used, and in the case of insufficient pain management, opioid rescue drugs such as tramadol, morphine and fentanyl were also used. In general, non-opioid drugs such as paracetamol and non-steroid anti-inflammatory medications are safer than opioids and, in some cases, can be as effective or more effective in providing pain relief and anesthesia; however this pain relief and anesthesia varies depending on the type of drug. The quality of extracted evidence was low according to the Cochrane and Newcastle-Ottawa risk of bias scale.
Conclusion: The use of anesthesia induction and maintenance techniques using non-opioid substances in cesarean and other gynecological surgeries can help to reduce the consumption of opioids and related side effects, such as cardiopulmonary arrest, improve pain control and improve recovery after surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anesthesia
 • Cesarean section
 • Obstetrics and Gynecology
 • Systematic review
 1. Toledano RD, Kodali BS, Camann WR. Anesthesia drugs in the obstetric and gynecologic practice. Reviews in Obstetrics and Gynecology 2009; 2(2):93.
 2. Braveman FR, Hines RL. Obstetric and gynecologic anesthesia: The requisites. Elsevier; 2006.
 3. Zabetian H, Rahmanian M, Tadayon N, Kalani N. Comparison of pain with bupivacaine and bupivacainesufentanil combination in women undergoing cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(8):8-18.
 4. Kumar K, Kirksey MA, Duong S, Wu CL. A review of opioid-sparing modalities in perioperative pain management: methods to decrease opioid use postoperatively. Anesthesia & Analgesia 2017; 125(5):1749-60.
 5. Gabriel RA, Swisher MW, Sztain JF, Furnish TJ, Ilfeld BM, Said ET. State of the art opioid-sparing strategies for post-operative pain in adult surgical patients. Expert opinion on pharmacotherapy 2019; 20(8):949-61.
 6. Ghai B, Jafra A, Bhatia N, Chanana N, Bansal D, Mehta V. Opioid sparing strategies for perioperative pain management other than regional anaesthesia: A narrative review. Journal of Anaesthesiology, Clinical Pharmacology 2022; 38(1):3.
 7. Choi JW, Joo JD, Kim DW, In JH, Kwon SY, Seo K, et al. Comparison of an intraoperative infusion of dexmedetomidine, fentanyl, and remifentanil on perioperative hemodynamics, sedation quality, and postoperative pain control. Journal of Korean medical science 2016; 31(9):1485-90.
 8. Gazi M, Abitağaoğlu S, Turan G, Köksal C, Akgün FN, Arı DE. Evaluation of the effects of dexmedetomidine and remifentanil on pain with the analgesia nociception index in the perioperative period in hysteroscopies under general anesthesia: A randomized prospective study. Saudi Medical Journal 2018; 39(10):1017.
 9. Hakim KY, Wahba WZ. Opioid-free total intravenous anesthesia improves postoperative quality of recovery after ambulatory gynecologic laparoscopy. Anesthesia, essays and researches 2019; 13(2):199.
 10. Jung HS, Joo JD, Jeon YS, Lee JA, Kim DW, In JH, et al. Comparison of an intraoperative infusion of dexmedetomidine or remifentanil on perioperative haemodynamics, hypnosis and sedation, and postoperative pain control. Journal of International Medical Research 2011; 39(5):1890-9.
 11. Salman N, Uzun Ş, Coşkun F, Salman MA, Salman AE, Aypar U. Dexmedetomidine as a substitute for remifentanil in ambulatory gynecologic laparoscopic surgery. Saudi Med J 2009; 30(1):77-81.
 12. Chinachoti T, Werawatganon T, Suksompong S, Techanivate A, Kitsampanwong W, Tansui R, et al. A multicenter randomized double-blind comparison of remifentanil and alfentanil during total intravenous anaesthesia for out-patient laparoscopic gynaecological procedures. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet Thangphaet 2000; 83(11):1324-32.
 13. Ferrarezi WP, Braga AD, Ferreira VB, Mendes SQ, Brandão MJ, Braga FS, et al. Spinal anesthesia for elective cesarean section. Bupivacaine associated with different doses of fentanyl: randomized clinical trial. Brazilian Journal of Anesthesiology 2021; 71:642-8.
 14. Jakobsson J, Davidson S, Andreen M, Westgreen M. Opioid supplementation to propofol anaesthesia for outpatient abortion: a comparison between alfentanil, fentanyl and placebo. Acta anaesthesiologica scandinavica 1991; 35(8):767-70.
 15. Song D, White PF. Remifentanil as an adjuvant during desflurane anesthesia facilitates early recovery after ambulatory surgery. Journal of Clinical Anesthesia 1999; 11(5):364-7.
 16. Enten G, Shenouda MA, Samuels D, Fowler N, Balouch M, Camporesi E. A retrospective analysis of the safety and efficacy of opioid-free anesthesia versus opioid anesthesia for general cesarean section. Cureus 2019; 11(9).
 17. Suzuki H, Kamiya Y, Fujiwara T, Yoshida T, Takamatsu M, Sato K. Intrathecal morphine versus epidural ropivacaine infusion for analgesia after Cesarean section: a retrospective study. JA clinical reports 2015; 1:1-6.
 18. Othman M, Jones L, Neilson JP. Non‐opioid drugs for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2012(7).
 19. Blanton E, Lamvu G, Patanwala I, Barron KI, Witzeman K, Tu FF, et al. Non-opioid pain management in benign minimally invasive hysterectomy: a systematic review. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2017; 216(6):557-67.
 20. Ji YD, Harris JA, Gibson LE, McKinley SK, Phitayakorn R. The efficacy of liposomal bupivacaine for opioid and pain reduction: a systematic review of randomized clinical trials. Journal of Surgical Research 2021; 264:510-33.
 21. Ahmad G, Attarbashi S, O’Flynn H, Watson AJ. Pain relief in office gynaecology: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2011; 155(1):3-13.
 22. Gerlach AT, Dasta JF. Dexmedetomidine: an updated review. Annals of Pharmacotherapy 2007; 41(2):245-54.
 23. Feld JM, Hoffman WE, Stechert MM, Hoffman IW, Ananda RC. Fentanyl or dexmedetomidine combined with desflurane for bariatric surgery. Journal of clinical anesthesia 2006; 18(1):24-8.
 24. Haas DA, Harper DG. Ketamine: a review of its pharmacologic properties and use in ambulatory anesthesia. Anesthesia progress 1992; 39(3):61.
 25. Safavi MR, Honarmand A. Magnesium sulfate pretreatment to alleviate pain on propofol injection: a comparison with ketamine or lidocaine. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2007; 17(60):30-8.