اثر تزریق بولوس فنیل‌افرین و نوراپی‌نفرین در پیشگیری از افت فشار خون در بی‌حسی نخاعی بیماران تحت عمل سزارین الکتیو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک‌سوکور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

4 دانشیار گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

5 کارشناس ارشد مامایی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: بی‌حسی نوروآگزیال به‌عنوان کارآمدترین روش برای کاهش درد در طی زایمان به‌شمار می‌رود. افت فشارخون به‌دنبال بی‌حسی نخاعی به‌طور شایع در جراحی سزارین رخ می‌دهد. استفاده از وازوپرسورها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشگیری و درمان افت فشارخون می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر بولوس نوراپی‌نفرین و فنیل‌افرین در پیشگیری از افت فشار خون در بی‌حسی نخاعی در بیماران تحت عمل سزارین انتخابی انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1401 بر روی ۹۰ نفر از زنان باردار ۴۱-36 هفته کاندید سزارین الکتیو بدون ممنوعیت برای بی‌حسی انجام شد. بلافاصله بعد از بی‌حسی نخاعی برای گروه اول، داروی فنیل‌افرین (50 میکروگرم در میلی‌لیتر) و برای گروه دوم، نوراپی‌نفرین (5 میکروگرم در میلی‌لیتر) تزریق شد. علائم حیاتی به‌صورت غیرتهاجی مانیتور و ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های تی‌تست، یو من ویتنی، کای اسکوئر و دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: میانگین فشار خون سیستول (001/0=p)، فشار خون دیاستول (001/0=p) و فشار خون متوسط شریانی (003/0=p) در گروه نوراپی‌نفرین در 6 دقیقه اول به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه درمانی فنیل­ افرین بود. ضربان قلب (001/0=p) در گروه نوراپی‌نفرین در 6 دقیقه اول نسبت به گروه فنیل­ افرین به‌طور معناداری بیشتر بود.
نتیجه­ گیری: تغییرات همودینامیک به‌دنبال تجویز دوز بولوس نوراپی‌نفرین در مقایسه با فنیل­ افرین کمتر است و سبب کنترل بهتر فشار خون و ضربان قلب می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of bolus injection of phenylephrine and norepinephrine in preventing hypotension in spinal anesthesia in patients undergoing elective cesarean section: a single-blind clinical trial study

نویسندگان [English]

 • Sepideh Yazdanpanah 1
 • Seyede Mahrokh Alinaghimaddah 2
 • Mahin Tatari 3
 • Arazbardi Ghorchaei 4
 • Zolaykha Karamelahi 5
1 Resident of Anesthesia, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesia, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 M.Sc. of Biostatistics, 5azar Clinical Research Development Unit (CRDU), Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
5 M.Sc. of Midwifery, 5azar Clinical Research Development Unit (CRDU), Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Neuraxial analgesia is the most efficient way to relieve pain during delivery. Hypotension is commonly occurred in cesarean surgery. The vasopressors are used as one of the most important methods of prevention and treatment of hypotension. So the present study was performed with aim to determine the effect of bolus norepinephrine and phenylephrine to prevent hypotension in spinal anesthesia in patients undergoing elective caesarean section.
Methods: This clinical trial study was conducted in 2022 on 90 pregnant women of 36-41 weeks who were candidates for elective cesarean section without anesthesia restrictions. Immediately after spinal anesthesia, phenylephrine (50 μg/ml) was injected for the first group and norepinephrine (5 μg/ml) for the second group. Vital signs were non-invasively monitored and recorded. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 19) and t-test, Man-Whitney U, Chi-square and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean systolic blood pressure (p=0.001), diastolic blood pressure (p=0.001) and mean arterial blood pressure (p=0.003) in the norepinephrine group in the first 6 minutes were significantly lower than the phenylephrine group. The heart rate (p=0.001) in the first 6 minutes was significantly higher in the norepinephrine group than the phenylephrine group.
Conclusion: Hemodynamic changes following the administration of bolus epinephrine are less compared to phenylephrine. It causes better control of blood pressure and heart rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood pressure
 • Cesarean section
 • Norepinephrine
 • Phenylephrine
 • Spinal anesthesia
 1. Gropper MA, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Leslie K. Miller's Anesthesia. 9nd Elsevier; 2019.
 2. Butwick AJ, Columb MO, Carvalho B. Preventing spinal hypotension during Caesarean delivery: what is the latest?. British Journal of Anaesthesia 2015; 114(2):183-6.
 3. Elnabtity AM, Selim MF. Norepinephrine versus ephedrine to maintain arterial blood pressure during spinal anesthesia for cesarean delivery: A prospective double-blinded trial. Anesthesia, essays and researches 2018; 12(1):92-7.
 4. Ngan Kee WD, Lee SW, Ng FF, Tan PE, Khaw KS. Randomized double-blinded comparison of norepinephrine and phenylephrine for maintenance of blood pressure during spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesthesiology 2015; 122(4):736-45.
 5. Wang X, Shen X, Liu S, Yang J, Xu S. The efficacy and safety of norepinephrine and its feasibility as a replacement for phenylephrine to manage maternal hypotension during elective cesarean delivery under spinal anesthesia. BioMed Research International 2018; 2018.
 6. Sharkey AM, Siddiqui N, Downey K, Xiang YY, Guevara J, Carvalho JC. Comparison of intermittent intravenous boluses of phenylephrine and norepinephrine to prevent and treat spinal-induced hypotension in cesarean deliveries: randomized controlled trial. Anesthesia & Analgesia 2019; 129(5):1312-8.
 7. Wang X, Mao M, Zhang SS, Wang ZH, Xu SQ, Shen XF. Bolus norepinephrine and phenylephrine for maternal hypotension during elective cesarean section with spinal anesthesia: a randomized, double-blinded study. Chinese medical journal 2020; 133(05):509-16.
 8. Vatankhah M, Sadeghi SE, Zarenezhad M, Rasekh Jahromi A, Kalani, N, Hatami N, et al. Low doses of propofol and midazolam on maternal hemodynamic symptoms and neonatal Apgar in women undergoing spinal anesthesia in cesarean section: A double-blind randomized clinical trial study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(2):41-49.
 9. Adibi P, Mehrpour S, Zarei T, Vatankhah M, Rahmanian E, Haghbeen M, et al. A systematic review and network meta-analysis of different forms of phenylephrine in the prevention of oxytocin-induced hypotension in cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2023; 25(12):93-101.
 10. Mohta M, Harisinghani P, Sethi AK, Agarwal D. Effect of different phenylephrine bolus doses for treatment of hypotension during spinal anaesthesia in patients undergoing elective caesarean section. Anaesthesia and Intensive Care 2015; 43(1):74-80.
 11. Mohta M, Garg A, Chilkoti GT, Malhotra RK. A randomised controlled trial of phenylephrine and noradrenaline boluses for treatment of postspinal hypotension during elective caesarean section. Anaesthesia 2019; 74(7):850-5.
 12. Cho WJ, Cho SY, Lee AR. Systemic hemodynamic effects of norepinephrine versus phenylephrine in intermittent bolus doses during spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesthesia & Pain Medicine 2020; 15(1):53-60.
 13. Mon W, Stewart A, Fernando R, Ashpole K, El-Wahab N, MacDonald S, et al. Cardiac output changes with phenylephrine and ephedrine infusions during spinal anesthesia for cesarean section: A randomized, double-blind trial. Journal of Clinical Anesthesia 2017; 37:43-8.
 14. Hasanin A, Amin S, Refaat S, Habib S, Zayed M, Elsayad M, et al. Norepinephrine versus phenylephrine infusion for prophylaxis against post-spinal anaesthesia hypotension during elective caesarean delivery: a randomised controlled trial. Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine 2019; 38(6):601-7.
 15. Vakili H, Enayati H, Dashipour A. Comparing intravenous phenylephrine and ephedrine for hypotension during spinal anesthesia for elective cesarean section: a randomized double-blind clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2017; 19(10).
 16. Wang T, He Q, Zhang W, Zhu J, Ni H, Yang R, et al. Determination of the ED50 and ED95 of intravenous bolus of norepinephrine for the treatment of hypotension during spinal anesthesia for cesarean delivery. Exp Ther Med 2020; 19(3):1763-70.