بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس با و بدون موسیقی بر زمان واکنشی شدن آزمون بدون استرس و ضربان پایه قلب جنین در زنان باردار نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات علوم و فناوری تولید مثل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران.

4 پزشک عمومی، گروه تحقیقات بالینی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج اسانس کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: زمان واکنشی شدن در آزمون بدون استرس کمتر در مطالعات بررسی شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس با و بدون موسیقی بر زمان واکنشی شدن آزمون بدون استرس و ضربان پایه قلب جنین در زنان نخست‌زا انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌گروهه در سال 1400-1399 بر روی 195 زن باردار نخست‌زا که به درمانگاه پره‌ناتال مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران مراجعه ­کردند، انجام شد. افراد به‌ طور تصادفی در سه گروه 65 نفره رایحه اسطوخودوس، رایحه اسطوخودوس- موسیقی و کنترل قرار گرفتند. در گروه رایحه اسطوخودوس 4 قطره اسانس اسطوخودوس 10% استنشاق می­ شد. در گروه رایحه اسطوخودوس- موسیقی شرکت‌کنندگان به موسیقی (صداهای طبیعت) نیز گوش می­ دادند. پس از مداخله، آزمون بدون استرس در هر سه گروه به‌مدت 20 دقیقه انجام شد. زمان واکنشی شدن آزمون بدون استرس و تعداد ضربان پایه قلب جنین به‌عنوان پیامد اولیه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه، تعقیبی توکی، تی زوجی، کای ­اسکوئر و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: میانگین زمان شروع آزمون تا واکنشی شدن آزمون بدون استرس جنین در دو گروه مداخله ی رایحه اسطوخودوس (11/4±05/7 دقیقه) و ترکیب رایحه اسطوخودوس- موسیقی (59/3±04/6 دقیقه) کمتر از گروه کنترل (32/5±43/10 دقیقه) بود. نتایج آزمون در 64 نفر (5/98%) در هر یک از گروه­های مداخله و 52 نفر (80%) در گروه کنترل واکنشی بود (001/0p<). دو گروه مداخله از نظر زمان واکنشی شدن تفاوت معنی‌داری نداشتند (144/0=p). در طی انجام آزمون، سه گروه از نظر میانگین ضربان پایه قلب جنین تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (729/0=p).
نتیجه ­گیری: ترکیب رایحه اسطوخودوس و موسیقی بر کوتاه شدن زمان واکنشی شدن آزمون در مقایسه با رایحه اسطوخودوس به‌تنهایی تأثیر بیشتری نداشت، لذا استفاده از رایحه اسطوخودوس برای کاهش زمان واکنشی شدن آزمون پیشنهاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of lavender aromatherapy with and without music on the reactivity time of the non-stress test and basal fetal heart rate in primiparous women: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Nasrin Rezaei 1
 • Maryam Keshavarz 2
 • Fatemeh Sarvi 3
 • Reza Bekhradi 4
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Reproductive Sciences and Technology Research Center, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Public Health, School of Health, Larestan University of Medical Sciences, Larestan, Iran.
4 General Physician, Clinical Research Group, Barij Medicinal Plants Research Center, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The reactivity time of the non-stress test (NST) has been less investigated in the studies. The present study was performed with aim to investigate the effect of lavender aromatherapy with and without music on the reactivity time of NST and basal fetal heart rate in primiparous women.
Methods: This three-group randomized clinical trial study was conducted between 2020-2021 on 195 primiparous women who referred to the prenatal clinic of Shahid Akbar Abadi educational and medical center in Tehran. The participants were randomly allocated into three groups: lavender aromatherapy, lavender aromatherapy-music, and control (n=65 in each group). In the lavender aromatherapy group, four drops of 10% lavender essence was inhaled. In the lavender aromatherapy-music group, participants also listened to music (nature sounds). After the intervention, NST was performed in all three groups for 20 minutes. The reactivity time of the NST and the number of basal fetal heart rate were considered as primary outcomes. The data were analyzed by statistical software (version 16), and one-way analysis of variance, Tukey's post hoc, paired t-test, chi-square, and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean reactivity time of the NST in the two intervention groups: lavender aromatherapy (7.05±4.11 minutes) and the combination of lavender aromatherapy and music therapy (6.04±3.59 minutes) was lower than the control group (10.43±5.32 minutes). The NST results were reactive in 64 (98.5%) of the cases in each of the intervention groups and 52 (80%) in the control group (P<0.001). There was no significant statistical difference between the two intervention groups in reactivity time of the NST (p= 0.144). During the NST, the three groups did not have a statistically significant difference in the mean basal fetal heart (p= 0.729).
Conclusion: The combination of lavender aromatherapy and music did not have a more effect on shortening the reactivity time of the NST when compared to lavender oil use alone. Therefore, the use of lavender aromatherapy is suggested to reduce the reactivity time of the NST.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Non-stress test
 • lavender
 • aromatherapy
 • music
 1. Lowdermilk DL, Cashion K, Perry SE, Alden KR, Olshansky E. Maternity and Women's Health Care E-Book. Elsevier Health Sciences; 2019.
 2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al . Williams Obstetrics. 25nd ed . New York: McGraw-Hill; 2018.
 3. Küçükkelepçe DŞ, Taşhan ST. The effect of music on the results of a non-stress test: A non-randomized controlled clinical trial. European Journal of Integrative Medicine 2018; 18:8-12.
 4. Dolker HE, Basar F. The effect of music on the non-stress test and maternal anxiety. Complementary therapies in clinical practice 2019; 35:259-64.
 5. Quzmar Y, Istiatieh Z, Nabulsi H, Zyoud SE, Al-Jabi SW. The use of complementary and alternative medicine during pregnancy: a cross-sectional study from Palestine. BMC Complementary Medicine and Therapies 2021; 21(1):1-0.
 6. Iskender Ö, Kaplan S. The association between quality of life and complementary and alternative medicine use in pregnant women with hyperemesis gravidarum. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2021; 47(6):2005-13.
 7. Di Vito M, Cacaci M, Martini C, Barbanti L, Mondello F, Sanguinetti M, et al. Is aromatherapy effective in obstetrics? A systematic review and meta‐analysis. Phytotherapy Research 2021; 35(5):2477-86.
 8. Nwebube C, Glover V, Stewart L. Prenatal listening to songs composed for pregnancy and symptoms of anxiety and depression: a pilot study. BMC complementary and alternative medicine 2017; 17:1-5.
 9. Chang HC, Yu CH, Chen SY, Chen CH. The effects of music listening on psychosocial stress and maternal–fetal attachment during pregnancy. Complementary therapies in medicine 2015; 23(4):509-15.
 10. Ciğerci Y, Kısacık ÖG, Özyürek P, Çevik C. Nursing music intervention: A systematic mapping study. Complementary therapies in clinical practice 2019; 35:109-20.
 11. Basiri Moghadam K, Baradaran R, Mahmoudian A, Sadeghian A. Effect of Music Therapy on Intraoperative Hemorrhage in Patients Undergoing Cesarean Section with Spinal Anesthesia. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(9):27-34.
 12. Estrella‐Juarez F, Requena‐Mullor M, Garcia‐Gonzalez J, Lopez‐Villen A, Alarcon‐Rodriguez R. Effect of virtual reality and music therapy on the physiologic parameters of pregnant women and fetuses and on anxiety levels: a randomized controlled trial. Journal of Midwifery & Women's Health 2023; 68(1):35-43.
 13. Gebuza G, Zaleska M, Kaźmierczak M, Mieczkowska E, Gierszewska M. The effect of music on the cardiac activity of a fetus in a cardiotocographic examination. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2018; 27(5):615-21.
 14. Khodakarami B, Janesari Ladani M, Kazemi F, Aghababaei S. The Effect of Music on Fetus Movement During Non-Stress Test. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2020; 28(4):1-8.
 15. Kafali H, Derbent A, Keskin E, Sİmavlİ S, Gözdemİr E. Effect of maternal anxiety and music on fetal movements and fetal heart rate patterns. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2011; 24(3):461-4.
 16. Khoshkholgh R, Keshavarz T, Moshfeghy Z, Akbarzadeh M, Asadi N, Zare N. Comparison of the effects of two auditory methods by mother and fetus on the results of non-stress test (baseline fetal heart rate and number of accelerations) in pregnant women: a randomized controlled trial. Journal of family & reproductive health 2016; 10(1):27.
 17. Sharifipour F, Bakhteh A, Mirmohammad Ali M. Effects of Citrus aurantium aroma on post-cesarean anxiety. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(170.169):12-20.
 18. Ogata K, Ataka K, Suzuki H, Yagi T, Okawa A, Fukumoto T, et al. Lavender oil reduces depressive mood in healthy individuals and enhances the activity of single oxytocin neurons of the hypothalamus isolated from mice: a preliminary study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020.
 19. Donelli D, Antonelli M, Bellinazzi C, Gensini GF, Firenzuoli F. Effects of lavender on anxiety: A systematic review and meta-analysis. Phytomedicine 2019; 65:153099.
 20. Ahmadi S, Jannesari S, Nasiri M, Sahranavard S. Comparing the Effect of Ginger-Lavender, Ginger and Mefenamic Acid Capsules on the Severity of Primary Dysmenorrhea among University Students: A Triple-Blind Clinical Trial. Journal of Midwifery & Reproductive Health 2023; 11(2).
 21. Najaf Najafi M, Dadgar S, Ghazanfarpour M. The effect of aromatherapy on quality of sleep in pre-post-menopausal women: A systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(Supplement):1-9.
 22. Ghani RM, Ibrahim AT. The effect of aromatherapy inhalation on nausea and vomiting in early pregnancy: a pilot randomized controlled trial. J Nat Sci Res 2013; 3(6):10-22.
 23. Ellis JM, Wells Y, Ong JS. Non-pharmacological approaches to pain management in residential aged care: a pre-post-test study. Clinical gerontologist 2019; 42(3):286-96.
 24. Santapuram P, Stone AL, Walden RL, Alexander L. Interventions for parental anxiety in preparation for pediatric surgery: A narrative review. Children 2021; 8(11):1069.
 25. Pirhadi M. The effect of vibroacoustic stimulation and music on fetal movement. International Journal of Pediatrics 2015; 3(5.1):903-8.
 26. Mirzakhani K, Hejazinia Z, Golmakani N, Mirteimouri M, Sardar MA, Shakeri MT. The effect of execution of exercise program with birth ball during pregnancy on anxiety rate in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(117):8-16.
 27. Finkelstein JB, Cahill D, Graber K, Tulley K, O'Connell B, Mednick L, et al. Anxiety, distress, and pain in pediatric urodynamics. Neurourology and Urodynamics 2020; 39(4):1178-84.
 28. Amzajerdi A, Keshavarz M, Sarvi F, Bekhradi R. The time effect of Mint and Lavender oil on nausea and vomiting of pregnancy based on Rhodes index. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(5):67-77.
 29. Mohammadi Payandar F, Tafazoli M, Mazloum SR, Salari R, Vagheie S, Sedighi T. The effect of aromatherapy with Citrus aurantium essential Oil on anxiety in women at risk of preterm labor. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 24(12):88-97.
 30. Tillett J, Ames D. The uses of aromatherapy in women's health. The Journal of perinatal & neonatal nursing 2010; 24(3):238-45.
 31. Kaviani M, Azima S, Alavi N, Tabaei MH. The effect of lavender aromatherapy on pain perception and intrapartum outcome in primiparous women. British Journal of Midwifery 2014; 22(2):125-8.
 32. Karimzadeh Z, Azizzadeh Forouzi M, Rahiminezhad E, Ahmadinejad M, Dehghan M. The effects of lavender and citrus aurantium on anxiety and agitation of the conscious patients in intensive care units: A parallel randomized placebo-controlled trial. BioMed Research International 2021; 2021:1-8.
 33. Lighaei S, Hosseini SE. Comparing effects of massage and aromatherapy with lavender and almond oil on labor time and pain and serum level of beta-endorphin in primiparous women. The Quartrely Journal of Animal Physiology and Development 2019; 12(1):81-95.
 34. Spiess D, Winker M, Chauveau A, Abegg VF, Potterat O, Hamburger M, Iran J Obstet Gynecol Infertil. Medicinal plants for the treatment of mental diseases in pregnancy: An in vitro safety assessment. Planta medica 2022; 88(12):1036-46.
 35. Romm A. Botanical medicine for Women's health E-book. 2nd ed. Elsevier Health Sciences; 2017.