دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 1-101 

اصیل پژوهشی

بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با میزان بقای دو ساله عاری از بیماری سرطان پستان

صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2019.13196

دکتر فاطمه همایی شاندیز؛ دکتر سیما کدخدایان؛ دکتر فائزه جعفریان؛ دکتر ایستک رضائی


بررسی ارتباط میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فریتین مایع آمنیوتیک سه ماهه دوم حاملگی با زایمان

صفحه 9-16

10.22038/ijogi.2019.13197

دکتر آتوسا دبیری اسکوئی؛ دکتر مهسا جمشید اصل؛ دکتر سقراط فقیه‌زاده؛ دکتر عبدالرضا اسماعیل‌زاده؛ فاطمه بیات


بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر منوراژی

صفحه 34-41

10.22038/ijogi.2019.13200

نسیم خادمی؛ دکتر پگاه مطوری‌پور؛ دکتر کتایون وکیلیان


بررسی تأثیر پماد کندر بر شدت درد و بهبود زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

صفحه 42-51

10.22038/ijogi.2019.13201

الهام لکی؛ شهناز ترک زهرانی؛ فراز مجاب؛ آرزو حیدری؛ مجتبی سلطانی کرمانشاهی


بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر تهوع و استفراغ در زنان باردار

صفحه 52-62

10.22038/ijogi.2019.13203

زهرا شورگشتی؛ دکتر خدیجه میرزایی؛ حمید چمنزاری؛ دکتر محسن اصغری نکاح؛ دکتر سلمه دادگر؛ زهرا امامی مقدم


مروری

بررسی همبستگی تعداد زایمان با میزان تراکم استخوان در زنان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 73-83

10.22038/ijogi.2019.13205

مرضیه ساعی قره‌ناز؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ ویدا قاسمی؛ زهرا کیانی؛ دکتر گیتی ازگلی