دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، تیر 1398، صفحه 1-102 
بررسی تأثیر زعفران بر شادمانی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 11-17

10.22038/ijogi.2019.13440

محبوبه قربانی؛ محبوبه طباطبایی چهر؛ مریم باقری؛ الهه سالاری؛ سکینه نظری


ارتباط سطوح سنجه‌های گلبول قرمز با خطر ابتلاء به دیابت بارداری (مطالعه مورد- شاهدی)

صفحه 36-43

10.22038/ijogi.2019.13443

مهتا عباسی فشمی؛ دکتر سپیده حاجیان؛ دکتر مریم افراخته؛ دکتر مهدی خباز خوب


بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شدت دیسمنوره اولیه و علائم سیستمیک همراه در دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صفحه 44-53

10.22038/ijogi.2019.13444

فاطمه‌السادات رهنمایی؛ دکتر مریم افراخته؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر فرید زایری؛ دکتر محمدرضا وفا؛ دکتر گیتی ازگلی


تأثیر درمان احتقان پستان با کمپرس گرم زنجبیل بر خودکارآمدی شیردهی

صفحه 54-62

10.22038/ijogi.2019.13445

مریم منظمی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر ملیحه عافیت؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


گزارش مورد

کیست درموئید رترورکتال (پره‌ساکرال)؛ گزارش مورد

صفحه 97-102

10.22038/ijogi.2019.13449

دکتر عطیه منصوری؛ نسرین کمالی؛ دکتر معصومه جاودان‌مهر؛ مصطفی صادقی