بررسی ارتباط میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فریتین مایع آمنیوتیک سه ماهه دوم حاملگی با زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پریناتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

2 دکترای تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

3 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

4 دانشیار گروه ایمنی‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات ژن‌درمانی سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

5 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان زودرس، یکی از عارضه‌های مهم بارداری است که تأثیر بسزایی در سلامت و مرگ‌و‌میر نوزادان دارد، لذا پیش­بینی و تشخیص زودهنگام آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فریتین مایع آمنیوتیک سه ماهه دوم حاملگی و زایمان پره­ترم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی تحلیلی در بازه زمانی شهریور سال 1393 تا بهمن ماه 1394 بر روی 60 نفر از افرادی که به‌دلیل غربالگری مثبت سه ماهه اول، بین هفته‌های 20-15 (میانگین 17 هفته) آمنیوسنتز شده بودند؛ انجام شد. میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فرتین نمونه‌های فریز شده 40 نفر با زایمان ترم و 20 نفر با زایمان پره‌ترم با روش اسپکتروفتومتری و الایزا مورد آزمایش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی و کای دو انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین میزان آلفافتوپروتئین در زایمان ترم 44/96±14/382 و در زایمان پره‌ترم 83/122±47/547 نانوگرم بر میلی‌لیتر، میزان آلکالن فسفاتاز در زنان ترم 01/13±35/27 و در زنان پره‌ترم 51/15±45/74 یونیت بر لیتر و میزان فریتین زایمان ترم 44/96±14/382 و در زایمان پره‌ترم 83/122±47/547 نانوگرم بر میلی‌لیتر بود کهمیزان هر سه نشانگر در زایمان پره‌ترم نسبت به زایمان ترم به‌طور معناداری بالاتر بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: بین میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فریتین مایع آمنیون و زایمان پره­ترم، ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد که ممکن است به درک ما از پاتوفیزیولوژی زایمان زودرس کمک کند. با توجه به نتایج به‌‌دست آمده توصیه می‌شود تحقیقات دیگری با تعداد نمونه بیشتر نیز صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between amniotic fluid alpha-fetoprotein, alkaline phosphatase and ferritin in the second trimester of pregnancy and preterm birth

نویسندگان [English]

 • Atousa Dabiri Oskoei 1
 • Mahsa Jamshidasl 2
 • Soghrat Faghihzadeh 3
 • Abdolreza Esmaeilzadeh 4
 • Fatemeh Bayat 5
1 Assistant Professor, Department of Perinatology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
2 Gynecologist, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
3 Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Science, Zanjan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Medical Immunology, Cancer Gene Therapy Research Center, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
5 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Science, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preterm birth is one of the most important complications of pregnancy, which has a significant impact on the health and mortality of neonates, so early diagnosis and prediction is vital. This study was performed with aim to investigate the relationship between amniotic fluid alpha-fetoprotein (αFP), alkaline phosphatase (ALP) and ferritin in the second trimester of pregnancy and preterm birth. 
Methods: This cross-sectional analytical study was performed on 60 subjects with gestational age of 15-20 weeks (mean of 17 weeks) who had performed amniocentesis due to positive first-trimester screening from September 2014 to February 2015. The levels of αFP, ALP and ferritin were tested using spectrophotometric and ELISA method in freeze samples of 40 subjects with term birth and 20 subjects with preterm birth. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and t-test and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean amniotic fluid αFP in term and preterm birth was 382.14 ± 96.44 and 547.47 ± 122.83(ng/ml), respectively; the mean ALP in term and preterm birth was 27.35 ± 13.01 and 74.45±15.51 (IU/ L), respectively; and the mean ferritin was 382.14 ± 96.44, and 547.47±122.83 (ng/ml), respectively. The level of all three markers was significantly higher in preterm birth than term birth (p < 0.001).
Conclusion: There is significant and positive relationship between amniotic fluid αFP, ALP and ferritin levels with preterm birth that may help to increase our understanding of the pathophysiology of preterm birth. According to the results, it is recommended to perform further research with larger sample sizes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alkaline Phosphatase
 • Alpha-Fetoproteins
 • Amniocentesis
 • Ferritins
 • Preterm birth
 1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 2. Hudić I, Stray-Pedersen B, Tomić V. Preterm birth: pathophysiology, prevention, diagnosis, and treatment. Biomed Res Int 2015; 2015:417965.
 3. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, Chou D, Moller AB, Narwal R, et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications. Lancet 2012; 379(9832):2162-72.
 4. Glover AV, Manuck TA. Screening for spontaneous preterm birth and resultant therapies to reduce neonatal morbidity and mortality: a review. Semin Fetal Neonatal Med 2018; 23(2):126-32.
 5. Blencowe H, Cousens S, Chou D, Oestergaard M, Say L, Moller AB, et al. Born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births. Reprod Health 2013; 10(1):S2.
 6. Liu L, Johnson HL, Cousens S, Perin J, Scott S, Lawn JE, et al. Global, regional, and national causes of child mortality: an updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000. Lancet 2012; 379(9832):2151-61.
 7. Frey HA, Klebanoff MA. The epidemiology, etiology, and costs of preterm birth. Semin Fetal Neonatal Med 2016; 21(2):68-73.
 8. Soleimani F, Zaheri F, Abdi F. Long-term neurodevelopmental outcomes after preterm birth. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(6):e17965.
 9. Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2013; 380(9859):2197-223.
 10. Yuan W, Chen L, Bernal AL. Is elevated maternal serum alpha-fetoprotein in the second trimester of pregnancy associated with increased preterm birth risk? A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 145(1):57-64.
 11. Nadeau HC, Subramaniam A, Andrews WW. Infection and preterm birth. Semin Fetal Neonatal Med 2016; 21(2):100-5.
 12. Tency I. Inflammatory response in maternal serum during preterm labour. Facts Views Vis Obgyn 2014; 6(1):19-30.
 13. Borg F, Gravino G, Schembri-Wismayer P, Calleja-Agius J. Prediction of preterm birth. Minerva Ginecol 2013; 65(3):345-60.
 14. Romero R, Dey SK, Fisher SJ. Preterm labor: one syndrome, many causes. Science 2014; 345(6198):760-5.
 15. Goldenberg RL, Goepfert AR, Ramsey PS. Biochemical markers for the prediction of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(5):S36-46.
 16. Chan RL. Biochemical markers of spontaneous preterm birth in asymptomatic women. Biomed Res Int 2014; 2014:164081.
 17. Jelliffe‐Pawlowski LL, Baer RJ, Blumenfeld YJ, Ryckman KK, O'Brodovich HM, Gould JB, et al. Maternal characteristics and mid‐pregnancy serum biomarkers as risk factors for subtypes of preterm birth. BJOG 2015; 122(11):1484-93.
 18. Ozgu‐Erdinc AS, Cavkaytar S, Aktulay A, Buyukkagnici U, Erkaya S, Danisman N. Mid‐trimester maternal serum and amniotic fluid biomarkers for the prediction of preterm delivery and intrauterine growth retardation. J Obstet Gynaecol Res 2014; 40(6):1540-6.
 19. Huras H, Ossowski P, Jach R, Reron A. Usefulness of marking alkaline phosphatase and C-reactive protein in monitoring the risk of preterm delivery. Med Sci Monit 2011; 17(11):CR657-62.
 20. Khambalia AZ, Collins CE, Roberts CL, Morris JM, Powell KL, Tasevski V, et al. High maternal serum ferritin in early pregnancy and risk of spontaneous preterm birth. Br J Nutr 2015; 114(3):455-61.
 21. Temelso B, Alser KA, Gauthier A, Palmer AK, Shields GC. Structural analysis of α-fetoprotein (AFP)-like peptides with anti-breast-cancer properties. J Phys Chem B 2014; 118(17):4514-26.
 22. Muglia L, Locker J. Developmental regulation of albumin and α-fetoprotein gene expression in the rat. Nucleic Acids Res 1984; 12(17):6751-62.
 23. Mizejewski GJ. Alpha-fetoprotein (AFP) and inflammation: is AFP an acute and/or chronic phase reactant? J Hematol Thrombo Dis 2015; 3:191.
 24. Jang ES, Jeong SH, Kim JW, Choi YS, Leissner P, Brechot C. Diagnostic performance of alpha-fetoprotein, protein induced by vitamin K absence, osteopontin, Dickkopf-1 and its combinations for hepatocellular carcinoma. PloS One 2016; 11(3):e0151069.
 25. Chen SL, Liao RZ. Phosphate monoester hydrolysis by trinuclear alkaline phosphatase; DFT study of transition states and reaction mechanism. Chemphyschem 2014; 15(11):2321-30.
 26. Borosky GL. Catalytic activity of human placental alkaline phosphatase (PLAP): insights from a computational study. J Phys Chem B 2014; 118(49):14302-13.
 27. Silvent J, Gasse B, Mornet E, Sire JY. Molecular evolution of the tissue-nonspecific alkaline phosphatase allows prediction and validation of missense mutations responsible for hypophosphatasia. J Biol Chem 2014; 289(35):24168-79.
 28. Boronkai A, Than N, Magenheim R, Bellyei S, Szigeti A, Deres P, et al. Extremely high maternal alkaline phosphatase serum concentration with syncytiotrophoblastic origin. J Clin Pathol 2005; 58(1):72-6.
 29. Nozawa S, Arai H, Jeng C, Itakura M, Ohta H, Suzuki K, et al. Shift of placental alkaline phosphatase isoenzymes in the course of pregnancy. Nihon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi 1984; 36(8):1145-54.
 30. Vongthavaravat V, Nurnberger MM, Balodimos N, Blanchette H, Koff RS. Isolated elevation of serum alkaline phosphatase level in an uncomplicated pregnancy: a case report. Am J Obstet Gynecol 2000; 183(2):505-6.
 31. Marchaudon V, Devisme L, Petit S, Ansart-Franquet H, Vaast P, Subtil D. Chronic histiocytic intervillositis of unknown etiology: clinical features in a consecutive series of 69 cases. Placenta 2011; 32(2):140-5.
 32. Ferianec V, Linhartová L. Extreme elevation of placental alkaline phosphatase as a marker of preterm delivery, placental insufficiency and low birth weight. Neuro Endocrinol Lett 2011; 32(2):154-7.
 33. Bradley JM, Le Brun NE, Moore GR. Ferritins: furnishing proteins with iron. J Biol Inorg Chem 2016; 21(1):13-28.
 34. Kell DB, Pretorius E. Serum ferritin is an important inflammatory disease marker, as it is mainly a leakage product from damaged cells. Metallomics 2014; 6(4):748-73.
 35. Cappelletti M, Della Bella S, Ferrazzi E, Mavilio D, Divanovic S. Inflammation and preterm birth. J Leukoc Biol 2016; 99(1):67-78.
 36. Rosner JY, Fox NS, Saltzman D, Klauser CK, Rebarber A, Gupta S. Abnormal biochemical analytes used for aneuploidy screening and adverse pregnancy outcomes in twin gestations. Am J Perinatol 2015; 32(14):1331-5.
 37. Jelliffe‐Pawlowski LL, Baer RJ, Currier RJ. Second trimester serum predictors of preterm birth in a population‐based sample of low‐risk pregnancies. Prenat Diagn 2010; 30(8):727-33.
 38. Alleman BW, Smith AR, Byers HM, Bedell B, Ryckman KK, Murray JC, et al. A proposed method to predict preterm birth using clinical data, standard maternal serum screening, and cholesterol. Am J Obstet Gynecol 2013; 208(6):472.e1-11.
 39. Smith GC, Shah I, White IR, Pell JP, Crossley JA, Dobbie R. Maternal and biochemical predictors of spontaneous preterm birth among nulliparous women: a systematic analysis in relation to the degree of prematurity. Int J Epidemiol 2006; 35(5):1169-77.
 40. Hsu WY, Wu CH, Hsieh CT, Lo HC, Lin JS, Kao MD. Low body weight gain, low white blood cell count and high serum ferritin as markers of poor nutrition and increased risk for preterm delivery. Asia Pac J Clin Nutr 2013; 22(1):90-9.
 41. Borna S, Mirzaie F, Abdollahi A. Mid‐trimester amniotic fluid C‐reactive protein, ferritin and lactate dehydrogenase concentrations and subsequent risk of spontaneous preterm labour. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009; 49(4):400-3.