دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 1-102 

گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر از سرکلاژ ترانس ابدومینال موفق

صفحه 97-102

10.22038/ijogi.2019.13748

دکتر عطیه منصوری؛ نجمه سمیعی؛ دکتر معصومه جاودان‌مهر؛ مصطفی صادقی