بررسی ارتباط سطح فریتین سرم و سندرم متابولیک در زنان یائسه،یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.

2 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات منوپوز و اندروپوز، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

4 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: یائسگی، بحرانی‌ترین دوره تغییرات نامطلوب آنتروپومتریک و پارامترهای متابولیک بوده که با خطر بیماری‌های قلبی - عروقی همراه است. سندرم متابولیک، نقش کلیدی در ایجاد بیماری قلبی- عروقی دارد و به‌عنوان یک مشکل عمده در بسیاری از کشورها درآمده است. بر اساس مطالعات مختلف، افزایش فریتین با سندرم متابولیک در ارتباط است و افراد با سطح فریتین بالاتر، خطر ابتلاء به سندرم متابولیک در آنها بیشتر است. بنابراین با توجه به بالا بودن شیوع سندرم متابولیک در ایران، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح فریتین سرم با سندرم متابولیک انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 165 زن یائسه واجد شرایط مراجعه کننده به مرکز بهداشت 17 شهریور و بهداشت شماره 8 اهواز انجام شد. پرسشنامه اطلاعات فردی برای نمونه­ها تکمیل و جهت بررسی اجزای سندرم متابولیک، فشارخون 2 بار به فاصله 10 دقیقه و بعد از استراحت اندازه‌گیری شد و میانگین آنها در نظر گرفته شد. دور کمر افراد اندازه‌گیری و آزمایشات HDL، تری‌گلیسیرید، کلسترول، فریتین و FBS بعد از 12 ساعت ناشتایی شبانه بر روی سرم افراد انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های کای‌دو، آنالیز واریانس یک‌طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام گرفت. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 58 نفر (2/35%) به سندرم متابولیک مبتلا بودند. میانگین سطح سرم فریتین در زنان مبتلا به سندرم متابولیک 45/25±53/34 و در زنان غیر مبتلا 12/23±56/33 بود. بین شاخص توده بدنی، دور کمر، قندخون، سطح تری‌گلیسیرید پلاسما، چربی خون و ابتلاء به سندرم متابولیک ارتباط معناداری مشاهده شد (05/0>p)، اما بین سندرم متابولیک و سن، سندرم متابولیک و فریتین سرم ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: بین سطح فریتین سرم و سندرم متابولیک ارتباط معنا‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between serum ferritin levels and metabolic syndrome in menopausal women, a cross-sectional study

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Sayahi 1
 • Arezoo Haseli 2
 • Parvin Abedi 3
 • Zainab Sohrabi 4
 • Sara Ziagham 1
1 Instructor, Department of Midwifery, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Shoushtar, Iran.
2 PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
3 Associate professor, Department of Midwifery, Menopause and Andropause Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause is the most critical period with unfavorable changes in anthropometric and metabolic parameters which is associated with Cardiovascular disease risk. Metabolic syndrome has a key role in causing cardiovascular disease and has been a major problem in many countries. According to various studies, the increased ferritin level is associated with metabolic syndrome and those with higher ferritin levels are at more risk of metabolic syndrome. Therefore, due to the high prevalence of metabolic syndrome in Iran, this study was performed with aim to investigate the relationship between serum ferritin levels and metabolic syndrome.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 165 menopausal women referred to the 17 Shahrivar health center and health center No. 8 of Ahvaz in 2013. Demographic information questionnaire was completed for the subjects; for the evaluation of the components of metabolic syndrome, blood pressure was measured twice with interval of 10 minutes after a break and their mean was considered. Waist circumference (WC) was measured. HDL, triglycerides, cholesterol, serum ferritin and FBS tests were done after 12 hours of night fasting on serum of patients. Data were analyzed using SPSS software (version 19) and Chi-square test, ANOVA, Pearson and Spearman correlation coefficients. PResults: In this study, 58 patients (35.2%) had metabolic syndrome. The mean serum ferritin levels in women with metabolic syndrome were 34.53 ± 25.45 and in women without metabolic syndrome was 33.56± 23.12. There was a significant relationship between body mass index, waist circumference, blood glucose, plasma triglyceride, lipid profile and metabolic syndrome (p<0.05). But no significant relationship was found between metabolic syndrome and age, metabolic syndrome and serum ferritin (p>0.05).
Conclusion: There is no significant relationship between serum ferritin levels and metabolic syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Menopause
 • Metabolic syndrome
 • Serum ferritin
 1. Abedi P, Najar SH. Menopause health. 1st ed. Qom: Ashora Publications; 2006. P. 1-124. (Persian).
 2. Esmaili H, Alimi R, Javanrouh N, Azizi H, Vahid Roudsari F. Age at menopause and associated factors in middle-aged women in Mashhad City, 2010-2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(36):1-7. (Persian).
 3. Sarayloo K, Latifnejad Roudsari R. Critical evaluation of the published clinical trials regarding the effect of complementary medicine on menopausal symptomss. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):87-98. (Persian).
 4. Ebrahimpour P, Fakhrzadeh H, Heshmat R, Ghodsi M, Bandarian F, Larijani B. Metabolic syndrome and menopause: a population-based study. Diabetes Metab Syndr Clin Res 2010; 4(1):5-9.
 5. Farahmand M, Ramezani TF, Mehrabi Y, Azizi F. Occurrence of metabolic syndrome and components in postmenopausal women with natural or surgical menopause. Iran J Eendocrinol Metab 2012; 14(2):117-26. (Persian).
 6. Gaspard U. Hyderinsulinaemia, a key factor of the metabolic syndrome in postmecopausal women. Maturitas 2009; 62(4):362-5.
 7. Cornier MA, Dabelea D, Hernandez TL, Lindstrom RC, Steig AL, Stob NR, et al. The metabolic syndrome. Endocr Rev 2008; 29(7):772-822.
 8. Akin F, Bastemir M, Alkış E, Kaptanoglu B. SHBG levels correlate with insulin resistance in postmenopausal women. Eur J Intern Med 2009; 20(2):162-7.
 9. Martínez MA, Puig JG, Mora M, Aragón R, O'Dogherty P, Antón JL, et al. Metabolic syndrome: prevalence, associated factors, and C-reactive protein: the MADRIC (MADrid RIesgo Cardiovascular) study. Metabolism 2008; 57(9):1232-40.
 10. Ziagham S, Sayhi M, Azimi N, Akbari M, Dehkordi ND, Bastami A. The relationship between menopausal symptoms, menopausal age and body mass index with depression in menopausal women of Ahvaz in 2013. Arak Med Univ J 2014; 17(91):50-7. (Persian).
 11. Vari IS, Balkau B, Kettanh A, Ande P Tichet J, Fumeron F, et al. Ferritin and transferrin are associated with metabolic syndrome abnormalities and their change over time in a general population: Data from an Epidemiological Study on the Insulin Resistance Syndrome (DESIR). Diabetes Care 2007; 30(7):1795-801.
 12. Kang HT, Linton JA, Shim JY. Serum ferritin level is associated with the prevalence of metabolic syndrome in Korean adults: the 2007-2008 Korean National Health and Nutrition Examination Survey. Clin Chim Acta 2012; 413(5-6):636-41.
 13. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL, Krause MV. Krause's food & the nutrition care process. New York: Elsevier Health Sciences; 2012. P. 191-209.
 14. Tavakoli-Hoseini N, Ghayour-Mobarhan M, Parizadeh SM, Mirhafez SR, Tavallaie S, Ferns G, et al. Relationship between indices of iron status and metabolic syndrome in an Iranian population. J Anal Res Clin Med 2014; 2(4):197-205.
 15. Hosseinpoor Niazi S, Mirmiran P, Amiri Z, Azizai F. Association between legumes intake and metabolic syndrome among adults. Iran J Endocrinol Metab 2010; 6:594-602. (Persian).
 16. Ghamarchehreh ME, Jonaidi-Jafari N, Bigdeli M, Khedmat H, Saburi A. Iron status and metabolic syndrome in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Middle East J Dig Dis 2015; 8(1):31-8.
 17. Lee SW, Jo HH, Kim MR, Kwon DJ, You Yo, Kim JH. Association between menopausal symptoms and metabolic syndrome in postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet 2011; 285(2):541-8.
 18. Chang JS, Chang SM, Huang TZ, Chao JC, Chen YC, Pan WH, et al. Serum ferritin and risk of the metabolic syndrome: a population-based study. Asia Pac J Clin Nutr 2013; 22(3):400-7.
 19. Sharma G, Bansal S. A study of serum ferritin activity in metabolic syndrome. Int J Sci Res 2016; 5(4):1025-7.
 20. Li J, Wang R, Luo D, Li S, Xiao C. Association between serum ferritin levels and risk of the metabolic syndrome in Chinese adults: a population study. PLoS One 2013; 8(9):e74168.
 21. Chukwukelu EE, Ezeanyika LU, Onyia-Pat JE, Okafor EN. Metabolic syndrome and serum ferritin level in postmenopausal women in urban cities in Enugu State, Nigeria. Int J Sci Rep 2016; 2(9):215-20.
 22. Powell LW, George DK, McDonnell SM, Kowdley KV. Diagnosis of hemochromatosis. Ann Intern Med 1993; 129(11):925-31.
 23. Jouyandeh Z, Nayebzadeh F, Qorbani M, Asadi M. Metabolic syndrome and menopause. J Diabetes Metab Disord 2013; 12(1):1.
 24. Ponholzer A, Temml C, Rauchenwald M, Marszalek M, Madersbacher S. Is the metabolic syndrome a risk factor for female sexual dysfunction in sexually active women? Int J Impot Res 2008; 20(1):100-4.
 25. Kim HM, Park J, Ryu SY, Kim J. The effect of menopause on the metabolic syndrome among Korean women: the Korean National Health and Nutrition Examination Survey, 2001. Diabetes Care 2007; 30(3):701-6.
 26.  Fernandez-Real JM, Ricart-Engle W, Arroyo E, Balanca R, Casamitijana-Alberta R, Cabrero D, et al. Serum ferritin as a component of the insulin resistance syndrome. Diabetes Care 1998; 21(1):62-8.
 27. Ashorpour M, Jalali M, Djazaieri A, Saedi A, Taghdir M, Zarei M. Association between ferritin and glycemic status in person suffer from diabetes mellitus type 2 and health people. Iran J Endocr Metabol 2010; 12(3):231-6.
 28. Wu H, Qi Q, Yu Z, Sun L, Li H, Lin X. Opposite associations of trunk and leg fat depots with plasma ferritin levels in middle-aged and older Chinese men and women. PLoS One 2010; 5(10):e13316.
 29. Ku BJ, Kim SY, Lee TY, Park KS. Serum ferritin is inversely correlated with serum adiponectin level: population-based cross-sectional study. Dis Markers 2009; 27(6):303-10.